Etusivu > Etelä-Savon Yrittäjät > Etela Savo > Tietoa Etela Savon Yrittajista

Etsi

Yrittäjien apuna alueella koronaepidemian aikana

Emergency banner

Etelä-Savon Yrittäjien sidosryhmäedustukset

Etelä-Savon Yrittäjät on mukana lukuisissa hankkeissa ja kehittämistyöryhmissä. Toivomme, että hankkeissa toteutettavat toimenpiteet ja aikaansaannokset hyödyttävät jäsenyrittäjiämme. Kannattaa seurata myös tapahtumakalenteria!

HANKKEITA, TYÖRYHMIÄ, JOISSA ETELÄ-SAVON YRITTÄJIEN EDUSTUS:

Etelä-Savon ELO-johtoryhmään - elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä 2017-2020

Etelä-Savon ELY-keskus, johtava asiantuntija Tuija Toivakainen, p. 029 502 4220, . Etelä-Savon Yrittäjien edustaja johtoryhmässä Saara Vauhkonen, Etelä-Savon Yrittäjät

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hanke 2017-2019

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, matkailupalvelut ja osatoteuttajat ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Savonlinnan Hankekehitys Oy, projektipäällikkö Tuula Pihkala p. 0440 361 603. Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä pj. Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät

Tavoitteet

• Maakunnan yritysten liikevaihdon kasvu ja työllisyyden lisääntyminen
• Uudet, entistä joustavammat osallistumismahdollisuudet vapaa-ajanasukkaille mökkiseudullaan
• Vuorovaikutteisen viestinnän edistäminen vapaa-ajanasukkaiden ja paikallisten välillä
• Vähähiilisyyteen liittyvien toimintatapojen edistäminen ja omaksuminen vapaa-ajanasukkaiden keskuudessa
• Matkailutulon kasvu
• Sesonkien ja vapaa-ajan asumiseen liittyvän viipymän pidentyminen
• Mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilyttäminen
• Mökkien vuokraustoiminnan lisääntyminen
• Maakunnan brändin vahvistaminen kestävän vapaa-ajan asumisen alueena

Toimenpiteet

• Palveluverkostojen ja palvelujen saavutettavuuden kehittäminen
• Vapaa-ajanasukkaille suunnattu viestintä Laiturilla-brändin alla
• Vähähiilisyyteen liittyvien toimintatapojen edistäminen vapaaajan asumisessa
• Vapaa-ajan asumisen aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen
• Mökit kuntoon! -pilotti (Mikkelin seudulla v. 2018)
• Vapaa-ajan asumisen kehittämismallin jalkauttaminen Savonlinnaan

Kohderyhmät

• Vapaa-ajanasukkaat
• Mökinomistajat, erityisesti seuraava sukupolvi
• Yritykset, jotka tavoittelevat kasvua vapaa-ajan asumiseen liittyvistä palveluista
• Kunnat
• Yhteisöt
• Matkailijat

Maakunnallisen LAPE-työryhmän johtoryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja johtoryhmässä yrittäjä Iina Särkkä, Normikoti Oy, Mikkeli

Maakunnallinen työryhmä ohjaa, koordinoi ja kokoaa maakunnallista lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelman toteutusta. Maakunnan LAPE muutosagentti koordinoi ja yhteensovittaa maakunnallista yhteistyötä. Hän osallistuu maakunta- ja sote valmisteluun ja osallistuu paikallisten työryhmien työskentelyyn. Muutosagentti toimii ministeriön rahoituksella.

Johtoryhmä on soten/kunnan/järjestö/srk/yksityiset toimijat johtamisen yhteistyörakenne, jossa sovitaan yhteiset strategiset linjaukset, eri toimijoiden roolit ja lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskevat keskeiset toiminnalliset sisällöt ja linjaukset. Tavoitteena yhteinen tavoiteasettelu ja toimijakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyden kulttuuriin siirtyminen sekä kokonaiskustannusten hillintä. Rakennetaan yhteistyörakennetta ja sisältöjä tulevaan maakuntaan.

PUHKE -hanke osaavaa työvoimaa puhtaanapitoon ja keittiöihin 1.8.2018 – 31.12.2020, Etelä-Savon ammattiopiston hallinnoima, projektipäällikkö Tuija Turpela, p. 044 711 5689,

Etelä-Savon Yrittäjien edustajat ohjausryhmässä yrittäjä Inga Rasola, RL-Kotipalvelut Oy, p. 050 380 8513, palvelupäällikkö Katja Nuuttinen, RL Kotipalvelut Oy,

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uutta, entistä työpainotteisempaa koulutusmallia puhtaus- ja ravitsemisalan töihin uudistamalla koulutusta yhdessä työnantajien ja Etelä-Savon ammattiopiston toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään uutta mallia opiskelijahankintaan puhdistuspalvelu- ja suurtalouskeittiöaloille.

Hankkeen tavoitteena on saada uusia moniosaajia puhdistus- ja ravitsemisalan töihin, alojen vetovoimaisuuden lisääminen työnantajayhteistyön kautta sekä uraohjauksen kehittäminen työttömille työnhakijoille.

Hankkeessa luodaan perehdytys- ja koulutusmateriaaleja työelämän ja oppilaitoksen yhteiskäyttöön. Hankkeen toimilla parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja lisätään yhteistyötä työnantajien kanssa.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään pysyvästi vaikuttamaan puhdistuspalvelu- ja suurtalouskeittiöalojen vetovoimaisuuteen opiskelijoiden keskuudessa ja sitä kautta osaavan työvoiman saatavuuteen maakunnassamme.

ROIHU -hanke uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta 1.3.2018 - 30.4.2020, hankepäällikkö Johanna Koponen, p. 040 4875 111

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä Saara Vauhkonen, kehittämispäällikkö ESY

Roihussa tarjotaan alkavan yrittäjyyden koulutusta ja valmennusta sekä vahvistetaan Etelä-Savon yhteistä yrittäjyyden ekosysteemiä. Roihu voi tuottaa valmennusta myös mm. yrittäjäyhteisöille.

ROIHU-hanke on laaja kokonaisuus, jossa alueellisiin erityistarpeisiin pyritään vastaamaan aluekohtaisen tarpeen mukaan räätälöidyillä työpaketeilla. Hanke tukee valmennuksellisesti yrittäjyyttä samanaikaisesti monelta rintamalta, monen toimijan voimin. Pyrimme tuottamaan ja tuotekehittämään huipputasoista käytännönläheistä yrittäjyysvalmennusta.

Esimerkiksi Savonlinnassa yrittäjyyttä uravaihtoehtona miettivien henkilöiden sekä potentiaalien alkavien yrittäjien yrittäjyysratkaisun toteutumista tullaan tukemaan henkilökohtaisen sparrauksen ja vertaiskehittämisen keinoin perustettavassa uudessa yrityshautomossa, vahvan ja käytännönläheisen yrittäjyysvalmennuksen ohella. Protoilupajoissa pyritään yrityksille työstämään parhaita tuotteistamisen käytäntöjä hyödyntäen uutta liiketoimintaa ja kaupallisia tuotteita myös Mikkelissä ja tarvittaessa Pieksämäellä.

Tarpeen mukaan alkavia yrittäjiä valmennetaan yrittäjyyteen myös pienemmillä paikkakunnilla kuten Juvalla, Rantasalmella ja Mäntyharjulla – ja kätevästi ilta-aikaan.

Hankkeessa muutaman vuoden yrittäjinä toimineiden henkilöiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista erityisellä Pienyrittäjä-valmennusohjelmalla, jonka teemoina ovat esimerkiksi myynti, verkostot, talous, juridiikka ja jaksaminen. Myös esimiestyötä ja rekrytointiosaamista sparrataan.

Hanke pyrkii tukemaan henkilökohtaisen valmennuksen keinoin sukupolvenvaihdosten onnistumista erityisesti Pieksämäen alueella. Pieksämäen ohella pajoja tuotetaan tarvittaessa myös Savonlinnassa ja Mikkelissä. Pajoissa tärkeimpinä teemoina ovat henkinen sparraus luopumiseen ja jatkamisen alkuun.

Start-upeja maailmalle! Hanke pyrkii vauhdittamaan maakunnallisten, hyvin alkuvaiheen yritysten suuntautumista haastaville kansainvälisille markkinoille erityisesti Savonlinnan alueelta.

ROIHU-hanke panostaa myös toisen ja korkea-asteen oppilaitosten yrittäjyyden ja yritysyhteistyön polkumallien suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. NY mallin jatkokehittämiseen.
–Yrittäjyysvalmennuksen osaamista kehitetään ja yrittäjyyttä linkitetään osaksi opetusta, vakuuttaa Anne Gustafsson-Pesonen.

