Etsi

Emergency banner

Maakunta & Karjalove

Etelä-Karjalan uusi maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 on viimeistelyssä. Maakuntavaltuusto käsittelee sen joulukuussa, jonka jälkeen siirrytään ohjelman tekemisestä sen toteuttamiseen. Uusi maakuntaohjelma on tiekartta, joka linjaa seuraavan neljän vuoden kehittämistavoitteet maakunnassamme.

Maakuntaohjelmassa linjataan Etelä-Karjalan menestymisen reunaehdoksi se, että maakunnassamme hyödynnetään jo olemassa olevia ja tunnistettuja vahvuuksia sekä tehdään fokusoituja valintoja yhdessä päättäen. Ohjelmassa korostetaan yhteistyön ilmapiiriä sekä yhteistä strategista näkyvyyttä. Hyvänä esimerkkinä eteläkarjalaisesta yhteistyöstä toimii Karjalove-verkosto, joka on kasvanut nopeasti maakunnalliseksi yrittäjien verkostoksi.

Etelä-Karjala kulkee kohti pian alkavaa 2020-lukua visionaan ”eKarjala on etevä edelläkävijä”. Kaikki maakuntaohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät vision toteutumiseen. Olemme jo nyt edelläkävijöitä monellakin saralla, mutta edelläkävijyyden säilyttäminen ja ylläpitäminen vaatii ponnisteluja, ennakointia ja itsensä likoon laittamista. Se täytyy tehdä yhdessä. Etevää edelläkävijyyttä me eteläkarjalaiset voimme kaikki soveltaa omassa elämässämme, toiminnassamme ja ajattelussamme. Karjalove-yritysverkosto toteuttaa edelläkävijyyttä omalla toiminnallaan. Se tuo yrittäjät yhteen, auttaa heitä verkostoitumaan ja kehittämään positiivista yrittäjyysilmapiiriä.

Maakuntaohjelmassa on tehty valintoja nojaten maakunnan mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin eli niihin asioihin, joissa haemme etevää edelläkävijyyttä. Maakuntaohjelman ja sen kanssa samanaikaisesti valmistellun Etelä-Karjaan innovaatiostrategian kehityksen moottorit, valinnat ja kehittämistavoitteet on koottu oheiseen kuvaan. Keskellä oleva älykkään erikoistumisen kehä tuottaa innovaatioita. Menestyminen edellyttää digivoiman täysmääräistä hyödyntämistä. Ulommalla kehällä ovat Etelä-Karjalan aluekehittämisen kärkivalinnat, joiden sisältöä täsmentävät kunkin kärkivalinnan visiot #yhdessä, #tuloksentekijät, #uusinajattelijat ja #kauppapaikalla. Niiden alta löytyvät täsmällisemmät kehittämistavoitteet. Etelä-Karjalan tulevaisuus pohjautuu vahvuuksien hyödyntämiseen. Maakunnan aluekehittämisen kärkivalinnat rakentuvat ihmisten, osaamisen, yrittelijäisyyden ja kansainvälisyyden varaan. Kärkivalinnat linjaavat maakunnan kehittämistavoitteet. Moni asia ja kehittämishanke liittyy useampaan kärkivalintaan ja kehittämistavoitteisiin.

Välittömässä ja välittävässä eKarjalassa onnistumme #yhdessä. Yhdessä toimien syntyy parhaat ideat sekä saadaan aikaan tarvittavat muutokset. Me-hengen ja muutosmyönteisyyden vahvistaminen lisää hyvinvointia sekä maakunnan veto-, pito- ja elinvoimaa. Muutosmyönteisyyttä ja me-henkeä voimme lisätä muun muassa vuorovaikutteisia toimintatapoja lisäämällä, siten että yhdessä tekemistä tuetaan sekä jaetaan osaamista yli organisaatio- ja osaamisrajojen. Hyvinvoinnin edistämisessä keskeisenä tekijänä on monialaisen ja ammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Hyvinvoinnin edistämisessä julkinen sektori ja yritykset voivat yhdessä kehittää ja kokeilla toimialarajat ylittäviä, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita esimerkiksi yritys- ja työllistämispalvelut kokoavissa kasvupalveluissa ja työllisyyden edistämisessä. Peruspalveluiden toimivuutta voidaan parantaa kehittämällä uusia yrityslähtöisiä toimintamalleja palveluiden tuottamiseksi.

