Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lönesubvention

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivare lönesubvention för lönekostnader i samband med anställandet av en arbetslös person, om arbetssökanden i fråga inte lyckas bli sysselsatt på den öppna arbetsmarknaden eller få en utbildningsplats.

Arbets- och näringsbyrån överväger från fall till fall om beviljandet av lönesubvention främjar den arbetssökandes sysselsättning. Det lönesubventionerade arbetet bör förbättra den arbetslöse arbetssökandes yrkeskicklighet och ställning på arbetsmarknaden, samt främja möjligheterna för personer som varit arbetslösa en längre tid att inträda på den öppna arbetsmarknaden.

Lönesubvention kan beviljas för arbete som styrs av arbetsavtal eller för läroavtalsutbildning. Lönesubvention kan beviljas kommuner, företag och övriga arbetsgivare inom den privata sektorn, bl.a. föreningar, stiftelser och hushåll samt sociala företag. Statliga ämbetsverk och inrättningar kan anvisas anslag för lönekostnader som föranleds av att arbetslösa arbetssökande anställs, med huvudsakligt iakttagande av vad som bestäms i författningarna gällande lönesubvention.

Lönesubventionen består av två delar, en grunddel och en tilläggsdel. År 2009 är stödets grunddel 25,63 euro/dag. Tilläggsdelen bestäms av arbetskraftsbyrån och varierar från fall till fall. Tilläggsdelens belopp är högst 60 % av grunddelen, eller i vissa fall högst 90 % av grunddelen. Subventionsbeloppet bestäms med iakttagande av till den arbetssökande härrörande omständigheter.

Sociala företag kan beviljas lönesubvention med avvikande villkor från andra företag. Sociala företag kan beviljas förhöjd lönesubvention för anställandet av en svårsysselsatt person. Lönesubventionens tilläggsdel är i detta fall högst 90 % av grunddelens belopp. För att sysselsätta en långtidsarbetslös eller en svårsysselsatt person kan förhöjd lönesubvention beviljas så att det sammanräknade beloppet av grunddelen och tilläggsdelen utgör 50 % av lönekostnaderna, dock högst 1 300 euro i månaden. 

Ansökan om lönesubvention bör inlämnas av arbetsgivare på blankett Ansökan om lönesubvention vid den arbets- och näringsbyrå på vars verksamhetsområde arbetsplatsen finns eller hos vilken arbetssökanden som skall anställas med lönesubvention är registrerad. Det finns en egen blankett för ansökan av lönesubvention av sociala företag.

Lönesubventionssedel
Vid arbetssökande på eget initiativ kan arbetssökanden uppvisa en av arbetskraftsbyrån utskriven lönesubventionssedel. Lönesubventionssedeln visar att arbetsgivare som anställer sedelns innehavare kan beviljas lönesubvention. När subvention beviljas granskas för arbetsgivaren gällande förutsättningar separat.

Mera information fås från:

Arbets- och näringsbyråerna Linkki http://www.mol.fi/mol/se/00_arbetssokande/10_stod_bidrag/02_lonesubvention/index.jsp

och från brochyren om lönesubvention Linkki http://www.mol.fi/mol/se/99_pdf/se/06_arbetsministeriet/06_publikationer/05_broschyrer/tme0014r_lonesubvention.pdf