Uusi hanke pyrkii viemään jo aiemmin laadittua yrittäjyyskasvatuksen strategiaa käytäntöön. Tällä luodaan perustaa koko maakunnan kattavalle yrittäjyyden ekosysteemille.

Uutta virtaa -hanke 1.6.2018 – 31.12.2020, ProAgria Etelä-Savon hallinnoima, hankevastaa Tiia Tamlander, p. 043 826 7881,

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä yrittäjä Risto Salminen,

Uutta virtaa -hankkeella tuetaan eteläsavolaisia nuoria maatilayrittäjiä ja maaseudun pienyrittäjiä onnistumaan sukupolvenvaihdoksessa ja yritystoiminnan alkutaipaleella. Tavoitteena on, että jatkajat ja luopujat perheineen ovat tyytyväisiä omistajanvaihdokseen liittyviin päätöksiinsä, ja että nuoret saavat varmuutta yritystensä johtamiseen. Lisäksi hankkeessa edistetään maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavia yhtiöittämisiä.

Hankkeessa toteutetaan pienryhmävalmennuksia, yrityskohtaisia ohjaustapaamisia, aktivointipäiviä ja opintomatkoja. 

KURVI – Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta -hanke ajalla 1.10.2018-31.12.2020, Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hallinnoija on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus. Projektipäällikkö Taina Harmoinen, p. 040 662 5560.

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä Satu Jalvanti -Hannikainen

Etelä-Savon ruoka-ala on suurimmaksi osaksi mikroyritysten varassa. Maataloustuotteiden jatkojalostuksen, mukaan lukien luomu- ja luonnontuotteet, ja paikallistuotteiden markkinoinnin lisäksi tarvitaan liiketoimintalähtöisiä innovaatioita ja maaseutuelinkeinojen monipuolistamista. Kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistaminen vaatii yrityksiltä kykyä ennakointiin, proaktiiviseen toimintaan ja muutosten läpivientiin.

Verkostoituminen, kumppanuudet ja toimialojen rajapinnoille syntyvä liiketoiminta luovat uusia mahdollisuuksia. Ne eivät kuitenkaan synny itsekseen, vaan tueksi tarvitaan ”törmäyttämistä” ja konkretiaa uusiin toimintatapoihin ja teknologioihin. Hanke tuo Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ulottuville yhteistyötoimin uutta tietoa ja osaamista tulevaisuusorientoituneesti

Tavoitteet

välittää ja tuottaa uutta tietoa ja työkaluja biotalousalan, erityisesti ruoka-alan, yrityksille yritystoiminnan kehittämiseksi sekä tarjota em. yrityksille mahdollisuuksia laaja-alaiseen verkostoitumiseentuoda ruoka-alan valtakunnallisen tason kehittämistoimet alueella hyödynnettäviksi yhteistyölläluoda Etelä-Savon ruokasektorin edistämiseen uusi yhteistyömalli

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäinen keskittyy ruoka-alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen, erityisesti uusien mallien, toimintatapojen, teknologioiden ja ennakointitiedon avulla. Hanke järjestää tulevaisuustärskyjä yli toimialarajojen ja konkreettisia demonstraatio-tilaisuuksia uusien menetelmien ja ilmiöiden tuomiseksi ruokasektorin tietoisuuteen.

Toisen kokonaisuuden pääpaino on valtakunnallinen yhteistyö ja valtakunnallisen hankkeiden ja kehittämisen mahdollisuuksien tuominen alueen ruoka-alan yrittäjille. Hanke verkostoituu valtakunnallisten ja alueellisten ruoka-alan hankkeiden kanssa ja välittää niistä tietoa Etelä-Savon alueella. Hanke koordinoi valtakunnallisten hankkeiden aluetilaisuuksia Etelä-Savoon. Tiedontuotanto Etelä-Savon ruokasektorista on tärkeä osa hankkeen toimintaa.

Etelä-Savon ruokasektorin yhteistyön kehittäminen ja voimavarojen yhdistäminen on kolmannen työpaketin keskeisin asia. Hanke kokoaa laajasti ruokasektorin kehittäjiä ja kouluttajia yhteisiin tapaamisiin ja luo systemaattisen toimintatavan Etelä-Savon ruoka-alan kehittämiseen. Hanke tuottaa seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän Etelä-Savon ruoka-alan uutiskirjeen yhteisen osaamispohjan lisäämiseksi ja siitä tiedottamiseksi.

