Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Onko hallituksen esittämälle oppivelvollisuusmallille vaihtoehtoja? 

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistaminen, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittäminen.

Hallitusohjelman mukaiset uudistukset ovat nyt etenemässä, ja luonnos hallituksen esityksestä on lausuntokierroksella. Esityksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Esityksen tavoitteena on näin tukea myös työllisyysasteen nostamista.  

Uudistuksen tavoitteet ovat kohdillaan, keinot eivät 

Pidämme Suomen Yrittäjissä oppivelvollisuuden laajentamisen taustalla olevia tavoitteita perusteltuina. On tärkeää, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon ja siirtyy sen jälkeen mahdollisimman ripeästi työhön tai jatko-opintoihin.  

Mielestämme esitetty oppivelvollisuuden laajentamisen malli on kuitenkin erittäin ongelmallinen, koska se ohjaa merkittävän osan niukoista koulutuksen lisäresursseista maksuttomiin oppimateriaaleihin, työvälineisiin, -asuihin ja -aineisiin, ylioppilastutkintomaksuihin sekä koulumatkoihin opetuksen ja ohjauksen sijaan.  

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus nyt esitetyssä laajuudessaan on harkitsematon uudistus tilanteessa, jossa koronakriisi lisää julkisen talouden kestävyysvajetta ja jossa etenkin toisen asteen ammatillisen koulutuksen resursseista on edellisten hallituskausien aikana jouduttu leikkaamaan.  

Uudistukselle on vaihtoehtoja 

Uudistuksen tavoitteen saavuttamiseksi olemme jo aiemmin esittäneet, että lisäresurssit suunnattaisiin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lisäresurssit olisi käytettävä erityisesti perusopetuksen joustavampaan ja yksilöllisempään toteuttamiseen hyödyntämällä nykyistä monipuolisemmin erilaisia oppimisympäristöjä sekä oppimisteknologiaa. Näin nuorille luotaisiin nykyistä paremmat edellytykset ja valmiudet jatko-opintoihin. Koronakriisin aikana on perusopetuksen pitkään jatkunut etäopetus entisestään lisännyt osaamisvajetta niillä oppilailla, jotka muutoinkin tarvitsisivat henkilökohtaista lisäopetusta ja ohjausta.   

Hallitus ehdottaa, että oppivelvollisen on hakeuduttava perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan tai aikuisten perusopetuksen päättymistä. Oppivelvollisella on oikeus saada riittävästi opinto-ohjausta sekä muuta ohjausta hakuvelvoitteidensa täyttämiseksi. Mielestämme esityksessä ehdotettu hakeutumisvelvollisuus ja siihen liittyvä perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu ovat tärkeitä kehittämiskohteita, mutta ne voidaan toteuttaa ilman hallituksen esittämää laajaa oppivelvollisuusuudistusta.  

Resursseja olisi suunnattava myös kohdennetummin toisen asteen koulutuksessa vaikeuksia kokeville tai sen keskeyttäville nuorille. Jotta toisen asteen opinnoissa ylitsepääsemättömiä haasteita kohtaavat opiskelijat saadaan tuen piiriin hallituksen esittämää oppivelvollisuusratkaisua kustannustehokkaammin, esitämme vaihtoehtoista mallia.  

Tässä mallissa perusopetuksen oppivelvollisuuden ajallinen perälauta siirrettäisiin 18 ikävuoteen. Samalla oppivelvollisuuden määritelmä päivitettäisiin siten, että se kattaisi perusopetuksen oppimäärän lisäksi muut toisen asteen opinnoissa tarvittavat valmiudet. Jos alle 18-vuotias keskeyttäisi toisen asteen opintonsa, todettaisiin, että hänellä ei ole toisen asteen opinnoissa tarvittavia valmiuksia, jolloin hän jatkaisi oppivelvollisuuttaan hänelle sopivalla tavalla. Näin oppivelvollisuuden laajennus rajautuisi tarkoituksenmukaisemmin.   

Jatkava oppivelvollinen olisi oikeutettu ja velvoitettu osallistumaan häntä tukeviin toimintoihin, joihin voitaisiin yhdistää perus- ja toisen asteen sisältöjä, valmistavia opintoja sekä tarvittaessa myös kuntoutusta. Tuki järjestettäisiin pääsääntöisesti toisen asteen oppilaitoksen yhteydessä, eikä opiskelijan tarvitsisi konkreettisesti palata peruskouluun. Käytännössä hallituksen esittämä uusi nivelvaiheen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus voisi vastata jatkavien oppivelvollisten tuesta.  

Oppija siirtyisi takaisin tutkintotavoitteiseen koulutukseen oppivelvollisuudessa kuvatut valmiudet täyttäessään. Vastuun jatkavasta oppivelvollisesta ottaisi hänen asuinkuntansa.  

Tässä mallissa resurssit kohdentuisivat sitä eniten tarvitseville opiskelijoille, kun ne eivät hajautuisi koko ikäluokan oppimateriaaleihin ja koulumatkoihin. Taloudellisia haasteita toisen asteen opinnoissa kokevia nuoria voitaisiin tukea kohdennetusti harkinnanvaraisella oppimateriaalilisällä.  

Uudistukselle on varattava aikaa 

Koronapandemia on jo nyt aiheuttanut isoja haasteita kaikille koulutuksen avaintoimijoille, siksi pidämme uudistuksen voimaantulon aikataulua liian kireänä. Valmistelua on syytä jatkaa - annetaan isolle ja tärkeälle muutokselle riittävästi aikaa. 


Marja Vartiainen
koulutusasioiden asiantuntija
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Marja Vartiainen

Marja Vartiainen on Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata osaltaan Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamispoliittisesta linjasta sekä auttaa jäsenyrityksiä osaamiseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.