Etusivu > Etelä-Savon Yrittäjät > Etela Savo > Tietoa Etela Savon Yrittajista

Etsi

Tutustu ja hyödynnä

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etelä-Savon Yrittäjien sidosryhmäedustukset

Etelä-Savon Yrittäjät on mukana lukuisissa hankkeissa ja kehittämistyöryhmissä. Toivomme, että hankkeissa toteutettavat toimenpiteet ja aikaansaannokset hyödyttävät jäsenyrittäjiämme. Kannattaa seurata myös tapahtumakalenteria!

HANKKEITA, TYÖRYHMIÄ, JOISSA ETELÄ-SAVON YRITTÄJIEN EDUSTUS:

Maakunnan yhteistyöryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustajana puheenjohtaja Nina Rasola

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä eli MYR ohjaa ja valvoo EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutumista Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmän toimikausi on EU:n rakennerahaston ohjelmakausi.

Lisätietoja tästä.

Etelä-Savon ELO-johtoryhmään - elinikäisen oppiminen, ohjaus ja nuorisotakuun toteutuminen

Etelä-Savon Yrittäjien edustajana aluejohtaja Niina Kuuva

Lisätietoja tästä.

Etelä-Savon ilmastoryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä Heikki Härkönen ja varaedustajana Laura Muhonen

Ilmastoryhmän tehtävinä on edistää ilmastolain tavoitteita ja toimeenpanoa Etelä-Savon maakunnassa; tukea toimialakohtaisten hiilineutraalisuussuunnitelmien toteuttamista; tukea fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa; edistää alueellista yhteistyötä, verkostoitumista ja osallisuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa; edistää maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toteuttamista; tukea yritysten, kuntien ja kansalaisten omaehtoisia ilmastotoimia; lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista Etelä-Savossa sekä tukea ja auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Lisätiedot tästä.

Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon -ohjausryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustajana puheenjohtaja Nina Rasola (varalla aluejohtaja Heidi Loukiainen 3.5. alkaen)

Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon-hanke tukee työvoima- ja yrityspalvelujen uudistusta ja toimeenpanoa sekä siihen liittyvän osaamisen kehittymistä Etelä-Savon keskeisille toimijoille. Tavoitteena on parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja rakentaa niiden järjestämisen ja tuottamisen malli huomioiden esimerkiksi kuntien elinkeinopalvelut ja muiden kehittäjäorganisaatioiden palvelut.

Hankeaika 1.6.2019-31.12.2021.

Lisätietoja tästä.

Maakunnallisen LAPE-työryhmän johtoryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja johtoryhmässä yrittäjä Heli Peltola Geriwell Oy, Mikkeli (varalla aluejohtaja Niina Kuuva)

Maakunnallinen työryhmä ohjaa, koordinoi ja kokoaa maakunnallista lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelman toteutusta. Maakunnan LAPE muutosagentti koordinoi ja yhteensovittaa maakunnallista yhteistyötä. Hän osallistuu maakunta- ja sote valmisteluun ja osallistuu paikallisten työryhmien työskentelyyn. Muutosagentti toimii ministeriön rahoituksella.

Johtoryhmä on soten/kunnan/järjestö/srk/yksityiset toimijat johtamisen yhteistyörakenne, jossa sovitaan yhteiset strategiset linjaukset, eri toimijoiden roolit ja lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskevat keskeiset toiminnalliset sisällöt ja linjaukset. Tavoitteena yhteinen tavoiteasettelu ja toimijakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyden kulttuuriin siirtyminen sekä kokonaiskustannusten hillintä. Rakennetaan yhteistyörakennetta ja sisältöjä tulevaan maakuntaan.

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiatyöryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustajina työryhmässä ovat yrittäjä Heli Peltola ja aluejohtaja Niina Kuuva.

Työryhmä valmistelee palvelustrategiaa monitoimijaisesti ja sen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2021.

Saimaa Geopark ry

Hallituksen asiantuntijajäsenenä on Etelä-Savon Yrittäjistä aluejohtaja Niina Kuuva

Geoparkin yksi tavoite on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää. Koulut sekä muut oppilaitokset ja yhteisöt voivat hyödyntää geoparkin sisältöjä opetuksessa monin tavoin. Tavoitteena on lisätä geopark-alueen arvostusta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

UNESCO Global Geopark Council (UGGC) ehdottaa Saimaa Geoparkille UNESCO Global Geopark (UGG) -statusta. Kansainvälinen asiantuntijajäsenistö äänesti loppuvuonna 2020 yksimielisesti Saimaa Geoparkin UGG -statuksen puolesta. Lopullisen päätöksen tekee UNESCOn hallintoneuvosto kesään 2021 mennessä.

Lisätiedot tästä.

GeoNaCu Saimaa -hanke

Etelä-Savon Yrittäjien edustajana ohjausryhmässä Saara Liukkonen

Hanke vastaa luonto- ja hyvinvointimatkailun maailmanlaajuisesti kasvaneeseen tarpeeseen kehittämällä Saimaan alueen matkailua luomalla Anttolan luonnokeskuksesta ja Astuvansalmen kalliotaidekeskuksesta yhdessä Saimaa Geoparkin kanssa yhden Suomen vetovoimaisimmista luonto- ja kulttuurimatkailun kokonaisuuksista.

