Home > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kasvupalvelut keskeinen osa maakuntauudistusta

Osana sote- ja maakuntauudistusta on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltu kasvupalvelu- ja aluekehitysjärjestelmän uudistusta. Hanke on edennyt lakiluonnosvaiheeseen. Suomen Yrittäjät on edustettuna hankkeen ohjausryhmässä.

Suomen Yrittäjät toteaa kannanottonaan kasvupalvelu- ja aluekehitysjärjestelmän uudistuksesta seuraavaa:

1.   Uudistuksen päälinjat kannatettavia

Uudistuksen keskeiset ratkaisut ovat kannatettavia. Valtakunnallisten ja maakuntien kasvupalveluiden määrittäminen on esitetty tehtäväksi tavalla, jossa yrityksille suunnatut ja muut palvelut muodostavat nykyistä tasapainoisemman ja tehokkaamman kokonaisuuden.

Uudistus selkeyttää palvelujärjestelmää ja kunkin toimijan vastuita sekä erityisesti lisää palveluiden asiakaslähtöisyyttä Palveluiden on muodostettava saumaton ketju maailmalta maakuntiin ja kuntiin sekä kunnista ja maakunnista maailmalle.

2.   Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottaminen luo markkinoita

Kasvupalveluiden järjestämisen lähtökohdaksi on otettu palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottaminen toisistaan. Valtakunnan kasvupalveluiden järjestämisvastuussa olisi työ- ja elinkeinoministeriö, ja maakunnat vastaisivat oman alueensa kasvupalveluiden järjestämisestä.

Suomen Yrittäjät pitää omaksuttua mallia toimivana. Perusteltu on myös ratkaisu, jonka mukaisesti maakunnat voisivat itse tuottaa kasvupalveluita vain markkinapuutetilanteissa. Toisin sanoen maakuntien oma tuotanto tulee kyseeseen viimesijaisena vaihtoehtona.

Ehdotettu malli johtaa siihen, että Suomeen syntyy toimivammat yrityspalvelumarkkinat. Julkisten panostusten vaikuttavuus paranee, kun vahvistuva asiakasohjaus vaikuttaa palveluiden hintaan ja laatuun. Samalla julkista tuotantoa vähentämällä edistetään kokonaan yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymistä.

3.   Maakunnilla tärkeä tehtävä Team Finland –toimijana

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen on tärkeä osa valmisteilla olevaa uudistusta. Valtakunnallisten ja maakunnallisten palveluiden on toimittava saumattomana ketjuna, kuten yllä on todettu.

Suomen Yrittäjät korostaa, että kuhunkin maakuntaan tulee organisoida riittävän yrittäjä- ja yrityslähtöinen kansainvälistymisen edistämisen malli. Nyt nimitettävien ja myöhemmin maakuntien palvelukseen siirtyvien Team Finland –koordinaattoreiden tärkein tehtävä on luoda maakunnan omiin vahvuuksiin nojaava verkosto, joka varmistaa sen, että palveluita tarvitsevat yritykset saavat ne käyttöönsä helposti.

4.   Kuntien elinkeinopalveluilla merkittävä rooli jatkossakin

Uudistuksen yhteydessä on keskusteltu kuntien roolista kasvupalveluiden järjestäjänä ja tuottajana. Vaikka annettava lainsäädäntö ei koske kuntien toimintaa, on välttämätöntä, että kuntien elinvoimapalvelut nähdään osana kokonaisuutta. Suomen Yrittäjät katsoo, että kuntien nykyiset kehittämispalvelut eivät ole uhattuina tässä uudistuksessa. Kuntien elinkeinopalvelut ja kehittämisyhtiöt sekä seudulliset kehittämisyhtiöt voivat jatkaa yritysten palvelemista.

Ne voivat tarjota palveluitaan myös maakunnille. Tällöin on perusteltua, että kuntien palvelut ovat samalla viivalla kuin yksityinen palvelutuotanto. Kunnille tai niiden omistamille organisaatioille ei siis ole perusteltua luoda erityisasemaa kasvupalveluiden tuottajina maakunnille. Kuntayhtiöt voivat osallistua palveluiden tarjoamiseen silloin, kun toiminnan kilpailuneutraaliudesta pidetään huolta.