Toiminnan painopisteet 2017 | Yrittajat.fi
Etusivu > Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät > Pohjalaisen Yrittajan Asialla

Etsi

Toiminnan painopisteet 2017

Toiminnan painopisteet valitaan yrittäjäkentän ja luottamushenkilöiden näkemysten mukaisesti sisältäen jäsenyrittäjien kannalta oleellisia kysymyksiä. Työmme onnistumisen kannalta on yhä tärkeämpää keskittää aluejärjestön voimavarat jäsenistön kannalta tärkeimpien asioiden hoitamiseen.

Vuoden 2017 toiminnan painopisteemme ovat:

Pohjalaisten yrittäjien menestyminen

Yrittäjien ja pk-yritysten menestyminen ratkaisee alueemme kehityssuunnan. Vaikutamme asioihin, jotka parantavat alueemme pienten- ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien toimintaympäristöä. Teemme rohkeasti uusia avauksia ja kannanottoja, joilla teemme vahvaa vaikuttajaviestintää. Osana tätä kokonaisuutta on omistajanvaihdoksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen, digitalisaatioon ja yrittäjien hyvinvointiin liittyvä toiminta.

Erityistä huomiota kiinnitämme alueella muun muassa kilpailuneutraliteettiin, joka tarkoittaa tasapuolista kilpailuasetelmaa yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä. Käynnistämme vuoropuheluita ja vaikutamme erityisesti kuntien omistajaohjaukseen, jotta julkinen sektori ei sotke kilpailtuja markkinoita tai asettuu vähintään samalle viivalle yksityisen toiminnan kanssa.

Alueellinen elinkeinopolitiikka

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia Suomen itsenäisyyden aikana tehtäviä kertaluontoisia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia. Uudistus vaikuttaa suoraan tai välillisesti useimpien yrittäjien arkeen. Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä. Maakunnat vastaavat jatkossa mm. elinkeinojen edistämisestä.

Olemme maakuntauudistuksen keskeisissä työryhmissä vaikuttamassa siihen, että alueemme pk-yrityksille on tulevaisuudessa tarjolla selkeät ja ymmärrettävät, asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset palvelut. Tavoitteena on, että palvelut tuotetaan monituottajamallilla, jossa maakunta voi ostaa palveluita ulkopuolisilta organisaatioilta, kuten kehittämisyhtiöiltä ja yrityksiltä, tai asiakkaat itse palvelusetelillä. Palveluiden tuottaminen ja järjestäminen tulee erottaa toisistaan kaikissa maakunnan tehtävissä.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on kumppanina mukana myös sote-uudistukseen liittyvässä työskentelyssä ja työryhmissä. Sote-uudistuksessa valinnanvapaus on mullistus. Omatiimi tai sote-asema sekä palveluseteli mahdollistavat sote-alan yrittäjyyden ja luovat pk-yrityksille mahdollisuuden tarjota palveluita. Olemme varmistamassa, että uudistuksessa on mukana riittävät kilpailuneutraliteettia ja pk-yritysten palvelutuotantoa tukevat elementit. Muutoin on riskinä, että toimiala jää vain julkisten toimijoiden ja suurimpien yhtiöiden toimintakentäksi. Jatkovalmistelussa varmistamme, että maakunnan oma tuotanto on selkeästi erillään järjestämisroolista ja samassa asemassa muiden omistajien tuotannon kanssa.

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalikampanjan toimenpiteet painottuvat alkuvuoteen 2017. Varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017 ja uusien valtuustojen kausi alkaa kesäkuussa 2017. Yrittäjyyden ja yritysten kautta syntyvä talouskasvu ja työpaikat ovat kuntien menestyksen kannalta avaintekijöitä. Yrittäjien kuntavaikuttaminen vaatii yrittäjien panostusta kaikissa puolueissa kuntavaalien alla. Järjestönä olemme kuitenkin puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tavoitteenamme on saada mukaan vähintään 400 yrittäjäehdokasta kuntavaaleihin alueellamme.

Kuntavaalikampanjamme koostuu useista eri osista. Tavoitteenamme on:

-                kannustaa yrittäjiä asettuman ehdolle kuntavaaleissa
-                tukea ja kannustaa kaikkia ehdokkaita yrittäjämyönteiseen vaikuttamistyöhön
-                vaikuttaa siihen, että tulevat valtuustot ymmärtävät yrittäjyyden merkityksen
-                vaikuttaa siihen, että kunnissa tehdään yrittäjämyönteistä politiikkaa ja yrittäjyyden
                  olosuhteita parantavia päätöksiä
-                vaikuttaa verkoston kautta kunnissa yrittäjien puolesta.

Hyödynnämme monipuolisesti viestinnän kanaviamme kuntavaalikampanjassa.

Uudistus vapauttaa kunnilta resursseja elinvoiman parantamiseen. Kunta on myös jatkossa yrittäjien ja pk-yritysten kannalta läheisin elinkeinopoliittinen toimija verotusoikeutensa, itsehallintonsa ja yleisen toimivaltansa kautta. Kun kunnista poistuu järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista, tulee niille entistä vahvempi elinkeinopoliittinen rooli olla mukana luomassa yrittäjyyttä, työtä ja hyvinvointia. Kuntien toiminnan ytimeen nousevat elinkeinopolitiikka, sivistys- ja vapaa-aikatoimi, kaavoitus ja maankäyttö sekä infran ylläpito. Näillä toiminnoilla on iso merkitys yrittäjän arkeen. Tässä vaikuttamistyössä tuemme paikallisyhdistystemme työtä.

Onnistuneen elinkeinopolitiikan kulmakiviä ovat

  • aktiivinen ja avoin vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien välillä
  • kunnan päätösten yritysvaikutusten arviointi
  • yrittäjät ja yritykset huomioiva kuntastrategia.

Maakuntavaalit 2018

Valmistaudumme vuoden 2017 aikana tammikuussa 2018 pidettäviin maakuntavaaleihin. Vaikuttamistyöhömme tulee yhdet vaalit lisää. Tulevaisuudessa elinkeinokehittämisen tehtäviä on sekä maakunnalla että kunnalla.

Alueen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittämisen tehtävät siirtyvät ELY-keskukselta, TE-toimistolta ja maakuntien liitolta uuden maakunnan tehtäväksi. Tavoitteenamme on saada yrittäjämyönteisiä päättäjiä ehdolle maakuntavaaleihin.                 

Yrittäjyyskasvatuksella tulevaisuuteen

Vuoden 2017 alussa kaikille alueemme 7. luokkalaisille tulee yrittäjyys oppiaineena mukaan opetussuunnitelmaan ja opetusta on 38 vuosioppituntia. Kannustamme alueemme yrittäjiä mukaan yrittäjyyskasvatukseen muun muassa vierailuiden, yritystarinoiden ja toimeksiantojen muodossa.

Jatkamme alueella lääkintäneuvos Sakari Alhopuron yrittäjäjärjestölle antaman lahjoituksen hyödyntämistä uusien yrittäjyyskasvatusmallien kehittämiseksi korkeakoulussa, toisella asteella ja lukioissa.