Jätekuljetukset puhuttavat kunnissa | Yrittajat.fi

Etsi

Jätekuljetukset puhuttavat kunnissa

Porvoo, Varsinais-Suomi, Oulu, Rovaniemi, Päijät-Häme, Kotka ja moni muu alue Suomessa keskustelee kiivaasti jätehuollon kuljetusjärjestelmistä. Väittely velloo kahden mallin välillä: onko parempi tapa järjestää jätehuolto siten, että kiinteistöt voivat itse valita kuljetuspalvelut, vai määrääkö kunta, miten ne hoidetaan. Yrittäjäjärjestö kannattaa asiakasvalintaan perustuvaa järjestämistä, kun taas kuntaomisteiset jäteyhtiöt ja -laitokset haluavat tehdä päätökset kuntalaisten puolesta. Kuntavaalien alla myös uusille ehdokkaille esitellään eri malleja tukevia kannanottoja.

Kunnat ja kuntapäättäjät tarvitsevat oikeaa tietoa päätöksenteon tueksi

Kunnan jätehuoltoviranomainen päättää, mikä kuljetusjärjestelmä sen alueella on voimassa. On valitettavaa, että tämän päätöksenteon tueksi tarjoillaan aika ajoin myös väärää tai vääristynyttä tietoa valinnan mahdollisuuksista, eri vaihtoehtojen vaikutuksista tai lain edellytyksistä. Päättäjän tulee saada oikeaan ja kuranttia tietoa ennen tärkeää, kaikkia kuntalaisia koskettavaa päätöksentekoa.

Yksi oikomista edellyttävistä väitteistä kuuluu, ettei laki sallisi valita asukkaan valintaan perustuvaa kuljetusmuotoa kunnassa tai kuntien yhteisen jätelautakunnan alueella. Väite on sikäli virheellinen, että eduskunta korosti jätelakia säätäessään järjestelmien samanarvoisuutta ja niiden edellytysten yhtäläisyyttä. On kyllä kiistatonta, että jätelaki asettaa jätteenkuljetusjärjestelmille tiettyjä reunaehtoja. Jätelain mukaan jätehuoltoviranomainen voi kuitenkin painottaa kuljetusjärjestelmistä päätettäessä mielestään alueellisesti tärkeitä näkökohtia.

Toinen oikomista edellyttävä väite liittyy siihen, rajoittavatko muualla tehdyt eri hallinto-oikeusasteiden päätökset oman alueen jäteviranomaisen päätöksentekoa. Lain lisäedellytyksien täyttymistä tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti yksittäisissä kunnissa tai niiden osa-alueilla. Vetoaminen oikeuden aikaisempiin päätöksiin antaa virheellisen kuvan siitä, ettei asiaa voitaisi vapaasti ratkaista alue- tai kuntakohtaisten selvitysten ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Jos jätelain edellytykset täyttyvät, jätehuoltoviranomainen voi päättää säilyttää tai ottaa käyttöön asukkaan valintaan perustuvan kuljetusmallin joko sen koko alueella tai osassa sen alueista.

Jätehuolto perustuu usein kuntien yhteistyöhön

Jätelaki edellyttää kunnat perustamaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen, tavallisesti jätelautakunnan, jos useat kunnat ovat siirtäneet jätehuoltotehtävänsä yhteisesti omistamansa kuntayhtiönsä hoidettavaksi. Kuntayhtiön omistaminen ja jätehuollon järjestäminen perustuvat näin olen kuntien yhteistyöhön. Yhteistyö toimii, kun kaikki kunnat ja kuntien edustajat jätelautakunnassa kunnioittavat kunkin itsehallintoalueen tahtoa järjestää oma jätehuoltonsa. On hyvä huomata, että kuljetusjärjestelmäpäätös voi olla kunta- ja aluekohtainen, jos lain edellytykset vain täyttyvät.

En voi olla korostamatta, että jätelautakunnan toiminnan on hyvä perustua aitoon yhteistyöhön, jossa kaikkien kuntien ääni saadaan päätöksenteossa kuuluviin. Jos yhteistyökumppanikunta tahtoo valita alueelleen tietyn kuljetusmallin, on perin kummallista, ettei tämän kunnan näkemystä kunnioitettaisi. Näitäkin tapauksia aika ajoin ilmenee. Tyytymättömyys yhteistyön toimivuuteen on kummunnut aikeina erota jätehuollon yhteistyöstä ja hoitaa velvollisuus kuntakohtaisesti.

Saamme yrittäjäjärjestöön usein myös hyviä uutisia. Jälleen yksi saapui Porvoosta, jossa alueellinen jätelautakunta käsitteli viime viikolla sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusta. Esittelijän pohjaesitykseen tyytymättömät laativat asiassa vastaesityksen, ja äänin 8-2 Porvoon aluekunnat jatkavat kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Hienoa Porvoo, Askola, Loviisa, Pornainen ja Sipoo!

Kiinteistön haltijan valitsema malli on asukas- ja yrittäjäystävällinen

Kunnallisia jäteyhtiöitä edustavat tahot ovat omissa kannanotoissaan ilmoittaneet, että kunnan malli olisi pk-yrittäjien ja asukkaiden näkökulmasta parempi ratkaisu. Väite ei pidä paikkaansa. Todellisuudessa kuntien siirtyessä kunnan järjestämään malliin päätös sulkisi jätteenkuljetusmarkkinoita ja aiheuttaisi alalla jo toimiville yrityksille merkittäviä vaikeuksia. Kunnan malli suosii isoja yrityksiä ja vähentää pienten yritysten määrää. Markkinoiden keskittyminen johtaa palvelun laadun heikkenemiseen ja hintojen nousuun, mikä lopulta näkyy kaikkien kuntalaisten kukkaroissa.

Toimivin ratkaisu kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien kannalta on kiinteistön päättämä malli, jossa asukkaat voivat itse valita mieleisensä yrityksen kuljettamaan jätteitään. Tämä jätteenkuljetustapa on myös kunnan talouden kannalta hyvä vaihtoehto, koska se vaatii kunnalta vain vähän omaa panostusta. Hyvä esimerkki löytyy Päijät-Hämeestä, jossa alueellinen jätelautakunta päätti helmikuussa säilyttää hallinto-oikeuden palautuksen jälkeenkin kiinteistön haltijan mallin. Päätöksen taustalla oli yrittäjien teettämä selvitys, josta ilmenivät asukkaan valintaan perustuvan mallin myönteiset vaikutukset.

Teemme yrittäjäjärjestönä nöyrästi työtä, että näitä hyviä päätöksiä saataisiin lisää. Tässä työssä kiitos kohdistuu oikeutetusti alueelliseen vaikuttamiseen ja alueen yrityksiin. 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Tiina Toivonen

Suomen Yrittäjät
lainsäädäntöasioiden päällikkö