Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Säännöt

Aluejärjestön säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §  Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Yrittäjät ry ja se toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestönä Suomen Yrittäjät ry:n hallituksen hyväksymällä toiminta-alueella kotipaikkanaan Lappeenrannan kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä aluejärjestö.

Suomen Yrittäjät ry:tä nimitetään näissä säännöissä keskusliitoksi.

Aluejärjestö on suomenkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

 

Toiminnan tarkoitus ja laatu

2 § Aluejärjestön tarkoituksena on toimia toiminta-alueellaan olevien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien muodostamien yhdistysten yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.

Aluejärjestön tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueel­laan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi aluejärjestö yhteistoiminnassa keskusliiton ja paikallisyhdistysten kanssa:

1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;

2. edustaa jäsenkuntaansa suhteissa alue- ja paikallishallintoon sekä tekee yritystoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin;

3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa;

4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toimialueellaan;

5. huolehtii keskusliiton liittokokouksen linjausten ja ohjeiden mukaisesti keskusliiton sille antamista tehtävistä; sekä

6. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Aluejärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Jäsenyys

3 § Aluejärjestöön voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toimialueella olevat yrittäjien rekisteröidyt paikallisyhdistykset.

Aluejärjestön kannattajajäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä, säätiöitä ja henkilöitä.

Jäseneksi ottamisesta päättää aluejärjestön hallitus.

Aluejärjestön kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä. 

4 § Jäsen voi erota aluejärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti aluejärjestön hal­­litukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan alue­järjestön kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden ero­ava jäsen on velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysi­määräisenä.

Aluejärjestön hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteel­la. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa mak­­­sa­matta yhdeltä vuodelta.

 

Jäsenmaksu ja kannattajamaksu

5 § Keskusliitto kokoaa keskitetysti aluejärjestön varsinaisten jäsenten jäsenmaksut ja palauttaa aluejärjestölle keskusliiton liittokokouksen päättämän osuuden perityistä maksuista.

Aluejärjestön kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä.

Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannattajamak­sun.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

 

Hallinto- ja toimielimet

6 § Aluejärjestön päätösvaltaa käyttää aluejärjestön kokous.

Toimeenpaneva elin on aluejärjestön hallitus. Aluejärjestön kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä.

Aluejärjestöllä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat aluejärjestön hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

 

Aluejärjestön kokous

7 § Aluejärjestön kokous pidetään vuosittain loka- joulukuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun aluejärjestön kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) aluejärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

8 § Hallituksen on lähetettävä kutsu aluejärjestön kokoukseen jäsenille kirjeellä tai sähköisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 § Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään aluejärjestön kokouksiin yhden (1) edustajan jäsenkuntansa jokaista alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohti, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa. Edustajan tulee olla paikallisyhdistyksen jäsen.

Mikäli edustaja on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, ei edustajalla ole aluejärjestön kokouksessa äänioikeutta. 

Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on aluejärjestön kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Keskusliiton hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua alue­järjestön ja sen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.

Äänestyksessä ratkaisee 16 ja 17 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajien valintaa lukuun ottamatta valituiksi eniten ääniä saaneet.Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja vaatii suljettua lippuäänestystä.

10 § Aluejärjestön kokouksen avaa aluejärjestön puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja. 

Aluejärjestön varsinaisessa kokouksessa

 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus aluejärjestön toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, 
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, 
 • valitaan aluejärjestön edustaja tai edustajat ja heille varaedustajat keskusliiton liittokokoukseen seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka sekä päätetään aluejärjestön käytettävissä olevan äänimäärän jakautumisesta edustajille, jollei kokouksessa valtuuteta hallitusta päättämään näistä asioista 
 • vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten, 
 • päätetään aluejärjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista, 
 • päätetään hallituksen varapuheenjohtajien ja jäsenten lukumäärä,
 • valitaan aluejärjestön puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat joka toinen vuosi sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
 • valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö ja määrätään tilintarkastajan palkkio sekä
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Aluejärjestön muissa kuin varsinaisissa kokouksissa puhetta johtaa aluejärjestön puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja taikka heidän ollessaan estyneinä kokouksen valitsema henkilö.

                        

Hallitus

11 § Aluejärjestön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaasekä vähintään neljä (4) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä sekä muille kuin puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille valitut varajäsenet.Hallituksen jäsenet on pyrittävä valitsemaan niin, että hallituksessa on monipuolista asiantuntemusta sekä osaamista ja henkilöt ovat tehtäviinsä sopivia.

Hallituksen jäsenet, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan ensimmäisen kerran siten, että heidän toimikautensa on yhteneväinen Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtajiston toimikauden kanssa. Aluejärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita enintään kolmeksi (3) perättäiseksi toimikaudeksi. Puolet hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen vuoden toimineista puolet on erovuorossa arvan perusteella ja sen jälkeen aina vuoron mukaan. Varajäsenet ovat erovuorossa joka vuosi. Mikäli valittavan puheenjohtajan, valittavien varapuheenjohtajien tai hallituksen muiden jäsenten jäsenyritys on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, ei häntä voida valita hallitukseen. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista jayli puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänes­tyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallitus käyttää aluejärjestön toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa aluejärjestöä ja hoitaa sen asioita aluejärjestön kokouksen hyväksy­mien päätösten ja ohjeiden mukaan,
 • valvoa jäsenistönsä yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,
 • toimeenpanna keskusliiton liittokokouksen linjausten ja ohjeiden mukaisesti keskusliiton antamat tehtävät,
 • päättää aluejärjestön varsinaisten ja kannattajajäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta,
 • huolehtia aluejärjestön toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,
 • kutsua kokoon aluejärjestön kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset sekä kutsua ylimääräinen kokous, jos 7 §:ssä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,
 • tiedottaa aluejärjestön jäsenkunnalle yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton ja aluejärjestön päätöksistä ja toimenpiteistä,
 • toimittaa keskusliiton toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot aluejärjestön toiminnasta ja päätöksistä,
 • ottaa ja erottaa aluejärjestön toimitusjohtaja sekä hänen esityksestään ottaa ja erottaa aluejärjestön muut toimihenkilöt, sekä
 • nimetä aluejärjestöjen edustajat eri yhteisöihin.

Toimitusjohtaja

13 § Aluejärjestön käytännöllistä toimintaa hoitaa hallituksen apuna toimitusjohtaja.

 

Aluejärjestön nimen kirjoittaminen

14 § Aluejärjestön nimen kirjoittavat aluejärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat sekä toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, joko yksin tai kaksi yhdessä. 

 

Tilinpäätös ja -tarkastus

15 § Aluejärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

 

Sääntöjen muuttaminen

16 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous­­kutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Aluejärjestön säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava keskusliiton hallituksen hyväksyminen.

 

Aluejärjestön purkaminen

17 § Päätös aluejärjestön purkamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa kol­men neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muut­tumattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen.

Aluejärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen ja keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.