Etsi

Emergency banner

Talous on taitolaji

Useille yrityksille ja yhteisöille vuoden vaihteen lähestyminen tarkoittaa kuluvan vuoden paketoimista myös tilinpäätöksen muodossa. Tilinpäätös toimii yrityksen käyntikorttina yrityksestä ulospäin. Huolella laadittu ja tilintarkastettu tilinpäätös voi olla yritykselle valttikortti sopimusneuvotteluissa, missä yleensä ei olla vastapuolelle ainoa vaihtoehto vaan kilpailu on kovaa alasta riippumatta. Taloushallinnon ammattilaiselle tilinpäätöksen laatiminen ei ole rakettitiedettä, kunhan tiedonkulku tilinpäätöksen laatijan ja asiakkaan välillä on aukotonta. Tässä muutamia tärkeitä tilinpäätöseriä, jotka eivät taloushallinnon ulkoistamisesta ja digitalisoitumisesta huolimatta muodostu itsestään oikein, vaan edellyttää toimijalta itseltään hieman huomiota.

Varojen arvostaminen

Omaisuuserien arvo taseessa perustuu kyseisen omaisuuden hankintamenoon, mutta myös tulontuottamiskykyyn tai käypään arvoon. Myytävissä tuotteissa eli vaihto-omaisuudessa arvo määräytyy ns. alimman arvon periaatteella, joko hankintahintaan tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan. Varsinkin nopeasti kehittyvillä toimialoilla tuotteiden arvo voi laskea hinnoissa tapahtuneen muutoksen lisäksi myös teknisesti tapahtuneen muutoksen seurauksena – jos markkinoilta ei löydy enää tuotteita, joihin omassa hyllyssä olevat varaosat sopivat, ei varaosilla ole käytännössä enää arvoa, tulontuottamiskykyä yritykselle.

Myyntisaamiset taseessa esitetään siinä arvossa, kuin niiden kotiutumista pidetään todennäköisenä. Alaskirjaus tulee ajankohtaiseksi silloin, kun luottotappiota pidetään todennäköisenä. Myyntisaamisten yliarvostuksen syyksi on usein paljastunut väärinkäsitys siitä, että luottotappion kirjaaminen aiheuttaisi saamisen lopullisen menettämisen. Luottotappion kirjaamisesta huolimatta saaminen pysyy perintäkelpoisena, ja perintää tuleekin jatkaa luottotappiokirjauksesta huolimatta. Mikäli yritys käyttää myyntilaskurahoitusta, tilinpäätöskäsittelyn ratkaisee sopimusehdot ja niissä määritelty riskien siirtyminen. Useimmiten rahoituksesta tulee esittää vähintäänkin maininta liitetiedoissa.

Sijoitukset arvostetaan suomalaisessa tilinpäätöksessä pääsääntöisesti hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-arvoon. Huomioitavaa on, että arvopaperit arvostetaan erillisarvostusperiaatetta noudattaen, eli toisen arvonpaperin arvonnousulla ei voida kompensoida toisen arvopaperin arvonlaskua. Pysyvissä vastaavissa esitettäviin sijoituksiin, kuten tytäryhtiön osakkeisiin arvonalennus tehdään, mikäli arvonalentumista pidetään pysyvänä. Arvonalentumiset kirjataan kirjanpitolainsäädäntöä noudattaen riippumatta siitä, voidaanko arvonalentumista vähentää verotuksessa.

Muut pitkävaikutteiset menot, kuten taseeseen aktivoidut kehittämismenot arvostetaan enintään siihen arvoon, kuin niistä on vastaisuudessa odotettavissa tulovirtoja yritykselle. Huomioitavaa on, että taseeseen aktivoidut kehittämismenot vähentävät osakeyhtiöstä jaettavissa olevien voittovarojen määrää.

Rahoissa ja pankkisaamisissa esitetään varat, jotka ovat yhtiön käytettävissä. Esimerkiksi pantattuja pankkitilejä ei tule esittää rahoitusomaisuudessa vaan muissa saamisissa. Kassassa esitetyt varat tulee olla oikeasti rahana yrityksen hallussa.

Oma pääoma

Nykyisen osakeyhtiölain säännösten mukaan oman pääoman mennessä negatiiviseksi tulee osakepääoman menettämisestä tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle ja siitä tulee merkintä julkiseen rekisteriin. Mikäli oman pääoman negatiivisuuden rekisteröintimerkintä halutaan välttää, voidaan yhtiöön sijoittaa varoja esim. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Myös pääomalainalla on mahdollista korjata oman pääoman negatiivisuutta, vaikka se pääsäännön mukaan esitetäänkin taseen vieraassa pääomassa, se luetaan oman pääoman riittävyyden arvioinnissa omaksi pääomaksi. Korjataan oman pääoman tilannetta sitten millä keinolla hyvänsä, päätökset on syytä tehdä riittävän ajoissa, jotta ne voidaan huomioida tilinpäätöksessä halutulla tavalla. Oman pääoman negatiivisuuden rekisteröinnistä on muistettava se, että hallitus vastaa yhtiön lisävelkaantumisesta siihen asti, kunnes oman pääoman negatiivisuus on rekisteröity.

Velat, vastuut ja vakuudet

Pankkilainoissa ja muissa taseen ”perusveloissa” on harvemmin epäselvää, mikäli kirjanpito on hoidettu asianmukaisesti. Sen sijaan tilinpäätöksessä esitettävät vakuustiedot aiheuttavat toisinaan päänvaivaa niin tilinpäätöksen laatijalle kuin tilintarkastajallekin. Eikä tätä seikkaa helpottanut 1.1.2016 voimaan tullut pien- ja mikroyrityksiä koskeva Valtioneuvoston asetus (PMA), jonka mukaan ”vakuus ilmoitetaan enintään sen velan tai muun sitoumuksen määräisenä, jonka vakuudeksi se on annettu”. Yrityksen moninaisista veloista ja vakuuksista johtuen tietyn vakuuden esittäminen sen lainan määräisenä, jonka vakuudeksi se on annettu, on käytännössä vaikeaa. Monesti selkein tapa olisi esittää velat ja niille annetut vakuudet täysimääräisenä. Vakuuksista annetuissa tiedoissa tulee muistaa myös mahdolliset muiden kuin omasta puolesta annetut vakuudet, joita ei aina näy rahoittajilta saaduissa todistuksissa.

Yrityksellä voi olla lukuisa joukko myös taseen ulkopuolisia vastuita, jotka tulee esittää tilinpäätöksen liitetietona. Tällaisia vastuita voi olla mm. vuokrasopimusten mukaiset irtisanomisajan vuokravastuut tai määräaikaisen vuokrasopimuksen mukaiset jäljellä olevan vuokra-ajan vuokrat. Lainasopimuksiin voi liittyä esim. koronvaihto- ja kovenanttisopimuksia, jotka edellyttävät tietojen esittämistä tilinpäätöksessä. Nämä vastuut eivät usein näy rahoittajilta saaduissa saldotodistuksissa, joten tilinpäätöksen laatijan tulee olla tältä osin valppaana. Yrityksen saamien erilaisten avustusten ja muiden tukien palautusvastuut sekä kiinteistöjen hankkimiseen liittyvät arvonlisäveron tarkistusvastuut ovat tilinpäätöksessä esitettäviä vastuita.

Tulouttamisperiaatteet

Kirjanpitolaki sallii joko luovutusperiaatteen mukaisen tuloutuksen tai tiettyjen edellytysten täyttyessä valmistumisasteen mukaisen osatuloutuksen pitkäaikaisissa projekteissa. Tilikauden aikainen kirjanpito laaditaan usein niin, että liikevaihtoa kertyy myyntilaskutuksen tahdissa. Mikäli laskutus perustuu maksuerätaulukoiden mukaisiin veloituksiin, useimmiten urakka voidaan esittää liikevaihdossa ja urakasta syntynyt kate tuloksessa vasta kun tilaaja on hyväksytysti vastaanottanut koko urakan. Tiettyjen edellytysten täyttyessä urakasta voidaan tulouttaa tilinpäätöksessä sen valmistumisasteen mukainen osuus, joka edellyttää luotettavan projektiseurannan olemassaoloa. Näissä tilanteissa katearvion määrittämisessä tulee olla maltillinen.

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriä ovat ainakin yrityksen johtoon kuuluvat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassa olevat yhtiöt. Mikäli em. tahojen kanssa tehdään liiketoimia, niissä oletetaan noudatettavan tavanomaisia markkinaehtoja. Mikäli näin ei ole, ja kyseessä on olennainen liiketoimi, tulee siitä antaa tarvittavat tiedot tilinpäätöksen liitetietona. Olennaisuus ja tavanomaiset markkinaehdot arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Asiantuntija auttaa

Tilinpäätöksen tulee antaa lukijalleen kokonaisuutena oikea ja riittävä kuva yrityksen tai yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Olennaista tilinpäätöksessä on se, minkä voidaan olettaa vaikuttavan tilinpäätöksen lukijan päätöksentekoon. Kun olennaisuutta useimmiten arvioidaan jälkikäteen, on jälkiviisaana aina helppo todeta, että mikäli tilinpäätös olisi ollut oikein laadittu, ei liiketoimeen olisi ryhdytty. Edellä luetellut seikat muodostavat tilinpäätökseen ”pehmeitä kohtia”, jotka voivat merkittävästi vääristää tilinpäätöksen antamaa kokonaiskuvaa, ellei niihin kiinnitetä niiden ansaitsemaa huomiota. Perusperiaate on, että kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen voi ulkoistaa, mutta kokonaisvastuuta ei, eli tilinpäätöksen oikeellisuudesta vastaa aina ensikädessä kirjanpitovelvollinen itse. Tilinpäätökseen liittyvistä asioista kannattaa keskustella oman kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kanssa ennen tilinpäätöksen lopullista sinetöimistä oikeiden ratkaisujen löytämiseksi.

Etelä-Karjalan Yrittäjien kumppaniverkoston asiantuntijat pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin.

Tuija Junni