Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Hallituksen uusi esitys lisää yli 30 hengen yritysten kustannuksia

Hallitus antoi torstaina esityksen, jonka tarkoituksena on parantaa irtisanottujen mahdollisuuksia työllistyä uudelleen sekä tukea heitä työkyvyn ylläpitämisessä. Yli 30 hengen yrityksiä koskevat muutokset lisäävät työnantajien kustannuksia.

Eduskunnalle annettu esitys koskee kiky-sopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa. Hallitus esittää, että työnantajalle säädetään velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen.

Lisäksi työnantajalla olisi velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Työnantajalla olisi oikeus saada tältä ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

– Muutokset lisäävät suoraan irtisanomisesta aiheutuvia kustannuksia. Esitetyt muutokset osuvat juuri niihin tilanteisiin, kun yrityksen taloudellinen tilanne on usein muutenkin heikko, kommentoi Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Albert Mäkelä hallituksen esitystä.

Mäkelän mukaan työterveyshuoltovelvoitteen jatkaminen voi aiheuttaa työnantajalle yllättäviä kuluja.

– Ei ole perusteltua, että työnantajalle säädetään velvoitteita, jotka kohdistuvat työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan, Mäkelä sanoo.

Ehdotetut velvollisuudet koskisivat työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytettäisiin, että työntekijä olisi työskennellyt työnantajan palveluksessa vähintään viiden vuoden ajan.

– On hyvä, ettei muutosta sovelleta kaikkiin työnantajiin. Se luo kuitenkin esteitä yritysten kasvulle, koska irtisanomiskustannusten kasvu nostaa rekrytointikynnystä, toteaa lainopillinen asiamies Mäkelä.

Kunnille ja valtiolle säädettäisiin vastaavat velvollisuudet virkamiesten ja viranhaltijoiden osalta.

Ehdotetut muutokset lainsäädäntöön perustuvat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 29.2.2016 solmimaan kilpailukykysopimukseen. Esitys on valmisteltu kolmikantaisesti kesän ja syksyn 2016 aikana.

– Suomen Yrittäjät on vastustanut ehdotusta. Työlainsäädäntöä pitäisi kehittää siten, että työllistäminen helpottuisi. Ehdotettavat muutokset eivät kannusta työllistämään ja kasvattamaan yritystä, Mäkelä huomauttaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, valtion virkamieslakia, yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia, yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työterveyshuoltolakia, sairausvakuutuslakia, työttömyysturvalakia ja tuloverolakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.