Palveluyritykset kriisistä kasvuun

Prizztech Oy ja Satakunnan Yrittäjät ovat aloittaneet yhdessä hankkeen Palveluyritykset kriisistä kasvuun. Hanke on suunnattu koronasta kärsineille pienille palveluyrityksille. Pan­de­mia on vai­kut­ta­nut jo­kai­seen yri­tyk­seen ja kaik­ki ovat jou­tu­neet mu­kau­tu­maan ti­lan­tee­seen. Kui­ten­kin erityisesti pie­net pal­ve­lu­y­ri­tyk­set ovat ol­leet hä­tää kär­si­mäs­sä. Kah­vi­lat ja ra­vin­to­lat ovat ai­na vä­lil­lä jou­tu­neet sul­ke­maan oven­sa, hen­ki­lö­koh­tais­ta asi­a­kas­työ­tä te­ke­vis­tä hoi­to­lois­ta, kun­to­sa­leil­ta sekä muis­ta ki­vi­jal­ka­liik­keis­tä on ka­don­nut asi­ak­kaat. Moni yrit­tä­jä on jou­tu­nut ve­ny­mään ja mah­dol­li­ses­ti käyt­tä­mään kaik­ki sääs­töt, kun lii­ke­vaih­to on ro­mah­ta­nut. 

Niin Satakunnan Yrittäjät kuin Prizztech ovat kuulleet yrittäjien tarpeen. Hank­keen tar­koi­tus on an­taa yrit­tä­jil­le uu­sia työ­ka­lu­ja sii­hen, mi­ten suos­ta pääs­tään eteen­päin­. Hankkeessa mu­ka­na ole­vien yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­tar­peet kar­toi­te­taan vie­lä ta­paus­koh­tai­ses­ti. Jos haluat mukaan hankkeeseen, riit­tää, et­tä pal­ve­lu­y­ri­tys si­jait­see Sa­ta­kun­nas­sa, sii­nä työs­ken­te­lee al­le 50 hen­ki­löä ja yri­tyk­ses­sä on halu ke­hit­tää toi­min­taa. 

Ota rohkeasti yhteyttä:
projektipäällikkö Marja Suonvieri Prizztech Oy puh. 044 323 5194 ja
asiantuntija Mari Antikainen Prizztech Oy puh. 044710 5362 

Satakunnan Yrittäjistä hankkeessa mukana:

Kriisistä kasvuun hankelogot