Home > Suomen Yrittajat > Tavoiteohjelmat

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tavoiteohjelma 2015—2019

Suomen Yrittäjien kärkitavoitteet 
  
# TYÖMARKKINAT UUDISTETTAVA 
  — luodaan uusia työpaikkoja
 
# JULKISTA SEKTORIA PIENENNETTÄVÄ 
   — turvataan kansalaisten hyvinvointi
 
# VEROTUKSEN KANNUSTAVUUTTA LISÄTTÄVÄ 
   — tuetaan yritysten menestymistä
 
# YKSINYRITTÄJIEN ASEMAA PARANNETTAVA 
   — mahdollistetaan yrittäjänä pärjääminen
 
# TURHASTA SÄÄNTELYSTÄ LUOVUTTAVA
    — annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle

  » Tavoiteohjelma nettilehtenä
 
» Tavoiteohjelma pdf-muodossa
 

# TYÖMARKKINAT UUDISTETTAVA 
   — luodaan uusia työpaikkoja

Suomalaisen työn kilpailukykyä on parannettava uudistamalla työmarkkinoita rohkeasti. Tulevan hallituksen on otettava itselleen vastuu työelämän sääntöjen kehittämisestä. Hallituksen on käynnistettävä suomalaisen työmarkkinajärjestelmän uudistaminen. Keskeiseksi tavoitteeksi on asetettava työpaikkatason sopimismahdollisuuksien lisääminen ja työllistämisen kynnysten madaltaminen lainsäädännön muutoksilla.

Suomalaiset työmarkkinarakenteet ovat merkittävältä osaltaan poikkeuksellisen jäykät. Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt vakavasti ja vientimarkkinoita on menetetty. Työmarkkinoiden uudistaminen auttaisi parantamaan työoloja ja työn tuottavuutta. Samalla suomalaisen työn kilpailukyky paranisi ja yrityksillä olisi matalampi kynnys työllistää.
 

 # JULKISTA SEKTORIA PIENENNETTÄVÄ 
   — turvataan kansalaisten hyvinvointi

On käännettävä talouspolitiikan suunta ja ratkaistava julkisen talouden kestävyysongelma. Julkisen sektorin menot suhteessa bruttokansantuotteeseen on pienennettävä takaisin alle 50 prosenttiin. Julkinen talous on saatava tasapainoon rakenteellisilla uudistuksilla. On lisättävä työn tuottavuutta ja otettava yritykset laajemmin mukaan palveluiden tuottamiseen. Kuntien ja valtion tehtäviä on karsittava ja organisoitava uudelleen.

Liian korkea julkisten menojen taso jarruttaa talouden kasvua ja heikentää kansalaisten hyvinvoinnin perustaa. Julkiset menot ovat paisuneet kymmenessä vuodessa kestämättömälle lähes 60 prosentin tasolle suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisen sektorin pienentäminen edistäisi markkinoiden toimintaa, antaisi tilaa kokonaisveroasteen alentamiselle ja turvaisi mahdollisuuden säilyttää hyvinvointivaltion perusta.
 

# VEROTUKSEN KANNUSTAVUUTTA LISÄTTÄVÄ 
   — tuetaan yritysten menestymistä

Veroastetta on alennettava. Verotusta on kehitettävä tukemaan yritysten kasvua, kehittämistä, työllistämistä ja investointeja. On selvitettävä mahdollisuus myöhentää yritykseen jäävän tulon verotusta. Verotuksen on mahdollistettava joustavat sukupolven- ja omistajanvaihdokset. Samalla on huolehdittava yrityksen omistajien verotuksen kannustavuudesta. Pienyrityksiä on kannustettava kasvuun uudenlaisella yrittäjävähennyksellä.

Suomen kokonaisveroaste – verotulojen suhde bruttokansantuotteeseen – on 44,4 prosenttia eli OECD-maiden korkeimpia. Työllistämisen vastuu on siirtynyt yhä vahvemmin pienille ja keskisuurille yrityksille. Yrittäjyyden eri muotojen huomioiminen tasapuolisesti verotusta kehitettäessä vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen ja kasvuun.
 

# YKSINYRITTÄJIEN ASEMAA PARANNETTAVA 
   — mahdollistetaan yrittäjänä pärjääminen

Yksinyrittäjien asema ja olosuhteet on otettava paremmin huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yrityslainsäädäntö on laadittava pienet ensinperiaatteen mukaisesti pienimmille yrityksille sopivaksi, jotta sääntelykuorma on kohtuullinen yritysten valtaenemmistölle. Erityisen tärkeää on huolehtia verotuksen kannustavuudesta, jatkaa yrittäjien sosiaaliturvan puutteiden korjaamista ja madaltaa työntekijöiden palkkaamisen kynnystä.

Yksinyrittäjien merkitys koko kansantaloudessa on kasvanut voimakkaasti. Yksinyrittäjien määrän lisääntyminen kymmenillä tuhansilla on merkittävin työmarkkinoittemme rakennemuutos. Heitä on jo 170 000 eli 65 prosenttia kaikista yrityksistä. Yksinyrittäjien aseman parantaminen luo taloudellista toimeliaisuutta laajasti koko ympäröivään yhteiskuntaan.
 

# TURHASTA SÄÄNTELYSTÄ LUOVUTTAVA
    — annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle

Yhteiskunta tarvitsee vähemmän ja parempaa sääntelyä. Lainsäädännön keskeiseksi tehtäväksi on määriteltävä yrittäjyyden vahvistaminen. Tarvittaessa muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden on joustettava, sillä hyvinvointi syntyy kannattavien yritysten menestyksestä. Kansallisen sääntelyn parantamisen ohessa Suomen on oltava fiksu EU-sääntelyn toteuttaja. Käytettävissä oleva liikkumavara pitää suunnata kansallisen kilpailuedun tavoitteluun.

Hyvällä ja oikein kohdennetulla sääntelyllä annetaan tilaa luovuudelle ja yrittäjyydelle, työnteolle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Nyt sääntelymassa on käynyt pienille yrityksille ylivoimaiseksi. Järkevämpi sääntely vahvistaa yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä ja kannustaa ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi.