Etsi

Emergency banner

Valinnanvapaus vahvistaa elinvoimaa ja lähipalveluja

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus on laatinut valinnanvapauteen liittyvän kannanoton, joka toimitettiin alueemme kuntapäättäjille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä sekä julkisen talouden kestävyyden että kansalaisten peruspalvelujennäkökulmasta. Uudistus on välttämätön myös yrittäjyydelle. Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia ei pystytä hillitsemään, on verorasitus vaarassa kasvaa niin, että se tukahduttaa yrittäjyyden edellytykset.

Yrittäjäjärjestö jakaa hallituksen sote-uudistukselle asettamat tavoitteet. Valinnanvapaus on muutosvoima, jonka avulla tavoitteet voidaan
saavuttaa.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus esittää kannanottonaan, että kuntamme
huomioisivat sote- ja maakuntalaista antamassaan lausunnossa seuraavaa:

Valinnanvapaus voidaan toteuttaa niin, että se vahvistaa alueiden elinvoimaa ja lähipalveluja. Samalla tulee ottaa huomioon alueiden oma yrittäjyys ja pk-yritysten mahdollisuudet toimia sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Yrittäjäjärjestö on esittänyt keskustelun pohjaksi oman mallinsa, jonka ydin on asiakkaiden valinnanvapaus.

Valinnanvapauden tulee olla kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa asiakas valitsee peruspalveluidensa tuottajan. Tämän valinnan asiakas
tekee jo ennen kuin hänellä on palvelujen tarvetta. Palveluntuottaja saa listautumisen myötä perusrahoituksen, jolla hänen tulee tuottaa asiakkaalle peruspalvelupaketti.

Peruspalvelupaketin tulee sisältää vain käytetyimmät palvelut, jotta

• myös pienemmän asukasmäärän alueille syntyy useita erilaisia peruspalvelujen
tuottajia
• pienet paikalliset yritykset voivat toimia peruspalvelujen tuottajina

Kun asiakkaalle syntyy tarve peruspalveluihin kuulumattomiin, mutta valinnanvapauden piiriin kuuluviin lisäpalveluihin, hakee peruspalvelujen
tuottaja asiakkaalle tarvittaviin palveluihin oikeuttavan palvelusetelin.Asiakas saa valita uudelleen juuri tuon palvelun tuottajan.

Palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa
• yksinkertaisten ja käytettyjen palvelujen kohdalla automatisoinnin
• järjestäjän viranhaltijapäätöksenä tekemän palvelutarvearvioinnin tarvittaessa
• yrittäjyyden ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sote-toi-mialalla
• palvelujen tuotteistamisen palveluketjuiksi ja yhtenäisen kustannus-laskennan
• avoimen vertailun, seurannan ja kehittämisen sähköisen järjestelmän tuottaman tiedon myötä

On erittäin tärkeää huolehtia mahdollistavan toimintaympäristön luomisesta. Lähtökohtaisesti luvan toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana tulee riittää valinnanvapausmarkkinoilla toimimiseksi. Tulee huolehtia myös si-itä, että markkinoille pääsemiseksi ei aseteta kohtuuttomia vaatimuksia. Maakunnan pitää huolehtia, että valinnanvapaus toteutuu ja että alueella on riittävästi eri palveluntuottajia.

Lisätietoja: www.yrittäjät.fi/valinnanvapaus.