Etsi

Kannustava yritysverotus on tärkeä työllisyydelle

Työllisyyttä Suomessa on parannettava. Se on tarpeen työttöminä olevien ihmisten elämän parantamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaamiseksi. Tarvitsemme verotuloja, joilla kustantaa julkiset palvelut – koulut, sairaalat, vanhainkodit, päiväkodit, teiden kunnostus ja niin edelleen. 

Eniten työpaikkoja on viime vuosina syntynyt ja voi jatkossa syntyä pieniin ja keskisuuriin eli alle 250 työntekijän yrityksiin. Yli 90 prosentissa Suomen yrityksistä on alle kymmenen työntekijää, eli valtaosa yrityksistä on hyvin pieniä. Kaksi kolmasosaa yrityksistä on sellaisia, joissa on töissä vain yrittäjä itse.  

Verotuksen pitää kannustaa yritystoimintaan ja sen kasvattamiseen 

Jotta yrittäjät palkkaisivat lisää työntekijöitä, sen pitää olla yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Tässä tullaan verotukseen. Suomen tulee pitää huolta yritysten kilpailukyvystä yrittäjyyteen, yrityksen kasvattamiseen ja työllistämiseen kannustavalla verojärjestelmällä. 

Kilpailijamaihin verrattuna Suomen 20 prosentin yhteisövero on tällä hetkellä kilpailukykyinen. Listaamattomissa yhtiöissä – yrityksissä, jotka eivät ole pörssissä – yhtiön ja osakkaan verotus tulee ottaa huomioon kokonaisuutena. Vaikka yhteisövero olisi kilpailukykyinen, mutta osinkoverotus korkea, verotus ei kannusta ottamaan yrittäjäriskiä. 

Pitää ymmärtää, mikä on yrittäjäriski  

Yrittäjäriski ja sijoittajariski ovat eri asia. Yrittäjä sijoittaa yritystoimintaan omaa ja mahdollisesti muidenkin varoja. Yrittäjän omaan yritykseen sijoitettujen varojen muuttaminen rahaksi on aivan muuta kuin rahastosijoitusten tai pörssiosakkeiden realisoiminen.    

Kun yritystoiminnan tuloa verotetaan sekä osakkaan että yhtiön tasolla, samaa tuloa verotetaan kaksi kertaa. Nykyisessä osinkoverojärjestelmässämme tätä kahdenkertaista verotusta on huojennettu osittain. Käytännössä listaamattoman yhtiön osinkoverotus tukee kasvua ja kannustaa riskinottoon vain, kun osingot ovat huojennuksen kohteena.  

Listaamattomat yritykset ovat tällä vuosituhannella luoneet pääosin uudet työpaikat. Jos yrittäjäriskin ottamiseen ei kannusteta, yritysten kannusteet kasvuun heikkenevät ja Suomen tarvitsemat uudet työpaikat jäävät syntymättä. Verojärjestelmässä pitääkin siirtää painopistettä yrittämisen ja työn verotuksesta välilliseen verotukseen. 

Verotuksen ennakoitavuus on tärkeää yrittäjälle

Valtiovarainministeri Mika Lintilän viesti yrittäjille on, että hallituksen tulevissa verouudistuksissa ei ole tulossa kiristyksiä yritysten verotukseen. Lisäksi valtiovarainministeri halusi korostaa hallituksen verolinjauksissa yleisellä tasolla luottamuksen positiivista kierrettä ja ennustettavaa toimintaympäristöä.  

Ministerin viesti yrittäjille on tärkeä, sillä yritystoiminnan kannalta on keskeistä, että verotus on johdonmukaista ja ennakoitavaa. Ennakoimaton ja poukkoileva veropolitiikka luo epävarmuutta yritysten toimintaympäristöön, vaikeuttaa liiketoimintaa ja investointien suunnittelua sekä työntekijän palkkaamista.  


Sanna Linna-Aro 
veroasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät 

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Sanna Linna-Aro

Sanna Linna-Aro on Suomen Yrittäjien veroasioiden päällikkö ja hänen tehtävänä on tuoda pk-yritysten näkökulmaa lainsäädäntövalmisteluun ja Verohallinnon ohjeistuksiin sekä auttaa jäsenyrityksiä heidän verokysymyksissään.