Etsi

Yritysten kasvun lisäämiseksi tarvitaan verokannusteita

Suomen Yrittäjien mielestä Suomen on otettava mallia Ruotsin ja Viron veromalleista kasvun lisäämiseksi. Yritysverotuksen uudistamisessa tulee olla tavoitteena talouskasvu ja investoinnit. Valtiovarainministeriön asiantuntijatyöryhmän 9.2.2017 julkaistuissa suosituksissa on sen sijaan ongelmia yritysten kasvun ja yrittäjyyden näkökulmasta. Työryhmän muutosehdotuksia ei siksi tule toteuttaa.

Valtiovarainministeriön verotyöryhmä esittää kiristyksiä listaamattomien yritysten osinkoverotukseen. Verotyöryhmän esitys heikentäisi yrittäjyyden, kasvun ja työllistämisen kannusteita pk-yrityksissä. Osinkoveron laskennassa käytettyä kahdeksan prosentin tuottoastetta alennettaisiin neljään prosenttiin ja osinkojen veronalaista osaa korotettaisiin. Osinkoveron kiristykset johtaisivat siihen, että erityisesti kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden omistajien verotus kiristyisi merkittävästi. 

Osakeyhtiö voi nykyisin – maksettuaan itse ensin 20 prosentin yhteisöveron – jakaa osinkoa alemmalla verolla kahdeksan prosenttia nettovaroista, enintään 150 000 euroa. Tällä lievennetään osakeyhtiöiden kahdenkertaista verotusta. Osinkojen kahdenkertaista verotusta lievennetään eri tavoin myös muissa valtioissa, Suomi ei ole tässä poikkeus. 

Suomen osinkojärjestelmä kannustaa pk-yrityksiä vahvistamaan omavaraisuuttaan, sillä näillä on usein rajallinen pääsy rahoitusmarkkinoille. Osinkoverotuksen tuottoaste 8 prosenttia on korvausta pääoman sijoittamisesta ja tähän liittyvästä riskistä. Talouskasvun aikaan saamiseksi on välttämätöntä kannustaa riskin ottamiseen ja on perusteltua, että riski huomioidaan myös verotuksessa. Osinkoverotuksen tuottoasteen on siksi oltava edelleen korkeampi kuin riskittömälle sijoitukselle – esimerkiksi asuntosijoitukselle – saadun tuoton. 

Osinkoverotus on tukenut pk-yritysten vahvistumista, jonka arvo on korostunut erityisesti työllisyyden kannalta viimeaikaisissa talousvaikeuksissa. Noin 80 prosentilla YEL-yrittäjistä osinko on nykyisin alle 10 000 euroa. Huojennuksen yltäminen esimerkiksi 150 000 euron osinkoihin edellyttää lähes kahden miljoonan euron nettovarallisuutta, mikä on erittäin harvinaista pk-yrityksissä. 

Puolivälitarkastelussa päätettävä kasvuun kannustavasta varauksesta

Yrityksillä pitää sen sijaan olla nykyistä paremmat mahdollisuudet varautua kasvuun siten, että tulosta voi siirtää esimerkiksi varaukseen investointeja ja käyttömenoja varten. Tämän vuoksi Suomen on syytä ottaa mallia sekä Ruotsin että Viron veromalleista. Näin voidaan kannustaa kasvamaan erityisesti omalla pääomalla, mikä on tärkeää pk-yrityksissä, joissa ei ole vierasta pääomaa aina saatavilla. 

Suomen Yrittäjät haluaa, että hallitus päättää kevään puolivälitarkastelussa veromuutoksesta, joka kannustaa kasvuun ja lisää luottamusta talouteen. Kun yritys voi siirtää tuloksesta vuosittain esimerkiksi 20–25 prosenttia varaukseen, lisääntyvää käyttöpääomaa voidaan käyttää investointeihin, palkkoihin, tuotekehityskuluihin ja muihin kuluihin. Varaus on tärkeä, koska pienissä tai aloittavissa yrityksissä ei kyetä luomaan riittäviä varoja, jotka toimisivat kasvun ja investointien rahoituksessa tarvittavien velkojen vakuutena. Ruotsissa verotusta voidaan lykätä varauksella ja Virossa yritysvero maksetaan kokonaan vasta, kun tuloa jaetaan omistajille. 

Veropohjan tulee sinänsä edelleen olla laaja ja verokantojen matalia. Laajasta veropohjas-takin tulee kuitenkin voida poiketa, kun tarvitaan investointeja ja kasvua. Vaikka ansiotuloverojen ja yhteisöverokannan keventäminen ovat myös tärkeitä kehityssuuntia, osinkoverotuksen kiristäminen näiden uudistusten rahoittamiseksi johtaisi pk-yritysten omistajien kokonaisverorasituksen kasvuun ja sitä kautta yrittäjäkannustinten heikkenemiseen. 
 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anna Lundén

johtaja
Suomen Yrittäjät