Yrittelijässä eKarjalassa asuu #tuloksentekijöitä. Maakunnan menestyminen nojaa kestävän kasvun edellytyksiin ja nopeaan reagointikykyyn. Etelä-Karjalaa viedään eteenpäin tuloshakuisesti, kokeilukulttuuria hyödyntäen sekä toimijoiden ja toimialojen välisiä rajoja rikkoen. Maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollisuudet sekä houkutteleva toimintaympäristö yhdessä sujuvan ja kestävän maankäytön kanssa, tukevat yritystoiminnan kehitystä. Etelä-Karjalan menestykselle olennaista on yritteliäisyys, yrittäjämäinen asenne ja yrityskannan uudistumiskyky. Eri toimijoiden kumppanuuksiin pohjaten maakunnan korkeakoulujen osaamisesta saadaan luotua uutta yrittäjyyttä ja olemassa oleviin yrityksiin uutta liiketoimintaa. Toimialojen välisten rajojen häivyttäminen tukee innovaatioiden syntyä. Elinkeinorakenteen monipuolistumiseksi sekä kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten lisäämiseksi tuetaan yritysten käynnistymistä ja uudistumista sekä uuden tiedon hyödyntämistä yrityksissä.

Maakuntauudistus mahdollistaa alueen pk-sektorin osallistumisen palveluiden tuottamiseen. Yrittäjyyttä edistetään maakunnassamme vahvasti. Yrttäjyysmyönteinen koulu ja muut toimijat tukevat ja kannustavat jo lapsia ja nuoria yrittäjyyteen. Ilmapiiriä kehitetään entistä yritysystävällisemmäksi. Matalan kynnyksen yrityskummi- ja yrityshautomotoiminta tavoittaa potentiaaliset yrittäjät, tukee yksilöllisesti heidän valmiuksiaan yrittäjyyteen ja parantaa olemassa olevien yritysten edellytyksiä menestyvään yritystoimintaan. Avoimet verkostot auttavat toiminnalleen jatkajaa etsivän yrittäjiä kohtaamaan potentiaaliset jatkajat. Yrityspohjan vahvistamiseksi tuotetaan aloittavien ja toimivien yritysten merkittävästi liiketoimintaa kasvattavia investointi- ja kehittämishankkeita sekä maaseutualueiden yritystoiminnan monipuolistumista. Maaseutuyrittäjyyden kehittämisen painopisteitä ovat matkailu-, hyvinvointi- ja elintarvikeyrittäjyys, vapaa-ajan asukkaiden palvelut sekä biotalouteen liittyvä yritystoiminta, kuten metsäpalvelut, bioenergia ja puun jatkojalostus.

Kestävässä ja vastuullisessa eKarjalassa elää #uusiajattelijoita. Etelä-Karjalassa etsitään täysin uudenlaisia lähestymistapoja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen ja uusinajattelemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä teemme rohkeita kehittämisloikkia. Toimialariippumattomat innovaatiokärjet ovat liiketoiminnan ja innovaatioiden alueita, jotka tuottavat maakunnassa lisäarvoa ja kehittyvät kohti yhä vahvempaa yritysvetoisuutta. Kestävässä ja vastuullisessa eKarjalassa on kysyntää uudenlaisille ratkaisuille, joita edistetään esimerkiksi innovatiivisten hankintojen avulla. Kansainvälisesti tunnetun energiaosaamisen turvin LUT-konserni tuottaa uusia spinnoff- ja startup-yrityksiä, sekä toimii alueen pk- ja suuryritystenkehittämiskumppanina.

