Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Perhevapaauudistus EU:ssa – näin vaikutimme

Vuonna 2018 Suomessa valmisteltiin perhevapaauudistusta, joka kuitenkin kaatui hallituksen sisäisiin kiistoihin. Keskustelussa sivuosaan jäi Euroopan unionissa valmisteilla ollut perhevapaita koskeva niin sanottu työelämän tasapainodirektiivi. Tämä ei ollut yllättävää, sillä työelämän muutoksista ja uudistamisesta keskusteltaessa EU-sääntely tavallisesti unohtuu.

Reunaehdot kotimaassa tehtäville uudistuksille tulevat usein EU-sääntelystä. Se vaikuttaa suoraan siihen, millaista sääntelyä Suomessa voidaan tehdä tai mitä pitää tehdä. Siksi EU-vaikuttamiseen pitää kiinnittää huomiota. Vaikka Suomi on pieni jäsenvaltio, aktiivisella ja oikea-aikaisella toiminnalla voi saada hyviä tuloksia aikaan.

Työelämän tasapainodirektiivi on hyvä esimerkki onnistuneesta vaikuttamisesta. Sen sisällöstä päästiin juuri yhteisymmärrykseen EU:n lainsäädäntöelimissä. Lopputulos on suomalaisten yrittäjien kannalta hyvä, mutta siihen päädyttiin monien vaiheiden kautta.

Vaikuttaminen on aloitettava ajoissa

Kuten kotimaisessa vaikuttamisessa, myös EU:ssa on tärkeää vaikuttaa asioihin jo ennen kuin komissio antaa direktiiviehdotuksensa. Tässä Suomen Yrittäjien tärkeänä apuna ja tukena toimii eurooppalainen pk-yritysten kattojärjestö SMEunited (entiseltä nimeltään UEAPME).

Työmarkkinoita koskevissa asioissa komission ehdotusta edeltää kaksivaiheinen EU-työmarkkinaosapuolten kuulemismenettely. SMEunited ja sen kautta myös Suomen Yrittäjät olivat aktiivisesti mukana jo tässä vaiheessa. Komission ehdotus perhevapaasääntelyn uudistamiseksi oli kuitenkin sisällöltään pettymys. Jos ehdotus olisi toteutettu sellaisenaan, yritysten taloudelliset ja hallinnolliset rasitteet olisivat lisääntyneet merkittävästi.

EU-lainsäädäntö syntyy komission, jäsenvaltioita edustavan neuvoston ja EU-kansalaisia edustavan Euroopan parlamentin yhteistyönä. Kun komissio on antanut ehdotuksensa, vaikuttamisen painopiste siirtyy neuvostoon ja parlamenttiin. Vielä tässä vaiheessa vaikuttamalla voi saada paljon aikaan.

Neuvostossa edustettuna ovat jäsenvaltioiden hallitukset, joten Suomen kannasta päättää käytännössä Suomen hallitus. Vaikuttamista tässä direktiivissä helpotti se, että työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet olivat valppaina. Suomen Yrittäjien näkemykset vaikuttivat myös Suomen kantaan. Suomi toimi asiassa alusta asti aktiivisesti. Kaikissa muissa jäsenvaltioissa ei oltu yhtä aktiivisia, mikä näkyy heidän osaltaan lopputuloksessa.

Euroopan parlamentti puolestaan toimii EU-tason poliittisten ryhmien kautta. Koska suomalaisia edustajia on parlamentissa vähän eikä kaikissa parlamentin valiokunnissa ole lainkaan suomalaisia, on vaikuttaminen hankalampaa. Aktiivisuudella ja oikeilla kontakteilla oli kuitenkin merkitystä, jotta omia viestejä saatiin vietyä. Myös SMEunited on tärkeä kanava, sillä se edustaa 12 miljoonaa pk-yritystä. Sen sanomaa ei voi jättää huomiotta.

Direktiivi pannaan toimeen tulevalla hallituskaudella

Direktiivi sai lopullisen muotonsa komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvotteluissa. Lopputulos oli myönteinen: ongelmallisiin ehdotuksiin saatiin joustoa tai ne poistettiin kokonaan lopullisesta direktiivistä. Direktiivi ei myöskään edellytä merkittäviä muutoksia Suomen perhevapaasääntelyyn.

Tähän mennessä koko prosessi on kestänyt kaikkiaan jo yli kolme vuotta. Vaikutukset eivät kuitenkaan näy heti yritysten arjessa, sillä seuraava vaihe on direktiivin toimeenpano kansalliseen lainsäädäntöön. Kulunee vielä vähintään toiset kolme vuotta, ennen kuin direktiivin määräyksiä sovelletaan Suomessa.

Suomessa direktiivin toimeenpano tapahtunee seuraavalla hallituskaudella, kun perhevapaauudistusta ryhdytään jälleen sorvaamaan. Julkisessa keskustelussa EU-sääntely unohtunee jälleen. On kuitenkin hyvä muistaa, että ilman EU-tasolla tehtyä vaikuttamistyötä kansallisen perhevapaauudistuksen vaihtoehdot olisivat rajatummat. Myös yrityksille aiheutuisi todennäköisemin lisäkustannuksia, jos direktiivin sisältöön ei olisi saatu vaikutettua.


Albert Mäkelä
asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Albert Mäkelä

Asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Kirjoittaja työskentelee Suomen Yrittäjissä yrittäjien edunvalvojana. Pääasiallisena vastuualueena ovat työmarkkina-asiat ja immateriaalioikeudet.