Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare > Rekrytering

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tester för arbetssökanden

 • Lämplighetsbedömningstest
 • Intyg över narkotikatest
 • Hälsogranskning

Lämplighetsbedömingstest

Särskilda lämplighetsbedömningstest för arbetssökande har blivit märkbart vanligare under de senaste åren. Arbetsgivarna anser det viktigt att få information om t.ex. de arbetssökandes personlighet och vilja att förbinda sig till arbetet. Med lämplighetsbedömningstest försöker man klargöra de arbetssökandes lämplighet till en öppna arbetsplatsen och således undvika felrekryteringar som är både dyra och otrevliga erfarenheter både för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Användandet av lämplighetstest regleras endast av 13 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Ett lämplighetsbedömningstest kan endast göras med den arbetssökandens samtycke och det skall ha samband med utredningen av förutsättningarna för lämpligheten för och möjligheterna att klara av arbetsuppgifterna och de skall vara nödvändiga för skötseln av arbetsuppgifterna. Desto noggrannare har inte testens innehåll reglerats, men det är ändå klart att astrologiska, grafologiska (underskriftsanalys) och övriga dylika test är uteslutna.   

Arbetsgivaren är också skyldig att säkerställa att då testen utförs så används tillförlitliga testningsmetoder, utförarna är sakkunniga och resultaten av testen är felfria. Någon noggrann definition av testens tillförlitlighet finns inte. Arbetsgivaren skall utreda testens tillförlitlighet på basen av utförarens yrkeskunskap eller skolning eller på basen av utförarföretagets allmänt kända sakkunskap.

Den arbetssökande har rätt att på begäran få avgiftsfritt ett skriftligt utlåtande om testet om ett sådant har uppgjorts. Om rapporten delges arbetsgivaren muntligt har den arbetssökande rätt att få en muntlig utredning om rapportens innehåll.

Intyg över narkotikatest

Arbetsgivaren kan förutsätta att den arbetssökande genomgår narkotikatest endast på de grunder som nämns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, 7 §.

En förutsättning för narkotikatest är den arbetssökandes samtycke. Arbetsgivaren skall redan i samband med anställningsprocessen meddela de arbetssökande om att det gäller en arbetsuppgift i samband med vilken arbetsgivaren har rätt att kräva intyg över genomfört narkotikatest. Det är skäl för arbetsgivaren att fråga om den arbetssökandes samtycke till narkotikatest i ett så tidigt skede som möjligt. Om samtycke inte fås kan inte arbetsgivaren tvinga den arbetssökande till test. Arbetsgivaren har dock härvid rätt att beakta detta faktum vid rekryteringsbeslutet.

Ett narkotikatest kan endast göras för den valda arbetstagaren. Arbetsgivaren kan således inte kräva att flere arbetssökande testas. Den valdas arbetsavtal kan dock göras villkorlig på sätt att ett negativt narkotikatest är en förutsättning för att avtalet träder i kraft. Arbetsgivaren har rätt att få intyget över narkotikatest endast av den arbetssökande själv. Arbetsgivaren står för kostnaderna för intyget.

Ett intyg över narkotikatest kan krävas av den valda arbetstagare om det är meningen arbetet kräver särskild noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga. Det är klart att allt arbete som utgångspunkt förutsätter att dessa kriterier fylls. Å andra sidan förutsätts inte att alla kriterierna uppfylls utan redan om ett kriterium uppfylls kan arbetsgivaren begära intyg över narkotikatest.

Som exempel på arbetsuppgifter som kräver särskild noggrannhet och god reaktionsförmåga är arbetsuppgifter där arbetstagaren självständigt och utan andras samverkan använder maskiner som orsakar fara. Tillförlitligheten och omdömesförmågan är aktuella i olika ledningsuppgifter samt i sådana uppgifter där arbetstagaren ansvarar för egendom eller har tillgång till konfidentiell information och kan påverka materialet. Arbetsuppgifterna skall dock vara sådana att det av arbetstagaren krävs ett visst mått av självständighet eller andra kvalitetskriterier eller arbetsuppgifter som utförs utan arbetsgivarens ständiga uppsyn eller utan andra arbetstagares samverkan.  

Dessutom krävs det att utförandet av arbetsuppgifter under narkotikapåverkan eller som narkotikaberoende kan:

 • allvarligt äventyra arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd,

 •  allvarligt äventyra landets försvar eller statens säkerhet,

 • äventyra trafiksäkerheten,

 • avsevärt öka risken för betydande miljöskador,

 • allvarligt äventyra skyddet, användbarheten, integriteten och kvaliteten i fråga om uppgifter som erhållits i arbetet och därmed orsaka olägenhet eller skada för de allmänna intressen som skyddas av sekretessbestämmelserna eller äventyra registrerades integritetsskydd eller rättigheter,

 • äventyra en ekonomiskt betydande affärs- eller yrkeshemlighet eller orsaka arbetsgivaren eller dennas kund betydande ekonomisk skada, om äventyrandet av affärs- eller yrkeshemligheten eller uppkomsten av en ekonomisk risk inte kan förhindras på något annat sätt.

Arbetsgivaren kan begära den arbetssökande att uppvisa intyg över narkotikatest med samtycke av arbetssökanden i följande situationer:

 • arbetssökanden skall sköta uppgifter i vilka förutsätts särskilt förtroende, i vilka arbetet utförs på något annat ställe än i lokaler som övervakas av arbetsgivaren och i vilka utförande av arbetet under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan orsaka arbetsgivarens kund betydande ekonomisk skada eller äventyra dennas personliga säkerhet (t.ex. väktaruppdrag, städning och åldringsvård)

 • arbetssökanden skall sköta uppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består i att fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga utan att andra personer deltar

 • arbetssökanden skall sköta uppgifter som innebär självständig och oövervakad hantering av narkotika eller av större än obetydliga mängder sådana läkemedel som kan användas i berusningssyfte.

Hälsogranskning

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet fastställer noggranna gränser för hälsogranskningar. Utgångspunkten är den att en arbetssökande inte kan tvingas till hälsogranskningar under ansökningsprocessen. Till denna del avviker de arbetssökandenas ställning från statliga och kommunala tjänsteinnehavare, som har en skyldighet att uppvisa läkarintyg om hälsan före utnämning till tjänsten.

Arbetssökandens skyldighet att delta i hälsogranskning kan endast baseras på det att arbetsuppgiften innehåller en särskild risk för insjuknande (företagshälsovårdslagen 13 §) eller i vissa i lagen om infektionssjukdomar nämnda branscher (t.ex. vårduppgifter av barn under skolåldern eller åldringar samt behandling av oförpackade lätt förstörbara livsmedel ) varvid det är den arbetssökandens uppgift att visa arbetsgivaren att den arbetssökande inte har en allmänfarlig infektionssjukdom (t.ex. salmonella eller tuberkulos).

Dessutom har vissa yrkesbranscher egna bestämmelser om utredandet av hälsotillståndet (t.ex. sjömän).

- Uppdaterad 3.9.2008