Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Strategia

Strategia


Evijärven Yrittäjät ry:n hallitus on luonut yhdistykselle toimintastrategian vuosille
2019–2023. Strategian pohjalta luodaan vuosittain toimintasuunnitelma sekä
valitaan painopistealueet. Strategiassa määritellään toiminnan arvot, visio,
missio sekä toiminnan uhat, mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet.
Tiivistelmä strategisista tavoitteista vuosille 2019–2023

• Parannamme omalta osaltamme alueemme paikallisyhdistyksen välistä
yhteistyötä avaamalla keskustelua ja ottamalla aktiivisesti osaa itsekin.
• Yrittäjähenkisyyden lisääminen omassa kunnassamme, nuorten tavoittaminen
yrittäjyyskasvatuksella.
• Kunnan kehittäminen.
• Aktiivisempi jäsenhankinta.
• Seuraamme Sote-Maku-uudistusta.


Painopistealueet vuonna 2019


1. Paikallinen kehittäminen:

Evijärvellä on jo olemassa vahva yhteistyö
kunnan kanssa. Meillä on elinkeinotyöryhmä, jossa yhdistyksemme on
myös edustettuna. Kunnan kehityskoordinaattorilla on hallituksemme
kokouksissa läsnäolo-oikeus, ja hän tuokin usein kokoukseen kunnan
terveiset ja osallistuu yhdistyksen toimintaan kunnan edustajana. Kunnan
kehityskoordinaattori tuottaa myös avustavia elinkeinoasiamiehen
palveluita, joita yhdistyksemme jäseniä kehotetaan käyttämään. Evijärven
yrittäjäyhdistys osallistuu aktiivisesti kunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja
toimii yhteistyökumppanina vuotuisessa seminaarissa. Myös
kunnanjohtajan kanssa on tiivis yhteistyömalli. Lisäksi kunnanhallituksen
ja kunnan valtuuston puheenjohtajien kanssa kokoonnutaan muutaman
kuukauden välein vapaamuotoisiin keskusteluihin, joissa on matala kynnys
keskustella kunnan ja yhdistyksen yhteistyökuvioista.


2. Yksinyrittämisen ja naisyrittäjyyden vahvistaminen:

Evijärvellä on paljon
yksinyrittäjiä. Yrittäminen saattaa olla joskus hyvinkin yksinäistä puuhaa,
varsinkin niillä aloilla, joilla tuotetaan käyttötarvikkeita tai jalostetaan
luonnon tuotteita (esim. käsityöyrittäjät, metsurit, kuljettajat, hierojat,
kampaajat, lomittajat, korjaajat) Asiakaskontakteja saattaa olla paljonkin ja
ne ovat yrittämisen helmiä, mutta heidän kanssaan ei ole soveliasta
käsitellä yrityksen ja yrittäjyyden kulmakiviä. Näin ollen Evijärven
yrittäjäyhdistys pyrkii yhdistämään yksinyrittäjiä ja järjestämään heille ns.
vertaisryhmätoimintaa.


3. Nuorisotyö:

Evijärven keskikoulun ja lukion yrittäjäkasvatus on hyvällä
tasolla. Koulu tekee vuosittain yhteistyötä yrittäjien kanssa. Vuonna 2019

Evijärven yrittäjäyhdistys osallistuu lukiossa mahdollisesti järjestettävään
Euroscola-projektiin. Keksikoulun kanssa toteutetaan laadukkaat
taksvärkki- ja tet-projektit. Myös koululaisten yritysvierailuja järjestetään.


4. Jäsenmäärän lisääminen.

Mitä vahvempi yhdistys, sitä paremmin
pystymme tekemään paikallista edunvalvontaa ja ajaa paikallisen
yrittäjyyden etua.


Arvot, visio ja missio


LUOTETTAVUUS: Yrittäjyyden perusta on luottamus ja luotettavuus.
Yhdistyksenä toimimme jäsenistölle luotettavana edunvalvojana. Olemme
luotettava kumppani kaikille yhteistyökumppaneillemme.
AVOIMUUS: Avoin ja rehti toiminta kaikkien sidosryhmiemme kanssa on yksi
toimintamme vahva perusta.
OSALLISTAMINEN:  Yhdistyksessämme toimitaan aktiivisesti ja näkyvästi.
Rummutamme toimintaamme sosiaalisessa mediassa, jotta saataisiin jäsenistö
ja yhteistyökumppanit osallistumaan tapahtumiin ja projekteihin. Aktiivisella
esimerkillä osallistamme myös muita paikkakunnan yrittäjiä ja
yhteistyökumppaneita.
YHTEISÖLLISYYS: Yhdistyksenä korostamme sitä, että emme ole ainoastaan
vain me yhdistyksenä, vaan olemme Me kuntalaisina. Järjestämme paljon
tapahtumia, joihin saavat osallistua kaikki halukkaat. Yhteistyössä on voimaa!
MISSIO: Parantaa evijärveläisten yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita
sekä edistää yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja paikallisten yrittäjien välistä
synergiaa.
VISIO: Säilytämme evijärveläiset yritykset elinvoimaisena ja olemme merkittävä
toimija paikkakunnalla.
UHAT: Paikalliset yrittäjät eivät rohkene järjestäytyä, sillä pelätään, että jäsenyys
edellyttää talkootyön tekemistä yhdistystyössä.
Pienyrittäjät eivät koe saavansa mitään hyötyä jäsenyydestä. Pienellä
paikkakunnalla ja pienessä yhdistyksessä on uhkana, että henkilökemiat
heikentävät yhteistyökuvioiden muodostumista.
MAHDOLLISUUDET: Aktiivisella ja näkyvällä sosiaalisen median käytöllä saadaan
ihmiset kiinnostumaan yhdistyksen toiminnasta ja siten liittymään jäseneksi ja
osallistumaan tapahtumiin.
Yhdistyksen tulee näyttää, mitä jäsenyys tuo mukanaan järjestöetujen lisäksi.
Yrittäjäyhdistyksellä on mahdollisuus luoda yrittäjien välinen yhteistyö-luottamus-
avunanto –systeemi.

VAHVUUDET: Yrittäjillä yleensäkin on vahva ja luotettava asema kuntalaisten
keskuudessa. Yhdistyksemme kannattaa ”käyttää tätä asemaa hyväkseen”.
Yhdistys on totuttu kohtaamaan hyvissä merkeissä, ei missään pilipalihommissa.
Pienellä paikkakunnalla kaikki jäsenet saavat varmasti äänensä kuuluviin.
HEIKKOUDET: Jäsenistön osallistuminen on vähäistä, joten toiminta uhkaa kuivua
käsiin. Nyt täytyy vain jaksaa puurtaa pienesti mutta näkyvästi, jotta osallisuus
tehostuisi.
Aloitteleva/taloudellisissa vaikeuksissa oleva yrittäjä karsii välttämättömiä
menoja pois – mukaan lukien yrittäjäyhdistyksen jäsenmaksu.
Pienellä paikkakunnalla henkilökemioilla on valtava merkitys: yrittäjä ei halua
osallistua millään tavoin – edes jäseneksi – jos esim. hallituksessa on joku
hänelle ”ei miellyttävä” henkilö.