Etusivu > Företagarna i Finland > Foretagarmedium > Webbtjanster > Dataskyddspolicydokumenter

Etsi

Emergency banner

Dataskyddsförklaring för Företagarna i Finlands intressentregister

1. Registeransvarig

Registret förs av företagarföreningen som nämns i intressentmeddelandet:

Företagarna i Finland rf,

 • en distriktsorganisation inom Företagarna i Finland eller
 • en lokalförening inom Företagarna i Finland

Kontaktuppgifterna till personen som ansvarar för intressentregistret finns i intressentmeddelandet.

2. De registrerade

föreningens intressenter

3. Vad personuppgifterna används till

Personuppgifterna behandlas enligt samtycke eller befogat intresse.

Personuppgifterna behandlas endast för ett bestämt ändamål, vilket är följande: 

Informerande om föreningens verksamhet och mål åt intressenterna.

4. Uppgifter som sparas i registret

Kundregistret innehåller följande uppgifter:

 • namn
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer
 • organisation
 • uppgiftsbeteckning
 • partitillhörighet för personer med offentligt förtroendeuppdrag (riksdagsledamöter, ledamöter av kommunfullmäktige)

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter och vill han eller hon utöva dem ska begäran skickas till den som skickade intressentmeddelandet.

Rätt till insyn

Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter vi sparat. 

Rätt till rättelse av uppgifterna

Den registrerade kan be om rättelse av felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om han eller hon upplever att personuppgifterna behandlats lagstridigt. 

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna för direkt marknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter ska raderas om behandling av uppgifterna inte behövs. Vi behandlar begäran och raderar sedan uppgifterna eller meddelar motivet till att uppgifterna inte kan raderas. 

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av den registrerades personuppgifter grundar sig endast på samtycke och inte t.ex. på en kundrelation eller medlemskap kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan framföra klagomål till dataombudsmannen.

Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills saken är klar.

Rätt till klagomål

Den registrerade har rätt att framföra klagomål till dataombudsmannen om han eller hon upplever att vi i vår behandling av personuppgifterna bryter mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter

6. Lagenliga informationskällor

Kunduppgifterna fås lagenligt:

 • direkt av den registrerade
 • från offentliga informationskällor

7. Lagenligt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas i regel inte till tredje parter.   Vi kan utlämna uppgifter om användaren till tredje parter om användaren har gett tillstånd till det.

8. Behandlingens längd

Personuppgifterna behandlas så länge som personen innehar en sådan ställning att han eller hon tillhör företagarföreningens intressenter.

I varje intressentmeddelande anges hur man kan förbjuda intressentmeddelanden om man så önskar.

9. Vem som behandlar personuppgifterna

Intressentregistrets uppgifter behandlas av de personer inom föreningen som ansvarar för intressentsamarbete och information.

Vi kan också delvis externalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part. Då garanterar vi med avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt korrekt.

10. Överföring av uppgifter till länder utanför EU

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte uppgifterna för automatiskt beslutsfattande eller profilering.