Kansainvälinen eKarjala sijaitsee #kauppapaikalla Venäjän ja Euroopan Unionin ulkorajalla. Sieltä on yhtä lyhyt matka Helsinkiin ja Pietariin sekä vilkkaita yhteistyösuhteita ympäri maailmaa. Etelä-Karjalassa korkeakoulut ovat Suomen mittakaavassa kansainvälisimpiä, mutta kansainvälisyys koskettaa yhtälailla perusopetusta sekä toisen asteen opetusta. Alueen kansainvälisyys näkyy myös maahanmuuttajien määrissä; maakunnan asukkaista maahanmuuttajataustaisia on vajaa viisi prosenttia. Kansainvälisyys ulottuu myös yritystoimintaan, jossa maahanmuuttajien kiinnostus näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina elinkeinoyhtiöihin. Maakunnassa halutaan tukea liiketoiminnan kansainvälistymistä ja maakunnan pk-yrityksiä kannustetaan hyödyntämään kansainvälistymistä tukevia tuki- ja apujärjestelmiä. Yritysten kansainvälistymisen kynnystä pyritään madaltamaan ja kannustetaan yrityksiä yhteistyöhön.

Etelä-Karjalan aluekehittämisen kärkivalinnoista on huomattavissa, että yrittäjyys on niissä jokaisessa keskeisessä asemassa. Tämä ei ole sattumaa, koska maakuntaohjelmassa Etelä-Karjalan menestymisen elementeiksi tunnistetaan osaaminen ja kasvuhakuiset yritykset. Yrittäjyys on alueellamme keskeisessä asemassa, koska yrittäjien osuus työllisistä on Etelä-Karjalassa hieman korkeampi kuin maassa keskimäärin. Maakunnallisesti on tärkeää, että meillä on yrityksiä ja yrittäjiä, jotka luovat alueellemme elinvoimaa ja tarjoavat paikallisia palveluita.

Nämä aluekehittämisen kärjet ja niiden sisältö sopivat hyvin myös Karjaloveen ja sen tavoitteisiin. Karjalove-yritysverkosto toteuttaa maakuntaohjelman kärkivalintoja. Karjalove tarjoaa hyvän alustan vuorovaikutteisille toimintatavoille ja yhteistyölle. Se tukee yhdessä tekemistä ja mahdollistaa osaamisen ja tieto-taidon jakamisen eri toimialojen ja yritysten välillä. Etelä-Karjalassa yrittäjät ovat lähteneet ennakkoluulottomasti kehittämään uusia toimintamalleja palveluiden tuottamiseksi. Karjalove-verkosto voi edesauttaa sitä, että uusia toimintamalleja syntyy yli osaamisrajojen.

Karjalove on yksi merkittävimmistä verkostoista maakunnassamme yritysilmapiirin kehittämisen kannalta. Verkosto auttaa olemassa olevia yrityksiä kohti menestyvää yritystoimintaa. Se kannustaa kokeilukulttuuriin ja on yrityksille väylä monipuolistaa verkostoitumisen avulla toimintaansa. On merkittävää, että syntyy maakunnallisia yritysverkostoja ja yritykset löytävät toisensa verkoston avulla. Karjalove on hyvä kanava jakaa kokemuksia ja toimintatapoja muiden yrittäjien kanssa. Etuna on myös se, että raha jää maakuntaan. Se on luo elinvoimaa ja näkyy verotuloina alueellamme.

Maakunnan menestymiselle paikallisuus on tärkeää, vaikka kansainvälisyys onkin nostettu maakuntaohjelmassa keskeiseen asemaan. Paikallisuus on Karjaloven juttu. Maakuntana Etelä-Karjala on yritysmyönteinen maakunta, jossa on hyvät valmiudet yrittäjyydelle. Maakunnasta tehdään maakuntaohjelmaa toteuttamalla entistä houkuttelevampi ja yritysmyönteisempi paikka yrityksille. Raja-alueen läheisyys sekä pikkuhiljaa avautuvat Aasian markkinat ovat valtava potentiaali yritystoiminnan kehittämiselle sekä laajemmille markkinoille maakunnassamme. Suomen mittakaavassa kansainvälisistä oppilaitoksista valmistuu alojensa huippuosaajia työmarkkinoille. Kokeilukulttuurin kehittäminen tarjoaa yrityksille hyvät mahdollisuudet uudistaa ja muokata omaa yritystoimintaa. Maakunta kannustaa rohkeisiin kokeiluihin ja innovaatioihin, joista voi syntyä vaikka mitä!

Etelä-Karjalan Yrittäjien kumppaniverkoston asiantuntijat pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin.

Etelä-Karjalan liitto