sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Palkkatuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työllistetään ensisijassa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.

Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet, sosiaaliset yritykset sekä tietyissä tapauksissa myös henkilöstövuokrausta harjoittavat yritykset. Palkkatuki myönnetään kaikille elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille samanlaisin ehdoin joko EY:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis -tukena.  Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiseen menettelyyn liittyvät säännökset koskevat tuki-intensiteettiä ja tukikauden enimmäiskestoa.

Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2013 perustuen suuruus on 32,46 euroa/päivä. . Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työvoimatoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 % perustuen määrästä, joissakin tapauksissa enintään 90 % perustuen määrästä. Tuen määr ään vaikuttavat työnhakijaan liittyvät seikat.

Sosiaalisille yrityksille voidaan myöntää palkkatukea muista yrityksistä poikkeavin ehdoin. Sosiaaliselle yritykselle vaikeasti työllistyvän työllistämiseksi voidaan myöntää perustuki korotettuna enintään 90 prosentin lisäosalla kahdeksi vuodeksi. Vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi voidaan myöntää palkkatuki korotettuna lisäosalla niin, että perustuen ja lisäosan yhteenlaskettu määrä on 50 prosenttia palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1 300 euroa kuukaudessa.

Yrityksille palkkatukea voidaan myöntää lähtökohtaisesti vain toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen perusteella. Palkkatukea voidaan kuitenkin myöntää myös määräaikaisen työsopimuksen perusteella

1) vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän palkkaamiseen;
2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun työttömän työnhakijan palkkaamiseen, jos tämän yhdenjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja
3) oppisopimuskoulutukseen.  

Palkkatukea voidaan myöntää

1) Enintään 10 kuukaudeksi kerrallaan

2) Oppisopimukseen koko sen ajaksi 

3) Vaikeasti työllistyvän, vajaakuntoisen tai työnsuunnittelijan palkkaukseen 24 kuukaudeksi

4) Sosiaaliselle yritykselle pitkäaikaistyöttömän palkkaukseen 12 kuukaudeksi, vaikeasti työllistyvän palkkaukseen 24 kuukaudeksi ja vajaakuntoisen palkkaukseen 36 kuukaudeksi

Työnantaja hakee palkkatukea Hakemus palkkatuesta -lomakkeella siltä työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata. Sosiaalisille yrityksille on oma hakemuslomake Sosiaalisen yrityksen hakemus palkkatuesta.

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos työsuhde on alkanut ennen tuen myöntämispäätöstä tai, jos työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä samoista tai samanlaisista tehtävistä taikka lyhentänyt heidän työaikaansa. Palkkatuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen.

Palkkatuen hakeminen sähköisesti verkkopalvelussa tai lomakkeella

Työnantaja voi hakea palkkatukea sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelussa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita. Palkkatuki-verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää, että työnantaja kirjautuu palveluun  verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnistuksella. Lisätietoa Katso-tunnisteen käyttöönotosta  saat osoitteesta: yritys.tunnistus.fi   

Työnantaja voi hakea palkkatukea myös kirjallisella lomakkeella siltä työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata.

Duuni-kortti ja Sanssi-kortti

Työnhakija voi käyttää omatoimisen työnhaun tukena Duuni-korttia tai alle 30-vuotiaille tarkoitettua Sanssi-korttia, jonka työ- ja elinkeinotoimisto hänelle antaa. Kortti osoittaa, että työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea kortin haltijan palkkauskustannuksiin. Työnantajaan liittyvät tuen myöntämisen edellytykset tutkitaan erikseen.

Miten palkkaan nuoren, jolla on Sanssi-kortti?

1. Tarkista palkkatuen myöntämisen ehdot

Millainen työsuhde?

  • Solmittava työsuhde voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva tai oppisopimuskoulutukseen pohjautuva.
  • Osa-aikainen tai kokoaikainen
  • Oppisopimuskoulutukseen tukea voi saada koko koulutuksen ajan.
  • Nuorelle pitää maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kuka voi saada tuen ja kuka voi työllistää?

  • Sanssi-kortin voi saada alle 30-vuotias, joka on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Myös peruskoulun ja lukion suorittaneet nuoret voivat saada kortin, mutta ensisijaisesti heitä kannustetaan jatko-opintoihin.
  • Työnantaja voi olla yritys, yhdistys, säätiö tai kunta – melkein mikä tahansa, mutta ei valtion virasto tai laitos.

Ota huomioon myös, että palkkatukea ei myönnetä, jos

  • työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä samoista tai samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa ja edellä mainitut toimet eivät ole palkkatuen  hakemishetkellä päättyneet,
  • tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi työnantajan palveluksessa olevien muiden työntekijöiden tai heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumisen,
  • työnantaja saa tuella palkattavan henkilön palkkaamiseen samalta ajalta muuta valtion tukea lukuun ottamatta oppisopimuksen perusteella maksettavaa koulutuskorvausta.

2. Ota yhteyttä TE-toimistoon

TE-toimistossa neuvotaan, miten palkkaat nuoren, jolla on Sanssi-kortti.

Jos sinulla ei ole tiedossa sopivaa nuorta, voit kysyä TE-toimistosta ehdokkaita.

3. Tee palkkatukihakemus TE-toimistoon

TE-toimistossa tarkistetaan palkkatuen myöntämisehdot. Nuoren työnhakutilanteessa esittämä Sanssi-kortti ei riitä tuen saamiseksi, vaan palkkatukihakemus tulee täyttää (ks. linkit oikealla).

Hakemuksen liitteeksi ei tarvita todistusta verojen maksamisesta, sillä TE-toimisto saa verotiedot suoraan verottajalta.

4. Työsuhde voi alkaa, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen

Lisätietoja saa työ- ja elinkeinotoimistoista.

Lähde: www.mol.fi 


- Heinäkuu / 2013

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi