Home > Suomen Yrittajat > Tavoiteohjelmat > Tavoiteohjelma 2015 2019

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arvioita hallitusohjelmasta

Työmme jälki näkyy hallitusohjelmassa
 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma on yrittäjien työn kannalta hyvä. Yrittäjän ääntä kuunneltiin paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Suomen Yrittäjien keskeiset tavoitteet ovat hallitusohjelmassa varsin hyvin esillä.

Kiitos teille, jäsenyrittäjämme! Teidän työnne arvostus näkyy nyt. Teiltä saamme tiedon siitä, mitä asioita meidän pitää ajaa. Erityisesti tällä kertaa hyödynsimme Yrittäjän ääni -kampanjaan antamianne vastauksia apuna, kun suunnittelimme omaa eduskuntavaalikampanjaamme ja kirkastimme kärkitavoitteitamme hallitusohjelmavaikuttamiseen.

Se, että monet tavoitteemme lukevat nyt hallitusohjelmassa, ei vielä näy teidän yrityksissänne. Ohjelma pitää toteuttaa. Kirjausten saaminen paperilta käytäntöön vaatiikin järjestöltämme edelleen vahvaa panosta. Lisäksi kiinnitämme huomiota vielä puuttuviin asioihin, kuten vanhemmuuden kustannusten tasaamiseen. Ohjelma tarjoaa kuitenkin hyvän pohjan jatkotyölle.

Pidetään yhteyttä ja toimitaan kaikki yhdessä – yrittäjyyden puolesta. Se on koko Suomen etu.


Yrittäjäterveisin

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen ja toimitusjohtaja Jussi Järventaus

 Verotukseen tulossa useita yrittäjien toivomia uudistuksia

Verotukseen on tulossa kasvua ja yrittäjyyttä vahvistavia muutoksia.

Muille yritysmuodoille kuin osakeyhtiöille toteutettava viiden prosentin yrittäjävähennys ja mahdollisuus maksaa arvonlisävero vasta, kun raha on tullut kassaan olivat Suomen Yrittäjien tärkeitä tavoitteita. Suomen Yrittäjät teki aloitteen yrittäjävähennysmallista ja maksuperusteisen arvonlisäverotuksen käyttöönotosta. Näiden lakien valmistelu kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Kirjaus investointeja edistävästä varausjärjestelmästä on oikea askel. Lupaus laajentaa tappiovähennysoikeutta joustavoittaa verotusmenettelyitä. Nämäkin Suomen Yrittäjien ajamia asioita. 

Hallituksen tulee kuitenkin selvittää myös yritysverotuksen myöhentäminen Viron veromallilla. Myös perheen ulkopuolisten omistajanvaihdosten edistäminen vaatii lisätoimia.

Työn verotuksen keventäminen tukee ostovoimaa ja kannustaa työn tekemiseen. 


Näin paikallinen sopiminen parantuisi

Suomen Yrittäjien pitkäaikainen tavoite paikallisen sopimisen lisäämisestä työlainsäädäntöä muuttamalla on kirjattu ohjelmaan selvästi. Kirjauksissa huomioidaan erityisesti pk-yritysten työllistämishalukkuuteen myönteisesti vaikuttavat uudistukset, erityisesti työllistämiskynnyksen madaltaminen. Tavoitteena on, että yrittäjä ja työntekijät voivat keskenään sopia kilpailukyvyn parantamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista laajemmin kuin nykyään. Hallitus asettaa selvitysmiehen, joka laatii ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä 15.10.2015 mennessä.


Näin työllistämistä helpotetaan

Hallitus aikoo toteuttaa uudistuksia, jotka madaltavat työllistämisen kynnystä, lisäävät yritysten kasvuhalua ja parantavat työntekijöiden kykyä sopeutua muutoksiin: Hallitus lupaa pidentää koeaikaa, mahdollistaa alle vuoden määräaikaisen työsuhteen ilman eri perustetta ja joustavoittaa takaisinottovelvoitetta irtisanomistilanteessa.

On selkeä suunnanmuutos, että yrittäjän työnantajavelvoitteita aletaan keventää.

 

Oppisopimuskoulutuksen tarjoaminen yrittäjälle yksinkertaisemmaksi

Hallitusohjelmassa luvataan uudistaa oppisopimuskoulutusta niin, että työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa kevennetään. Tämä ajatus on lähtöisin Suomen Yrittäjistä. Kutsuimme mallia nimellä koulutussopimus.

Koulutuksen rankat leikkaukset näkynevät kuitenkin myös yrittäjyysopetuksessa.

 

Lomasairastamiseen tulossa omavastuuta

Sairauspoissaoloja ja sairausriskin vaikutuksia työnantajalle vähennetään sisällyttämällä viiden viikon ja sitä pidempiin vuosilomiin kuuden päivän omavastuu vuosilomalla sairastumisesta. Suomen Yrittäjät esitteli tämän mallin päättäjille. 


Yksinyrittäjien asemaan luvassa kohennusta

Yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisäverotus lisäävät myös yksinyrittäjien toimintamahdollisuuksia.

Hallituksen työelämän rakenteiden uudistamiseen ja työllistämisen kynnyksen alentamiseen liittyvät kirjaukset alentavat toteutuessaan yksinyrittäjän kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä. (Ks. kohdat yllä)

 

Huomio yrittäjän sosiaaliturvan parantamiseen

Ohjelmassa ei ole mainittu erikseen yrittäjän sosiaaliturvan parantamista. Pyrimme saaman siitä tarvittavat kirjaukset valmisteltavaan hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan, joka tehdään nyt kesällä.

 

Sääntelyyn tolkkua

Suomen Yrittäjät on jo vuosia tehnyt esityksiä sääntelyn parantamiseksi ja karsimiseksi. Nyt nämä tavoitteet on mainittu hallitusohjelmassa useassa kohdassa.

Olennaista on, että hallitus on linjannut konkreettisia toiminnallisia tavoitteita, ei pelkkiä periaatteita: hallitus sitoutuu perkaamaan nykyiset säädökset ja purkamaan normeja sekä arvioimaan säädösten ja normien vaikutukset. Konkreettinen lupaus on, että julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran.

EU-sääntelyä koskevat linjaukset vastaavat Suomen Yrittäjien tavoitteita, joita rummutettiin sekä eduskuntavaaleissa että EU-vaaleissa: vähemmän, parempaa ja kevyempää sääntelyä!

EU-linjauksia lukuun ottamatta hallitusohjelmassa ei kuitenkaan mainita pk-yrityksiä sääntelyn kohteena ollenkaan. Kun sääntelyä aletaan parantaa, pitää ensin ottaa huomioon pienten yritysten olosuhteet.

Jotta sääntelyn purku onnistuu, sääntely pitää kartoittaa kunnolla. Suomen Yrittäjien tavoite on päästä kunnolla mukaan sääntelyn parantamistyöhön.

 

Lupaprosesseja sujuvammiksi

Suomen Yrittäjät kannattaa lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamista. Yritysten investointi- ja elinkeinohankkeiden käynnistämistä nopeutettaisiin yhdistämällä ympäristölliset lupa- ja maankäyttömenettelyt sekä näihin liittyvä muutoksenhaku yhdeksi kokonaisuudeksi (ns. yhden luukun periaate).


Julkisen talouden tasapainottamiseen realistinen suunnitelma

Hallitus lupaa tehdä päätökset koko 10 miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavista säästöistä ja rakenteellisista uudistuksista. Julkisen talouden tasapainottaminen oli yksi Suomen Yrittäjien päätavoitteista, koska vain niin saadaan tilaa yrittäjyydelle ja esimerkiksi verotuksen keventämiselle. Julkisen talouden sopeutus on mittaluokaltaan riittävä ja luo uskoa investoinneille, koska sopeutustoimet painottuvat selkeästi säästöihin, eikä verotus kiristy.


Mitä yrittäjän kannattaa tietää sotesta? 

Jotta yrittäjien maksamat veroeurot käytetään mahdollisimman tehokkaasti, Suomen Yrittäjät on korostanut, että sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tavoitteena pitää olla kustannustehokkuuden lisääminen. Tämä sekä tuotantokustannusten ja laadun läpinäkyvyyden toteuttaminen näkyvät myös hallitusohjelmassa.

Suomen Yrittäjät on yhdessä toimialajärjestöjensä kanssa vaikuttanut vahvasti sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden että palvelusetelin käytön lisääntymisen puolesta. Nyt valinnanvapaus ja tuotannon monipuolistaminen ovat tärkeä osa sote-uudistusta.

Valinnanvapauden toteutuminen tarkoittaisi koko hyvinvointitoimialan yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja avaisi tietä sekä kasvulle että uudelle yrittäjyydelle.

Uusi hallitus haluaa myös aloittaa palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilun yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Tavoitteena on, että kokeiluun osallistuvat tarjoavat palveluissaan kuntalaisille laajasti mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön. Tämä luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia koko toimialalle ja erityisesti pk-yrittäjille.

>> Lue lisää palvelusetelistä sekä mm. esimerkkilaskelmamme palvelusetelin mahdollisuuksista tästä.


Omistajanvaihdoksissa tekemistä

Sukupolvenvaihdoksena tehtäviä yrityksen omistajanvaihdoksia on tarkoitus edistää keventämällä perintöverotusta. Suomen Yrittäjien mukaan on tärkeä arvioida kehittämistarpeet myös muiden omistajanvaihdostilanteiden osalta. Yrityksiä myydään enemmän perheen ulkopuolisille kuin perheen jäsenille.

Vuonna 2012 julkaistun Omistajanvaihdosbarometrin mukaan omistajanvaihdokset jakaantuvat seuraavasti: yrityksen myynti 38 %, yrityksen lopettaminen 28 %, sukupolvenvaihdos 20 %, muut ratkaisut 14 %.

>> Lue lisää omistajanvaihdoksista tästä.

 

Osta tai myy firmasi Yrityspörssissä
 

Kuinka käy viennin?

Hallitus aikoo vahvistaa yritysten vientiä edistävää Team Finland -verkostoa tiivistämällä toimijoiden yhteistyötä ja tukemalla käynnistettyjä kasvuhankkeita investointien edistämiseksi.

Kasvuohjelmassa ei kuitenkaan ole juuri rahaa uusia hankkeita varten. Hallitusohjelmasta puuttuu määrällisiä tavoitteita viennin suhteen. Suomen Yrittäjät tavoittelee edelleen vientiyritysten määrän kaksinkertaistamista.

Vientirahoituksen elementit ja rahoituksen taso luvataan asettaa vähintään keskeisten kilpailijamaiden tasolle. Tämä lupaa monenlaista panostusta vientirahoitukseen. Suomen Yrittäjät seuraa asiaa.

 


Hallitusohjelmassa on paljon eri toimialoja koskettavia yksityiskohtia. Voit tutustua koko hallitusohjelmaan tästä.