Hankkeessa kootaan yhteen alueellisesti toimijoiden verkosto, jotka kehittämistoimenpiteiden avulla luovat asiakkaalle/matkailijalle yhtenäiset, helposti ostettavat ja saavutettavat elämykselliset palvelukokonaisuudet.

Hankeaika 1.3.2020-31.12.2022

Lisätiedot tästä.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019–2021-hanke

Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Niina Kuuva toimii ohjausryhmän puheenjohtajana.

Hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on tukea maakunnan älykästä erikoistumista vapaa-ajan asumisen kehittämiseen ja tutkimukseen luomalla kehittämis- ja osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään maakunnan vahvuuksia vapaa-ajan asumisen alueena.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan ajan asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta. Luodaan vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, sopimuspohjainen yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta, osallistetaan vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavia yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan sekä vahvistetaan maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana.

Lisätietoja tästä.

Etelä-Savon digitaalinen innovaatiokeskittymä -hanke

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä Heikki Härkönen

Hankkeessa selkeytetään alueellisten toimijoiden yhteisiä ponnistuksia alueen elinvoiman parantamiseksi. Työn tuloksena syntyy suunnitelmat siitä, miten alueen yrityksiä voidaan yhdessä tukea digitaalisessa murroksessa yhden luukun periaatteella. Suunnitelmien myötä, alueella oleva digitalisaatioon liittyvä osaaminen voidaan kohdentaa vastaamaan paremmin alueen yritysten tarpeita. Yrityksille tarjottavat palvelut myös monipuolistuvat muihin digitaalisiin innovaatiokeskittymiin luotujen yhteistyösuhteiden myötä.

Hankeaika 1.9.2020-31.7.2021.

Lisätiedot tästä.

Digiportaat -hanke

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä aluejohtaja Niina Kuuva.

Digiportaiden tavoitteena on uudistaa maakunnallisesti PK-yrityksille tarjottava digitaalinen koulutus luomalla ja kokeilemalla uutta osaamiskartoitusmallia. Tunnistamalla yritysten lähtötaso voidaan jokaiselle yritykselle suunnitella omia tarpeita vastaava koulutuspolku.

Tehtävänä on luoda uutta kysyntälähtöistä digitaalista koulutusta maakunnan alueella. Koulutuksiin osallistuu vähintään 100–150 yritystä maakunnan alueelta.

Hankeaika: jatkuu vuonna 2021

Lisätietoja tästä.

Esavoennakoi 360° - Etelä-Savon ennakointihanke 2019–2022, Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja on Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola ja Risto Salminen Pertunmaalta.

Esavoennakoi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen ennakointikulttuuria sekä parantaa ennakointikyvykkyyksiä ja hyödyntää verkostomaista toimintatapaa alueen päätöksenteossa ja suunnittelussa sekä uuden maakunnan toiminnan käynnistämisessä. Hankkeen tavoitteina on 1) kehittää laajasti eri toimijoiden valmiuksia hyödyntää ennakointiosaamista ja tulevaisuustietoa, 2) ylläpitää ja monipuolistaa entistä tulevaisuusorientoituneempaa tilannekuvaa yhteistyössä ennakoinnin toimijaverkoston kanssa sekä 3) luoda ja pilotoida maakunnan erityispiirteistä ja toimijaverkostosta lähtevä osaamisen ennakoinnin toimintamalli. Toimijoiden ennakointiosaamista kehitetään hankkeessa koulutusten, osallistavien työpajojen, sparrausten sekä tulevaisuuskatsausten muodossa.

Hankeaika: jatkuu vuonna 2021

Lisätietoja tästä.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja hankkeen ohjausryhmässä on järjestöpäällikkö Mirja Hytönen.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon-hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja –kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymisiä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla edistetään opiskelijoiden laaja-alaista yrittäjyysosaamista. Hankkeen toimenpiteillä edistetään opiskelijoiden osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Hankeaika 1.8.2019 - 31.12.2021

Lisätiedot tästä.

Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – mikroista kasvua (mikrox)​

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä aluejohtaja Niina Kuuva.

Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua (MikroX)​ -hankkeessa rakennetaan mikroyritysten ja yritysrajapinnan TKI-toimijoiden kasvu-, kansainvälisyys- ja vientikokeiluverkosto Etelä-Savoon.

MicroENTRE® Yritysverkosto kokoaa mikroyritykset yhteen Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian teemoihin – ruoka, vesi & metsä – nojautuen ja luotsaa yritykset vahvemmin mukaan innovaatioekosysteemien toimintaan.

Hankeaika 1.1.2019-31.8.2021.

Lisätiedot tästä.

Yrittäjyyden kolmas aalto -hanke

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ja puheenjohtajana ohjausryhmässä aluejohtaja Niina Kuuva.

Hankkeessa tuotetaan asiakaslähtöisesti ja ketterästi koulutus- ja kehittämissisältöä erilaisiin yrittäjyyden ekosysteemeihin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, joille yrittäjyys, kevytyrittäjyys, laskutuspalveluiden kautta osa-aikaisesti työllistyminen tai muut yrittäjyyden muodot ovat mahdollisia työllistymisen keinoja. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat myös yrittäjyydestä kiinnostuneet oppilaitosten opiskelijat sekä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille suuntaavat alkuvaiheen startupit.

Hankeaika 1.9.2020-31.12.2022

Lisätiedot tästä.

Päivitetty 11.1.2021

 

Jäsenedut tästä