Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Miksi luottamusvaltuutettu ei sovi sopijaksi?

Työpaikkasopimisesta keskusteltaessa on eri yhteyksissä, niin myös Suomenmaan pääkirjoituksessa 16.8., käytetty käsitteitä evoluutio ja revoluutio. Ensimmäisellä on viitattu siihen, että työpaikkasopimisen toimintatapojen tulisi uudistua vähitellen työehtosopimusten kautta. Jälkimmäistä, vallankumousta merkitsevää termiä on käytetty kuvaamaan työpaikkasopimisen edistämistä lainsäädännön avulla.

Evoluution kannattajat ovat painottaneet sitä, että muualla paikallista sopimista on kehitetty nimenomaisesti työehtosopimusten kautta. On totta, että monissa Euroopan maissa valtuutus sopia paikallisesti tulee pääasiassa työehtosopimusjärjestelmästä. Tämä on luontevaa, koska muualla ei tunneta Suomen kaltaista työehtosopimusten yleissitovuutta. 

Yritykset, jotka ovat omasta tahdostaan sitoutuneet työehtosopimukseen, noudattavat luonnollisesti sitä myös sen paikallisen sopimisen mahdollistavien määräysten osalta. Lailla ei tarvitse säätää muiden yritysten mahdollisuudesta poiketa työehtosopimuksesta tilanteessa, jossa työehtosopimukset eivät lainkaan sido työnantajaliittoon kuulumattomia järjestäytymättömiä yrityksiä. Suomessa liittoon kuulumattomat yritykset sen sijaan joutuvat noudattamaan työehtosopimuksia yleissitovuuden perusteella. Suomen 90 000 työnantajayrityksestä 20 000 kuuluu työnantajaliittoon.

Työehtosopimuksissa on nykyisellään erittäin vähän paikallisen sopimisen mahdollistamia määräyksiä ja niistäkin suurin osa on sellaisia, joilla ei merkittävästi voida vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja menestykseen globaaleilla markkinoilla. Peräänkuulutettu evoluutio on kestänyt jo vuosikymmeniä ja tuottanut työpaikkasopimisen edistämisessä laihan tuloksen. Suomen työehtojen sääntelyjärjestelmä on joustamaton ja palkanmuodostus maailman jäykintä. Päätöksentekijöiden on kysyttävä, onko Suomella varaa odottaa sellaisten ratkaisujen tekemistä, jotka on muissa maissa kyetty tekemään jo aikoja sitten.

Minun on mahdotonta pitää vallankumouksellisena sitä, että demokraattisesti valitut kansanedustajat käyttävät Suomen perustuslain heille antamaa lainsäädäntövaltaa tavalla, joka lisää ihmisten vapautta sopia itseään koskevista asioista.

Pääkirjoituksessa ihmeteltiin myös sitä, että Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopimista koskevan kompromissin, joka olisi mahdollistanut työehtosopimuksiin sisältyvien joustojen soveltamisen myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Demokratiaa ei ole se, että vähemmistö voi valita enemmistölle edustajan työpaikkasopimiseen eikä yhdenvertaisuutta se, että vain työntekijäliittoon kuuluvat työntekijät voivat osallistua edustajan valintaan. Tällainen malli olisi omiaan lisäämään työpaikan ristiriitoja ja estämään tehokasta sopimista ja yhteisen näkemyksen löytämistä. 

Mitään syytä ei ole kerrottu sille, miksi Suomen Yrittäjien kompromissiesitys hylättiin; sen mukaan paikallisen sopimisen osapuoleksi kävisi luottamusmiehen ohella myös työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu, koko henkilöstö tai henkilöstön valitsema edustaja.

 

Kirjoitus on alun perin kirjoitettu vastineeksi Suomenmaan verkkolehdessä 16.8. julkaistuun pääkirjoitukseen. Suomenmaa uutisoi aiheesta 18.6.

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Janne Makkula

työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät