Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare > Arbetsplatsinlärning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetsavtal

 

 • Ett arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller i elektronisk form.
 • Arbetsavtalets huvudtyp är ett arbetsavtal som gäller tillsvidare.
 • Arbetsavtalet gäller tills vidare, om inte man avtalat annorlunda om saken..
 • Om arbetsgivaren tillåter att arbetet fortsätter efter att arbetsavtalet upphört, är det frågan om tyst förlängning av anställningsförhållandet.

Arbetsavtal för viss tid
 • Det måste finnas en grundad anledning till visstidsanställningen: ett givet arbete, säsongarbete, vikariat, produktionstoppar.
 • Det behövs inte grundad anledning för ingåendet av visstidsanställning då detta sker på arbetstagarens initiativ.
 • Det är förbjudet att sammanlänka visstidsanställningar.

Upphörandet av arbetsavtalet för viss tid
 • Ett visstidsavtal upphör utan uppsägningstid då den avtalade tiden uppfylls eller då det avtalade arbetet är klart.
 • Om det är enbart arbetsgivaren som vet när avtalet upphör (om tiden t.ex. hänger samman med det att ett visst arbete blir klart) skall arbetsgivaren meddela omedelbart till arbetstagaren när datumet för avtalets upphörande har kommit till arbetsgivarens kännedom.
 • Ett arbetsavtal för viss tid kan innehålla en uppsägningsmöjlighet enbart om man har skilt kommit överens därom.
 • Ett arbetsavtal för viss tid som varar över 5 år övergår efter 5 år till ett arbetsavtal som gäller tills vidare, och som kan sägas upp enligt de normala uppsägningsreglerna.
 • Ett arbetsavtal för viss tid kan hävas under prövotiden eller av synnerligen vägande skäl.

Arbetskraftsuthyrning och underleverans
 • Vid arbetskraftsuthyrning gäller anställningsförhållandet mellan bemanningsföretaget och arbetstagaren.
 • Användarföretaget använder direktionsrätten och leder och övervakar arbetet.
 • Skyldigheterna som gäller arbetets utförande och de omedelbara skyldigheterna att ordna förpliktelserna gäller användarföretaget.
 • Bemanningsföretaget sköter om lönebetalningen till arbetstagaren med socialskyddsavgifter, semestrar m.m.
 • Man skall följa det kollektivavtal som tillämpas på användarföretaget, om inte Bemanningsföretaget är bundet av något kollektivavtal.
 • Bestämmelserna gäller också andra än egentliga bemanningsföretag.
 • Vid underleveranser beställer ett företag av ett annat företag antingen en viss produktion eller tjänster, medan arbetstagarna är under underleverantörens ledning och uppsyn, fastän arbetet skulle utföras i beställarföretagets lokaler.

   
Prövotid
 • En betänketid i början av anställningsförhållandet, då bägge parter har hävningsrätt.
 • Man skall avtala om prövotid explicit, fastän den skulle vara i enlighet med kollektivavtal.
 • Prövotiden kan gälla såväl arbetsavtal som gäller tills vidare eller som gäller för viss tid.
 • Prövotidens längd är högst 4 månader och högst hälften av längden av arbetsavtalet som gäller för viss tid.
 • Då arbetstagaren byter till nya uppgifter kan man avtala om en ny prövotid.
 • En hävning under prövotiden får inte ske på osakliga grunder.
 • Arbetsavtalet kan inte hävas om arbetsgivaren inte har meddelat arbetstagaren om ett bindande stadgande om prövotid i ett kollektivavtal som gäller arbetstagaren.   

Anställningsförhållandets börjande
 • Arbetsavlatslagen innehåller stadganden om arbetsavtalets uppkomst och upphörande och om avtalets förpliktelser.
 • Anställningsförhållandet börjar när arbetet inleds.
 • Arbetet utförs mot vederlag det har ekonomiskt värde (frivilligarbete och inlärning i samband med arbete görs inte med intjäningssyfte).  
 • Till anställningsförhållandet hör direktionsrätten och att utförandet av arbetet sker för arbetsgivarens räkning.
 • Arbetsavtalet ör formfritt och kan ingås skriftligt, muntligt, i elektronisk form eller konkludent. Den skriftliga formen är att rekommendera.  
 • Arbete kan utföras som ett arbetslag.
 • Det lönar sig att använda färdiga modeller för ingående av arbetsavtal.

Ändrande av arbetsavtalet
 • Innehållet i arbetsavtalet kan ändras med en ensidig anmälan av arbetsgivaren om förutsättningarna för uppsägning av arbetsavtalet föreligger.
 • Förändringen förverkligas genom iakttagandet av uppsägningstiden om anställningsvillkoren försämras.
 • Förändringen kan också gälla lönen om det nya arbetet är annorlunda än det arbete som arbetstagaren utförde tidigare.
 • Ombildning av anställningsförhållande till anställningsförhållande på deltid kan göras på samma grunder och genom samma förfarande.