sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Yritystoiminnan lopettaminen

Kun toiminta loppuu kokonaan tai keskeytyyy, tulee tehdä ilmoitus Verohallintoon. Lopettamisilmoituslomakkeet ovat saatavilla seuraavista linkeistä:

Muutos- ja lopettamisilmoitukset kauppa- tai säätiörekisteriin ja Verohallintoon
Muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeet vain Verohallintoon

Postita ilmoitus osoitteeseen: PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki. YTJ:n kautta myös kaupparekisteri saa tiedot toiminnan lopettamisesta.

Jos toiminnan lopettamisen syynä on yrityskauppa, ilmoitukseen liitetään jäljennös kauppakirjasta. Jos toiminta loppuu konkurssiin, liitetään jäljennös tuomioistuimen konkurssiinasettamispäätöksestä. Jos yritys fuusioidaan, liitetään jäljennös kaupparekisteriotteesta, jossa on maininta tuomioistuimen sulautumisluvasta.

Arvonlisäverovelvollisuuden päättyminen

Lopettamisilmoituksella ilmoitetaan vain verovelvollisuuden päättymisestä. Valvontailmoitus on annettava vielä viimeiseltä toimintakuukaudelta tai veroilmoitus viimeiseltä toimintavuodelta. Lopetusilmoitus kannattaa tehdä vasta, kun myyntiä ei enää lainkaan ole. Pelkkää hiipumista ei tarivtse ilmoittaa.  

Elinkeinonharjoittajan arvonlisäverovelvollisuus päättyy samanaikaisesti kuin hänen koko toimintansa tai ainakin arvonlisäverollinen toimintansa loppuu. Arvonlisäverollinen toiminta voi päättyä myös osittain esimerkiksi vain liiketoiminnan tai alkutuotannon osalta. Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä myös sen takia, että elinkeinonharjoittajan liikevaihto on tilikaudelta enintään 8 500 euroa. Lopettamisilmoituksen tekemistä ehdotetaan myös viranomaisaloitteisesti, jos toiminta näyttää olleen pysähtynyt jo pidemmän aikaa.

Verovelvollinen voi jatkaa halutessaan arvonlisäverovelvollisena sen ajan, kun hän myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuuttaan. Liikeomaisuuden realisointiajalta annetaan valvontailmoitukset tavalliseen tapaan.

Jos toiminnan loppumisen jälkeen verollista toimintaa harjoittaneen haltuun jää tavaroita, josta on tehty vähennys, tulee tästä omaisuudesta suorittaa oman käytön arvonlisäveroa, ja ilmoittaa se lopettamiskuukauden valvontailmoituksella.

Konkurssipesä voi halutessaan toimia verovelvollisena silloinkin, kun se vain realisoi pesään kuuluvaa liikeomaisuutta. Pesän on tehtävä tästä ilmoitus verovirastolle. Jos konkurssipesä jatkaa itsenäisesti konkurssiin menneen yrityksen liiketoimintaa, konkurssipesän on tehtävä aloittamisilmoitus.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistaminen

Lopettamisilmoitus annetaan viimeistään silloin kun liikeomaisuus on myyty. Verotoimisto poistaa verovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Vapaaehtoisesti verovelvolliseksi hakeutuneet ja ne, joiden liikevaihto tilikaudelta on enintään 8 500 euroa, poistetaan verovelvollisten rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin asiaa koskeva vaatimus saapuu verovirastoon.

Kiinteistön luovutuksesta verovelvolliseksi hakeutuneita ei poisteta rekisteristä ennen kuin verovelvollisuuden edellytykset ovat lakanneet. Kiinteistönluovuttajan verovelvollisuus päättyy esimerkiksi silloin, kun kiinteistön omistaja myy kiinteistön taikka vuokralainen tai osakas lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan.

Verohallinto lähettää ilmoituksen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistamisesta. Jos asianosainen haluaa valittaa lopettamisasiassa, hänen on pyydettävä verovirastolta päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksen mukaisesti.

Säännöllisen palkanmaksun päättyminen

Säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja ilmoittaa palkanmaksun päättymisestä verovirastolle lopettamisilmoituksella.

Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi sinä päivänä, jolloin palkkoja on viimeisen kerran maksettu. Palkanmaksun päättyessä viimeinen valvontailmoitus annetaan ja työnantajasuoritukset maksetaan siltä kalenterikuukaudelta, jona rekisteröinti on päättynyt.

Merityötuloa maksava laivanisäntä ilmoittaa merityötulon maksamisen päättymisestä erillisellä selvityksellä, joka annetaan lopettamisilmoituksen liitteenä. Jos laivanisäntä maksaa edelleen ns. maapalkkoja, hänen toimintansa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana jatkuu ennallaan.

Jos työnantaja on kesken kalenterivuoden lopettanut toimintansa säännöllisenä työnantajana, hän antaa vuosi-ilmoituksensa seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jos työnantaja lopettamispäivän jälkeen maksaa palkkoja satunnaisesti, hän maksaa työnantajasuoritukset oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomaketta käyttäen. Maksetuista palkoista annetaan verovirastolle aina vuosi-ilmoitus ja palkansaajalle tosite. Vuosi-ilmoituslomakkeita on saatavana Verohallinnon internet-sivuilta sekä verotoimistoissa.

Ennakkoperintärekisteröinnin päättyminen

Ennakkoperintärekisteriin merkitty poistetaan pyydettäessä rekisteristä. Lopettamispäiväksi merkitään se päivä, jona tulonhankintatoiminta päättyy.


Lisätietoa:
Yrityskaupan verotus
Sukupolvenvaihdoksen verohuojennukset

 

Tiedontuottaja:
Verohallinto

- päivitetty 29.4.2010

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, toimisto@yrittajat.fi