Tulokset

KURVI-hankkeen tuloksena Etelä-Savon yrityksissä uusien teknologioiden haltuunotto helpottuu ja niitä osataan hyödyntää yrityksien kehittämisessä ja johtamisessa. Tilaisuudet saattavat yhteen toimijoita mahdollistaen yhteistyön koko ruokajärjestelmässä. Yhteistyöllä muiden valtakunnallisten hankkeiden kanssa Etelä-Savo pääsee osaksi kansainvälisen osaamisen kehittämisen ja kasvualojen sekä uusien elinkeinojen valtakunnallista kehitystyötä.

Tukea tuottavuuteen – Sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle, TUTU -hanke, 1.1.2019-31.12.2020

Toteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, ESR -hanke, projektipäällikkö Satu Pulkkinen,

Sari Jokinen, Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä

Kohderyhmä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelualan yrittäjät ja työntekijät sekä järjestö- ja yhdistystoimijat Tavoitteena auttaa yrityksiä ja järjestöjä muuttuvassa toimintaympäristössä kehittämään toimintaansa, vahvistaa toimijoiden liiketoimintaosaamista ja verkostoitumistaMäärällinen tavoite on 30 yritystä.

Hankkeen läpileikkaavina teemoina ovat liiketoiminnan osaamisen kehittäminen, palvelumuotoilun ja digitalisaation edistäminen, yhteistyö ja ajankohtaisen tiedon välittäminen sekä kokeilut.

Hyödyt yrityksille

Ajankohtaista tietoa sote-uudistuksen tuomista vaatimuksista ja mahdollisuuksistaApua valmistautumisessa tulevaan toimintaympäristön muutokseenKäytännönläheistä koulutusta johtamisesta, palvelumuotoilusta ja liiketoiminnan keskeisistä teemoista  Työkaluja omien palvelujen kehittämiseen ja uusien palvelutuotteiden tuotteistamiseen palvelumuotoilun keinoinUusia kumppanuuksia ja verkostojaVälineitä henkilöstöjohtamiseen - henkilöstö otetaan mukaan kehittämistyöhön - työelämän laatu ja työhyvinvointi kohenee - toiminta tehostuuVertaiskehittämistä ja pienryhmäsparrausta

Tulokset

Yritykset pystyvät vastaamaan sote-uudistuksen tuomiin haasteisiinYritysten liiketoimintaosaaminen, kehittämisosaaminen ja johtamisen taidot ovat kehittyneetYritykset osaavat tuotteistaa palvelujaan ja innovoida uusia palveluja palvelumuotoilua hyödyntäenSyntyy uutta liiketoimintaa, mikä tukee yritysten kasvua ja kilpailukyvyn kohenemistaSote-toimijoiden verkostomainen tapa toimia kehittyy ja ne pystyvät konsortiona yhdessä tekemään tarjouksiaYritysten toimintakulttuuria on onnistuttu viemään henkilöstölähtöiseen kehittämisen suuntaanDigitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen lisääntyy

Digiportaat -hanke

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä järjestöpäällikkö Mirja Hytönen

Digiportaiden tavoitteena on uudistaa maakunnallisesti PK-yrityksille tarjottava digitaalinen koulutus luomalla ja kokeilemalla uutta osaamiskartoitusmallia. Tunnistamalla yritysten lähtötaso voidaan jokaiselle yritykselle suunnitella omia tarpeita vastaava koulutuspolku.

Tehtävänä on luoda uutta kysyntälähtöistä digitaalista koulutusta maakunnan alueella. Koulutuksiin osallistuu vähintään 100-150 yritystä maakunnan alueelta. Koulutusten sisältöjä voidaan kohdentaa yrityksistä nousseiden tarpeiden mukaan. Hanke on valmisteltu kaikkien osatoteuttajien yhteistyönä. Hankkeen toimenpiteiden onnistuminen edellyttää monipuolista osaamista sekä maantieteellisesti kaikkien Etelä-Savon alueiden kattamista. Kaikilla toteuttajilla on oma roolinsa, jolla varmistetaan yritysten tavoitettavuus, yritysten osallistumisen kohdentuminen oikeaan valmennuspolun vaiheeseen sekä monipuolinen ja asintunteva koulutustarjonta.

