Etsi

Tutustu ja hyödynnä

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjien tukena poikkeustilanteessa

Päivitämme sivustolle ajankohtaista tietoa Etelä-Savon alueella toimivista tahoista, jotka auttavat yrittäjiä poikkeustilanteen aikana.

Etelä-Savon Yrittäjät ja Yrityskummit auttavat

Etelä-Savossa lukuisille yrittäjille aiheutuu koronaviruksen myötä epävarmuutta ja ongelmia. Yrittäjät tarvitsevat apua, neuvoja ja aktiivista vuorovaikutusta.

Etelä-Savon Yrittäjät ry ja Suomen Yrityskummit ry, Etelä-Savo ovat koonneet aktiivisten yrityskummien ryhmän, jotka ovat valmiita auttamaan, kuuntelemaan ja neuvomaan yrittäjiä.

Yrityskummien kokemus ja palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. Yrityskummit ovat eri alojen kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja elinkeinoelämän osaajia. Lisäksi Suomen Yrittäjien Mentorisi-palvelu on käytössäsi.

Ota yhteyttä meihin ja etsimme tilanteeseesi sopivan kummin tai mentorin:

Etelä-Savon Yrittäjät ry; aluejohtaja Niina Kuuva  040 7311686, tai www.mentorisi.fi Etelä-Savon yrityskummit: aluekummi Antero Heikkinen 0440 659 301, tai www.yrityskummit.fi

Yrittäjien työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Edellytykset tuelle:

  • Yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt taiyritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.
  • Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.
  • Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen haku:
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

  • Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  • TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle

Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua.  Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa

Yksinyrittäjätuki Etelä-Savossa

Kuntakohtaiset hakuohjeet löydät tästä.

Liiketoiminnan rahoitus häiriötilanteessa

Business Finlandin kautta kanavoidaan yhteensä 30 miljoonan euron tukipaketti.

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavammin. Rahoitusta kohdennetaan esimerkiksi matkailu- ja luovien alan yrityksille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitus- ja tuotantoketjuihin koronavirustilanne on jo vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan. 

Rahoitusta voi käyttää yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen tai suunnitteluun. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä selvitys- ja suunnittelutyöhön kohdistuvat ostettavat palvelut.
Business Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15. Siihen mennessä jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti. 

ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä. Rahoitus on suunnattu yrityksille, jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä.
ELY-keskuksen tilanneanalyysi- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15. Siihen mennessä jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti. 

Finnvera

Kustannustuki

Hallitus antoi 5.6.2020 esityksen kustannustuesta ja kustannustuen tarkemmista ehdoista. Kustannustuen ehtona on se, että yrityksen toimialan myynti on koronaviruksen vuoksi pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua voimaan. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon. Näin saadaan selville yrityksen liikevaihdon lasku, josta vähennetään omavastuuosuus 30 prosenttia. Tukea saisi omavastuun vähennyksen jälkeen jäävällä osuudella kerrottuna yrityksen kiinteillä kustannuksilla ja palkkakustannuksilla.

Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa. Alle 2 000 euron tukea ei maksettaisi. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto on koronaviruksen vuoksi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset olisivat tuen piirissä. Jos yrityksen liiketoiminta on kokonaan tai osittain muuta kuin arvonlisäverollista myyntiä, yritys ilmoittaa tiedon huhtikuun myynnistä ja vertailukuukausien myynnistä hakemuksessa.

Kustannustukea eivät voisi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa. Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravitsemisalan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennettäisiin 70 prosenttia.

Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Hakemus tuen saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. Lakiesityksen mukaan Valtiokonttori tekisi tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun muassa periä virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.Yrityksen on hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Tiedot tarvitaan tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin, sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.

Hallituksen esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Tuen hakeminen olisi mahdollista sitten, kun laki ja siihen liittyvä asetus on hyväksytty, ja Valtiokonttori on ottanut huomioon eduskunnan mahdollisesti esittämät muutokset. Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille tarkemmin.

Maa- ja Metsätalousministeriö 

Maaseudun yritysten, maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden väliaikaisen kriisituen myöntäminen. Lue lisää tästä.

Tuki ravitsemusliiketoiminnalle

Ravitsemisyritykset voivat saada 1) tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä 2) hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Ravintoloiden tuen mallissa on siis kaksi toisiaan täydentävää osaa. Toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä, ja toisella osalla hyvitetään toiminnan rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.

Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia.Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). KEHA-keskuksen verkkosivuilla on ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen hakemisesta. Haku on auki.

Pankit:
Nordea
Osuuspankit

Lisäksi tietoa ja apua antavat

Business Finland

Uusyrityskeskus

Hallitus on päättänyt väliaikaisesta muutoksesta, jonka mukaan starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä, joina yrittäjä ei voi koronavirusepidemiasta johtuen työskennellä yrityksessään. Lue lisää tästä.

Verohallinto
Verohallinnon päivittyvä uutiskooste.

Yrityksen veroihin voi hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3.-31.8.2020. Hakemus tehdään OmaVerossa

Ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin.Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Maksujärjestelyä voi hakea 25.3. alkaen myös niille veroille, joista on jo maksujärjestely mutta koronatilanne on vaikeuttanut sen hoitamista ajallaan.

Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos sinulla ei ole veroja ulosotossaolet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset

Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa

Etelä-Savon TE-toimisto

Ohjevideo lomautuksia varten

Tietoa tartuntatautipäivärahasta

Suomen Yrittäjien uutisia ja yleisiä ohjeita

Kohdennettua  apua yrittäjälle kororonaepidemian aikana antavat:

Mikkeli

Pieksämäki

Savonlinna

Lisäksi yrittäjien apuna alueella ovat:

Enonkoski
www.enonkoski.fi        
Pinja Rahikainen, elinvoimakoordinaattori

puh. 044 345 3014

Heinävesi
https://heinavesi.fi/yrityspalvelut
Maarika Kasonen, va. kunnanjohtaja

puh. 040 5505 811

Hirvensalmi
https://www.hirvensalmi.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/
Heikki Isokääntä, elinkeinoasiamies

puh. 050 3008 608

Joroinen
https://www.joroinen.fi/yritysinfo/yritysneuvonta-ja-rahoitus-3/kunnan-elinkeinotoimi/
Aarre Damski, elinkeinoasiamies

puh. 040 565 4857

Juva
https://www.juva.fi/yrityspalvelut
Mika Kärki, kehittämispäällikkö

puh. 040 013 5087

Kangasniemi
https://www.kangasniemi.fi/yrittajat/ajankohtaista/
Petri Pylvänäinen

puh. 040 065 4329

Risto Nylund, kunnanjohtaja

puh. 040 554 9417

Mäntyharju
https://www.masek.fi/
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

puh. 040 7797 747 

Pertunmaa
https://www.pertunmaa.fi/yrittajille
Juha Paasonen, elinkeinoasiamies

puh. 040 547 0128

Puumala
https://puumala.fi/tyo-ja-yrittajyys/yrityspalvelut/
Heikki Pietarinen

puh. 050 465 7977

Rantasalmi
http://rantasalmi.fi/yrittajat-2/yrittajat/
Antero Peiponen, yrityskoordinaattori

puh. 040 161 5048

Sulkava
https://sulkava.fi/elinkeinoelama/
Susanna Issakainen, kehittämispäällikkö (vs.)

puh. 044 417 5212

Kriisiapua yrittäjän henkiseen jaksamiseen

Valtakunnallinen palvelunumero ympäri vuorokauden 09 25250111: lisätietoa tästä.
Mikkelin Kriisikeskus -Palvelu toteutetaan tällä hetkellä puhelimessä ja etäyhteyksillä. Ajanvaraukset p. 015 214401 tai .
Savonlinnan Kriisikeskus p. 0440 273 700 tai

 

Etäkoulutuksia

Suomen Yrittäjien verkkokoulutukset löydät tästä

Digiportaat- hankkeen syksyn 2020 koulutukset löydät tästä 

 

 

Jäsenedut tästä