Home > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta

Search

Talouspolitiikka

Suomen Yrittäjät tuo talouspoliittiseen keskusteluun yrittäjyyden ja pk-yritysten näkökulman. Kansallisella tasolla talouspolitiikka tarkoittaa valtion finanssi- ja työmarkkinapolitiikkaa, joita Suomen Yrittäjät analysoi ja vaikuttaa niissä tehtäviin päätöksiin. Finanssipolitiikan suuntaviivat määritellään vaalikausittaisissa hallitusohjelmassa sekä vuosittain laadittavissa valtion kehysbudjeteissa ja talousarvioissa.

Vaalikauden 2011 - 2015 finanssipolitiikkaa harjoitetaan taloudellisesti haasteellisissa oloissa. Euroopan velkakriisi jarruttaa kysyntää Suomen keskeisillä vientimarkkinoilla, ja kriisiin liittyvät häiriöt rahoitusmarkkinoilla vaikuttavat lainarahoituksen hintaan erityisesti pk-yritysten kohdalla. Häiriöt voivat pahimmillaan vaikeuttaa ulkomaankauppaa ja investointeja tuntuvasti. 

Suomen omia haasteita ovat julkisen talouden rakenne ja velkaantuminen, työvoiman määrän rajallisuus sekä suhteellisen heikko tuottavuus erityisesti julkisissa palveluissa. Taloutemme tuotantorakenne on myös oleellisesti muuttunut siten, että suurten teollisuusyritysten osuus tuotannosta ja työpaikoista on laskenut ja koko talouden työllisyys on yhä enemmän pk-yritysten varassa.

Suomen taloudella on haasteellisista oloista huolimatta hyvät edellytykset menestyä ja jatkaa vaurastumisen tiellä. Menestys vaatii talouspolitiikalta kannustavuutta, jotta yrityksille on houkuttelevaa investoida kotimaahan ja ylläpitää siten työllisyyttä, talouden uudistumista ja verokertymiä.

Menestyksen jatkamiseksi on välttämätöntä huolehtia työnteon ja yrittämisen kannustavuudesta. Palkka- ja yritys- sekä osinkoverotuksen nostamista tulee välttää viimeiseen asti. Kulutusverot jarruttavat kotimaista kysyntää, mutta ne ovat silti vähemmän haitallisia kuin työnteon ja yritystoiminnan verottaminen.

Hallitusohjelmaan kirjatut nettomääräisesti 2,5 miljardin euron suuruiset budjettitalouden tasapainottamistoimet eivät riitä kääntämään valtion velan BKT-suhdetta laskuun. Lisäsäästöjä tarvitaan, ja veronkorotuksia on vaikea välttää. Valtiontalouden tasapainottamisessa pääpainon tulee olla menojen kasvun rajoittamisessa. Kun yritystoiminta ja työnteko on kannustavaa, kasvavat verokertymät automaattisesti.   

Finanssipolitiikan ohella talouden kehitykseen vaikuttaa oleellisesti työmarkkinoiden toiminta. Koska yksityisen sektorin työpaikkojen nettolisäys kertyi viime vuosikymmenellä kokonaan pk-yrityksiin, on näiden yritysten asema ja tarpeet otettava huomioon työelämän pelisääntöjä laadittaessa. Työmarkkinoiden joustavuutta on lisättävä laajentamalla yrityskohtaista paikallista sopimista työehdoista.

Erityisen paineen työmarkkinoiden toiminnalle asettavat väestön ikääntymisen seuraukset. Työikäisen väestön määrän vähentyessä ja nykyistenkin työvoimaresurssien ollessa osittain selvässä vajaakäytössä työmarkkinoita tulee kehittää työvoiman tarjonnan lisäämiseksi.

Päivitetty 11.1.2012