sy-logo-topleft
Yrittäjien aluejärjestösivustot:
Jäsensivut

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloa ovat mm. palkkatulo, yrittäjätulon ansiotulo-osuus sekä eläketulo ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Verotettava tulo määrätään valtion- ja kunnallisverotuksessa erikseen bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Kustakin ansiotulon lajista maksettavat verot määräytyvät verotettavan tulon sekä siihen kohdistettavien veroprosenttien ja veroluonteisten maksujen perusteella.

Ansiotuloista maksettavat verot ja maksut

Valtion tulovero


Valtion progressiivista tuloveroa maksetaan valtionverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Veron määrä määräytyy valtion tuloveroasteikon mukaan.

Vuoden 2013 valtion tuloveroasteikko

Verotettava ansiotulo, €

Vero alarajan kohdalla, €

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

 

 

 

16 100 –  23 900

8

6,50

23 900 – 39 100

515

17,50

39 100 – 70 300

3 175

21,50

70 300 – 10000

9 883

29,75

100 000 – 18 718,75 31,75


Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Kukin kunta määrää vuosittain oman veroprosenttinsa. Vuonna 2013 keskimääräinen kunnallisveroprosentti on xxxx %. Vaihteluväli on 16,25 % - 22,00 %.
 
Kirkollisvero

Kirkollisveroa maksavat evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien jäsenet. Kukin seurakunta määrää kirkollisveroprosenttinsa vuosittain. Vuonna 2013 kirkollisveroprosentti vaihtelee 1,00 – 2,00 %:n välillä.  

Sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu)

Vakuutetun sairausvakuutusmaksua maksetaan Kansaneläkelaitokselle. Maksu koostuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksusta. Vuonna 2013 vakuutetun sairaanhoitomaksu 1,3 % työtulosta ja 1,47 % muusta tulosta (eläke- ja etuustulosta). Sairaanhoitomaksun maksuperusteesta tehdään kunnallisverotuksen vähennykset. Päivärahamaksu on 0,74 % palkasta tai työtulosta. YEL-vakuutetun maksama lisärahoitusosuus vuonna 2013 on 0,14 %. Päivärahamaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Vakuutusmaksuja koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
 
Palkkatulosta maksettavat maksut (työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän eläkemaksu)

Palkkatulosta maksetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja työntekijän eläkemaksua. Vuonna 2013 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,6 %. Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,2 % palkasta. Työeläkemaksu on alle 53 vuotiailla 5,15 % ja 53 vuotta täyttäneillä 6,50 %. Maksut määräytyvät bruttopalkan perusteella eivätkä ne sisälly verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Maksut ovat vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.

Työnantajan maksamat korvaukset

Päivärahat 
Kilometrikorvaukset   
Luontoisedut  

Päivitetty 18.12.2012

 

Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI, puhelin 09 229 221, faksi 09 229 229 80, toimisto@yrittajat.fi