Etsi

Kilpailu kuntien ja yksityisen liiketoiminnan kesken muuttumassa reilummaksi 

Eduskunta hyväksyi 7.3. kilpailulain muutoksen, jota Suomen Yrittäjät vahvasti tuki ja ajoi. Muutos velvoittaa julkisesti omistettua yhtiötä eriyttämään sen lakisääteisen ja muun toiminnan kirjanpidon toisistaan. Kun kirjanpito on eriytetty, on kilpailuviranomaisen helpompaa ja nopeampaa arvioida, noudatetaanko kilpailulakia. 

Kilpailulaki on jo yli viiden vuoden ajan velvoittanut kuntia ja valtiota yhtiöittämään kilpailluilla markkinoilla tapahtuvat toiminnot. Lisäksi hinnoittelun on oltava markkinaehtoista, eikä kiellettyä ristiinsubventointia saa tapahtua. Ristiinsubventointi tarkoittaa, että viranomainen rahoittaisi muusta toiminnastaan saamillaan tuloilla toimintaansa kilpailluilla markkinoilla. Seurauksena se voisi myydä palveluitaan markkinaehtoisia hintoja edullisemmin. Etumatkan johdosta markkinoilta saattaisi poistua yhtä tehokkaita kilpailijoita. Kilpailulain tarkoituksena on estää yhtä tehokkaan kilpailijan poistumisia markkinoilta. 

Nykytilan ongelmat kuntayhtiöisssä

Kilpailututkintaa olennaisesti hidastavaksi ongelmaksi on osoittautunut, että kuntayhtiöt harjoittavat sekä yhtiöittämisvelvoitteen piirissä olevaa että muita toimintoja samassa yhtiössä. Kustannuslaskentaa ei välttämättä ole lainkaan, ja eri toimintojen tuotot ja kulut ovat sekaisin. Tämä on vähintään osasyy siihen, että kilpailututkinnat eivät valmistu ja tutkinnat roikkuvat vireillä vuosia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ei ole toistaiseksi lähtenyt testaamaan Markkinaoikeuteen yhtään tapausta, sillä viranomaisen näyttötaakka on iso. 

Presidentti vahvistanee lainmuutoksen (HE 68/2018 vp) lähiviikkoina, ja se tulee voimaan 1.1.2020. Muutoksiin sisältyvä uusi kirjanpidon eriyttämisvelvoite korjaa ongelmaa. Kuntayhtiön on jatkossa toimintokohtaisesti kohdistettava kaikki tuotot ja kulut sekä annettava lisätietona selkeä kuvaus noudatetun kustannuslaskennan periaatteista. Liikevaihdoltaan vähäisemmät kuin 40 000 euron kilpailuilla markkinoilla tapahtuvat toiminnot on vapautettu uudesta kirjanpidon eriyttämisvelvoitteesta.

Mitä seuraavaksi?

Julkisen sektorin kustannuslaskennan tueksi on jo olemassa suosituksia KKV:lta ja valtiovarainministeriöltä (VM). Kuntatalouden kehittämiseksi VM valmisteli kunnille taloustietojen raportointivelvoitetta sekä kustannuslaskennan yhteistä pakollista mallia koskevan lakiluonnoksen. Seuraavan hallituksen tulee Yrittäjien mielestä edistää asiaa ensi töinään.

Lisäksi kun kilpailuviranomaisten toimivaltadirektiiviä viedään Suomen lakiin (vuoden 2020 loppuun mennessä), tulee Yrittäjien mielestä valmistella ja ottaa käyttöön nämä täsmälääkkeet:

  1.  Asetetaan kilpailuviranomaisten tutkimiselle enimmäiskesto torjumaan pitkiä käsittelyaikoja ja päästämään epäillyt pois löysästä hirrestä. Tehostetaan tarvittaessa kilpailusääntelyä tähän pääsemiseksi.
  2. Otetaan käyttöön kilpailuoikeudelliset vahingonkorvaukset myös kilpailuneutraliteettirikkeissä.
  3. Selvennetään, että KKV:n toimivalta kattaa myös julkisen ja yksityisen yhdessä omistamat yhteisyritykset.
  4. Velvoitetaan KKV:tä puuttumaan kohtuuttomiin sopimusehtoihin ja käytäntöihin ison ja pienen toimijan välillä, jos pienempi on toimeksiantajastaan olennaisesti riippuvainen. Tämä voidaan aloittaa sote-yrityksistä.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Satu Grekin

elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät