Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Låglönestöd

Det nya låglönestödet trädde i kraft 2006. Arbetsgivaren är berättigad att erhålla låglönestöd om han har anställt en arbetstagare som har fyllt 54 år och får 900-2 000 euro i lön per månad för heltidsarbete. Med heltidsarbete avses enligt lagen sådant arbete som man utfört i minst 140 timmar under kalendermånaden.Stödet beviljas på så sätt att arbetsgivaren på eget initiativ får låta bli att till skatteförvaltningen betala ett lika stort belopp som stödet utgör av de förskottsinnehållningar han verkställer på lönerna eller på den källskatt som han tar ut.

Arbetsgivaren är berättigad till s.k. låglönestöd för löner som betalats under åren 2006-2010.

Förutsättningarna för stödet är att

  • arbetstagaren fyllt 54 år
  • arbetstagaren arbetar minst 140 timmar per kalendermånad och
  • lönen är 900-2 000 euro per månad.

Stödbeloppet uppgår till 44 procent av den del som överstiger 900 euro av den lön som har betalats under en kalendermånad. Stödet uppgår dock till högst 220 euro. När lönen är högre än 1 600 euro minskar stödet med 55 procent för den del av lönen som överstiger 1 600 euro. Stödbeloppet vore alltså maximal om lönen är mellan 1 400-1 600 euro.

Också en ägarföretagare (delägare i aktiebolag eller bolagsman i öppet eller kommanditbolag, som betalar lön åt sig själv) kan få stödet om förutsättningarna uppfylls. En privat näringsidkare är dock enbart berättigad till stöd för sina arbetstagare, eftersom en privat näringsidkare inte kan betala sig själv lön.

Stödet är skattepliktig inkomst för arbetsgivaren som idkar näringsverksamhet (privat näringsidkare, öppet eller kommanditbolag, aktiebolag). Om arbetsgivaren är en privatperson, som har betalat lön för någon som arbetar i det privata hushållet (t.ex. städarbete, hus- eller barnvård, remontarbete el.dyl.), utgör stödet inte skattepliktig inkomst.

Arbetsgivaren unde använda stödbeloppet första gången för löner som utbetalades i januari 2006. Om lönen gällde år 2005 kunde stödet ändå användas, eftersom det avgörande av betalningstidpunkten.

För att räkna ut låglönestödet kan man använda Skatteförvaltningens räknare för låglönestöd.