Myös yritysneuvojen tieto- ja taitotasoa parannetaan vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, ProAgrian, Savonlinnan Hankekehityksen sekä Etelä-Savon Yrittäjien kanssa.

Lisätietoja: www.digiportaat.fi 

Tuumasta töihin - sujuvat koulutuspolut toisella asteella-hanke 1.11.2018 - 31.12.2020

Toteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Savon- ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymän, Etelä-Savon koulutus Oy:n ja Otava opiston kanssa. Projektipäällikkö Inga Angersaari,   p. 050 472 7073.

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja hankkeen ohjausryhmässä Ruth Lähdeaho-Kero

Hankkeessa kehitetään toisen asteen koulutuksen opintopolkuja ja- malleja, jotka tukevat opiskelijan osallisuutta, hyvinvointia, opinto- ja työkykyä ja opinnoissa etenemistä sekä ehkäisevät opintojen keskeyttämistä.

Tavoitteena on rakentaa työelämäyhteistyöhön malleja, jotka tukevat ja vahvistavat motivoitumista opintoihin ja edistävät työllistymistä opintojen jälkeen. Kohderyhmänä ovat pää- ja romaniväestöön sekä maahanmuuttajiin kuuluvat vaikeasti työllistyvät aikuiset ja ikääntyvät työntekijät, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Lisäksi kohderyhmään kuuluvan tulee olla 25-vuotta täyttänyt, alle 55-vuotias henkilö.

Hanketta toteutetaan kolmella eri paikkakunnalla Kuopiossa, Savonlinnassa ja Mikkelissä. Hankkeella vahvistetaan koulutuksessa aliedustettujen ryhmien opintoihin osallistumista tukemalla erilaisista kulttuuritaustoista tulevia opiskelijoita mentoritoiminnan avulla hankkeen toiminta-alueilla.  

eEsedu -hanke 1.1.2019-31.12.2020. ESR -hanketta hallinnoi Etelä-Savon ammattiopisto. Hankepäällikkö on Laura Kuismala, p. 040 663 5986

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja hankkeen ohjausryhmässä on yrittäjä Saara Liukkonen

Hankkeen tavoitteena on mielekäs ja työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen verkossa. Kehittäminen kohdistuu niin organisaation toimintamalleihin kuin tekniseen toteutukseenkin tavoitellen ohjauksellisuutta, vaivattomuutta ja saavutettavuutta. Hankkeen keskeiset teemat ovat  

1) ammatillisen verkko-opiskelukokonaisuuden toteuttaminen yhteistyössä yritysten kanssa 
2) verkko-opetuksen pedagogisen osaamisen ja ohjausmallin kehittäminen
3) verkko-oppimisympäristön arkkitehtuurin suunnittelu tukemaan erilaisia osaamisen kehittäjiä.

Esavoennakoi 360° - Etelä-Savon ennakointihanke 2019-2022, Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja hankkeen ohjausryhmässä: Etelä-Savon Yrittäjien pj Nina Rasola, ja hallituksen jäsen Risto Salminen,

Esavoennakoi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen ennakointikulttuuria sekä parantaa ennakointikyvykkyyksiä ja hyödyntää verkostomaista toimintatapaa alueen päätöksenteossa ja suunnittelussa sekä uuden maakunnan toiminnan käynnistämisessä. Hankkeen tavoitteina on 1) kehittää laajasti eri toimijoiden valmiuksia hyödyntää ennakointiosaamista ja tulevaisuustietoa, 2) ylläpitää ja monipuolistaa entistä tulevaisuusorientoituneempaa tilannekuvaa yhteistyössä ennakoinnin toimijaverkoston kanssa sekä 3) luoda ja pilotoida maakunnan erityispiirteistä ja toimijaverkostosta lähtevä osaamisen ennakoinnin toimintamalli.

Toimijoiden ennakointiosaamista kehitetään hankkeessa koulutusten, osallistavien työpajojen, sparrausten sekä tulevaisuuskatsausten muodossa. Koulutusten kohderyhmänä ovat laajasti Etelä-Savon alueellisen ennakoinnin toimijaverkoston jäsenet muun muassa kehittämisorganisaatioista, työvoimahallinnosta, kunnista, koulutus- ja tutkimusorganisaatioista ym. sekä muut ennakointityöstä kiinnostuneet tahot. Osa koulutuksista suunnataan laajasti kaikille toimijoille ja osa taas räätälöidään ja kohdennetaan tietyille kohderyhmille. Koulutuksiin sisältyvä työpajamainen työskentely pureutuu alueen kannalta merkittäviin teemoihin vieden niitä tarvelähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti eteenpäin. Koulutukset toteutetaan osin ostopalveluina ja osin hankkeen ennakointiasiantuntijoiden toimesta.

Hanke tuottaa ja kehittää yhteistyössä ennakoinnin toimijaverkoston kanssa alueen tilannekuvaa huomioiden aluetta koskevat keskeiset indikaattorit ja toimintaympäristön muutossuunnat. Tilannekuvaa laajennetaan uusien tietotarpeiden mukaan tuottamalla ja yhteenkokoamalla eri muodoissa olevaa tietoa. Tilannekuvaa laajennetaan tuomalla painopistettä entistä voimakkaammin maakunnan tulevaisuuteen. Hanke tuottaa valituista aiheista tulevaisuuskatsauksia eri aineistoja ja verkoston asiantuntemusta hyödyntäen ja järjestää niiden ympärille ja osana hankkeen järjestämiä ennakointikoulutuksia erillisiä työpajoja, joiden tavoitteena on pohtia toimijoiden kanssa eri kehityskulkujen merkitystä. Alueen toimijaverkosto osallistetaan säännöllisesti tilanne- ja tulevaisuuskuvan päivittämiseen sekä tulevaisuustarkastelujen työstämiseen. Hankkeessa tuotettu tilanne- ja tulevaisuuskuvatieto palvelee laajasti maakunnan eri tahojen eritasoista suunnittelua ja päätöksentekoa.

Hankkeessa kehitetään prosessimainen toimintamalli osaamis- ja koulutustarpeiden laaja-alaiseen ennakointiin. Toimintamallin lähtökohtana on laaja osallistavuus ja tulosten tehokas viestiminen/saatavuus. Tavoitteena on kehittää prosessi/malli, joka tuottaa sekä määrällisiä että laadullisia arvoita eri alojen työvoima-, koulutus - ja osaamistarpeista yhteensovittaen lyhyen ja pitkän aikavälin osaamistarpeiden ennakointia. Toimintamallissa osallistetaan keskeisiä toimijoita uuden maakunnan toimijakenttä huomioiden ja hyödynnetään laajasti eri tahojen tuottamaa tilasto - ym. ennakointitietoa. Toimintamallin avulla tuodaan päätöksentekoon ja suunnitteluun ennakointitietoa tulevaisuuden työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi, koulutuksen osuvuuden parantamiseksi, kasvu- ja rakennemuutosalojen tunnistamiseksi sekä kokonaan uusien alojen havainnoimiseksi. Toimintamallia pilotoidaan hankkeen toteutusaikana.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja hankkeen ohjausryhmässä on järjestöpäällikkö Mirja Hytönen

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja –kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymisiä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla edistetään opiskelijoiden laaja-alaista yrittäjyysosaamista. Hankkeen toimenpiteillä edistetään opiskelijoiden osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Yrittäjyyskasvatuksen avulla kehitetään uudenlaisia ratkaisuja alueen elinvoimaisuuden edistämiseen yhdessä nuorten kanssa ja pyritään ennakoimaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. Näin saadaan kehitettyä yrittäjyyttä edistäviä ratkaisuja ja vastattua tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Jo olemassa oleviin toimenpiteisiin saadaan lisäarvoa vahvalla alueellisella verkostolla, jolloin voidaan hyväksi todetut mallit siirtää muokattuina versioina muiden alueen kuntien käyttöön tai ottaa niistä toimivat osat, joista luodaan omat erilliset mallit. Alueellisen yhteistyön lisääminen ja vahvan verkoston muodostaminen yrittäjyyskasvatuksen teemassa on yksi hankkeen päätavoitteista. Hanketta toteutetaan YES Etelä-Savo brändin alla, jolloin hankkeelle saadaan valtakunnallista näkyvyyttä osana YES-verkostoa ja tukea toimintaan myös valtakunnallisen verkoston kautta. 

Päivitetty 3.12. 2019

 

Jäsenedut tästä