Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare > Rekrytering

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Manuskriptet för en arbetsplatsintervju

Att förbereda sig för en arbetsplatsintervju är en krävande uppgift också för arbetsgivaren, speciellt om intervjutillfällen sker sporadiskt. Detta manuskript för en arbetsintervju har uppgjort s som stöd till arbetsgivaren för att intervjutillfället skulle ske naturligt och så att de väsentliga sakerna skulle genomgås.

Manuskriptet är uppgjort av Uranus Konsultering Ab 
Före intervjun
Förbered dig för intervjun och säkerställ att du har en klar uppfattning om/svar på följande frågor ?
 
1. Hurudant kunnande krävs i uppgiften?
- absolut
- rekommenderad
- uppkommer i arbetet, inte nödvändig vid anställningen
 
2.Var och hur har detta kunnande kunnat införskaffas?
 
3.Vilket kunnande saknas i vårt företag? Hurudant kunnande kan den nya personen bibringa, som skulle vara nyttig för företaget under de närmaste?
 
4.En hurudan ny typ klarar sig i vårt företag / uppgift?
Vid intervjun
Med följande frågor och följande avancering kan du få en god bild av den arbetssökande.
 
Överraska, pröva och var till början t.ex. passiv! Testa med detta om den sökande kan ta initiativet i en svår situation d.v.s. har han naturliga tendenser till ledning och framförande av ärenden. Kom dock ihåg att det är du som intervjuar och leder intervjutillfället efter detta! 
 
När inledningens "diskussionsfas" är avklarad, kan du fortskrida t.ex. på följande sätt:
 
1.Hur lätt kom du fram (speciellt om ni är belägna lite på utkanten)?
 
2.Vad vet du om vårt företag?
 
3. Presentera företaget kort.
- Historia och lite framtidsutsikter.
- Fråga om arbtessökanden har tilläggsfrågor.
 
4.Begär den arbetssökande att berätta om sina studier, som sammanhänger med den sökta arbetsplatsen.
- Varför gjorde du de val du gjorde?
- Vilka andra studiealternativ hade du?
- Hur klarade du dig, i vilka ämnen var du bäst?
- Var du nöjd med ditt val?
- Fann du redan då din egna bransch?
 
5.Begär den arbetssökande att berätta om sin arbetshistoria till den del det gäller den sökta platsen.
 
 
6.Fråga närmare om de ifrogavarande arbetsplatserna, som speciellt intresserar Dig och som gäller den sökta platsen :
- Berätta närmare, vad du gjorde då?
- Fanns det något som du gillade särskilt?
- Vad intresserade minst i denna arbetsplats?
- Vilka var dina främsta åstadkommanden?
- Fråga om de för ditt företag centralaste kompetensområden, om inte sökanden ”hiffar” att berätta om dem d.v.s. presentera sig på ett mest fördelaktigt sätt ur arbetsgivarens synvinkel!                                                                       - Varför bytte du arbetsplats/slutade?
-Om det finns luckor i arbetshistorian, vad gjorde du under dessa tider?
 
7.Be den arbetssökande att placera arbetsplatserna i preferensordning.
- Vad är bäst, näst bäst, värst, näst värst osv.?
- Varför denna ordning?
 
8. Ställ lönefrågorna i ”ologisk” ordning i intervjun.
(men först sedan sökanden är intressant)
-Hur mycket får du i lön för tillfället?
-Hurudan tror du att din lönenivå är i jämförelse med andra som utför liknande uppgifter ?
- Vad är ditt löneanspråk i detta arbete?
 
9. Ställ övriga frågor.
 
10. Allmänna frågor om attityden till arbete.
- Vad betyder arbete för dig?
- Om du kunde leva ditt liv på nytt, vad skulle du göra annorlunda?                                                                           - Hurudana motgångar har du haft och hur har du kommit över dem?                                                                           - Dina viktigaste framgångar i livet?
- Berätta hurudan du är med fem ord?
- Vilka är dina dåliga sidor?
- Hurudan är en god arbetstagare enligt din uppfattning?
- Vad skulle di vilja göra om fem år?
- Med en hurudan förman har du nått de bästa resultaten i ditt arbete?
 
11. Fråga efter referenser.
-På vilket sätt, i vilka situationer har de lärt känna dig?
- Vad tror du han/de berättar om dig?
- Om vi frågar dig om dina dåliga sidor, vad tror du att de berättar?
- Var kan man nå dem?
 
12. Berätta närmare om arbetsplatsen.
- Berätta om de viktigaste uppgifterna.
- Finns det frågor angående arbetsfältet?
- Berätta hurudana personer som klarar sig i företaget!
-PåŨnytt! Har du några fler frågor?
- Vad intresserar dig mest i detta arbete?
- Finns det någonting som du känner att ditt kunnande inte räcker till för?
- Hurudan handledning i början kunde hjälpa dig?
- Finns det någonting i arbetsfältet som inte intresserar dig särdeles mycket?
 
13. "Funa" ännu på grundinställningen.
- Om du måste leda andra, få andra att göra något som är viktigt, vilket är ditt sätt att agera, leda?
-Vilka är enligt dig orsakerna som leder till dåliga arbetsprestationer?
- Av vilken orsak når vissa enligt dig till ypperliga arbetsprestationer?
-Vad orsakar stress vanligen? Och för dig?
- Vad förväntar du av din förman?
- Har du någon gång haft en ypperlig förman? Hurudan var han?
- Vad förväntar du dig av dina kolleger?
- I hurudan arbetsmiljö/arbete är du mest effektiv?
 
14. Frågorna i slutskedet.
- Berätta ännu om varför du vore bra för denna uppgiften?
- När kunde du börja?
- Om du inte får denna platsen, vilka alternativ har du?
- Berätta hur fyllandet av arbetsplatsen fortskrider.
- Säkerställ hur man når den arbetssökande eller be honom ringa.
 
Tacka till slut för en intressant träff och berätta, hur man återkommer till saken. 
 
Om den arbetssökande är riktigt intressant, ge företagets broschyrer, verksamhetsberättelse el. dyl. så att han kan bekanta sig med sin nya arbetsplats i förväg.
Efter intervjun
Kort slutevaluering
- Lämplighet/professionell kompetens för den ifrågavarande uppgiften
- Lämplighet i arbetskollektivet
- Personkemin
- Möjligheten till utnyttjande i andra uppgifter inom företaget
- Värsta brister
- Centrala skolnings- /utvecklingsbehov
- Arbetssökandens personliga motivationsnivå till denna uppgiften
- Ranking bland de intervjuade
- Avvek förstahandsintrycket från sluintrycket?
 
När du ringer referenserna, gör på följande sätt:
 
1. Presentera dig själv och berätta att NN söker arbete hos er och har nämnt dig/er som referenser. Har ni ett par minuter tid för detta?
 
2.Håll en paus och vänta, om referensen berättar något rent spontant!
 
3.Ställ inte allmänna frågor utan berätta kort vad arbetet hos er innefattar och fråga sedan vad referensen anser om arbetssökandens kvalifikationer för arbetet.
 
4.Fråga, hurudan typ sökanden är?
Efter att ha hört det spontana svaret skall du ännu berätta hurudana typer som vanligtvis klarar sig hos er och fråga till vilka delar sökanden inte motsvarar den eftertraktade typen.
 
5.Ställ frågor om de enskilda saker, som du är osäker på efter intervjun.
 
6.tacka för tidsanvändningen.
 
Vi hoppas att detta har varit till hjälp. Lycka till och framgång i dina rekryteringar!