Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare > Arbetsplatsinlärning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Specialfall

Skyddet för arbets- eller tjänsteförhållandet för värnpliktig

Enligt värnpliktslagen får inte en arbetsgivare avsluta anställningsförhållandet med en arbetstagare som inkallats till värnplikt, detta får inte heller ske under värnplikten. Den värnpliktige skall tas tillbaka till samma eller därmed jämförbart arbete efter att värnplikten fullgjorts eller avslutats.

Arbetsavtalslagen innehåller stadganden om uppsägning av värnpliktig i samband med överlåtelse av rörelse, då arbetsgivaren försätts i konkurs eller då arbetsgivaren dör. Samma stadganden tillämpas också på civiltjänstgörare och fredsbevarare.

En värnpliktig, som vill återgå till sitt arbete efter värnplikten skall meddela därom till arbetsgivaren före värnplikten fullgjorts eller avslutats. I meddelandet skall han också berätta vilken dag, inom 14 dagar från värnpliktens slut, som han vill återgå till arbetet. Meddelandet görs via gruppavdelningen eller eljest bevisligen. Om meddelandet inte har skickats minst 14 dagar före återvändningsdagen är inte arbetsgivaren skyldig att ta tillbaka arbetstagaren innan den tiden har gått från det att meddelandet skickats. En värnpliktig som är i tjänsteförhållande skall göra meddelandet till respektive myndighet.

En värnpliktig som deltar i reservövningar eller extra tjänstgöring skall återvända till arbetet omedelbart efter att tjänstehindret har upphört.

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har återvänt till sin gamla arbetsgivare får inte sägas upp inom tre månader från återkomsten utan att man ger ett meddelande om avslutandet av arbets- eller tjänsteförhållandet minst två månader före avslutningsdatumet.

Arbetsgivaren får inte säga upp ett arbets- eller tjänsteförhållande under den tid som arbetstagaren deltar i tjänst eller utbildning som gäller Förenta Nationernas eller Europeiska Säkerhets- och Samarbetsorganisationens fredsskyddsoperationer. Därom stadgas i en skild lag. I situationer där tjänsten eller utbildningen avbryts skall arbetstagaren tas tillbaka till samma eller liknande arbete (lagen som gäller fortsättningen av militärtjänstgörares anställningsförhållande (570/1961) tillämpas till tillämpliga delar).

Förändringar i anställningsskyddet för beväringar och civiltjänstgörare

Den nya lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet träder i kraft den 1.8.2009. 

I och med den nya lagen motsvarar bestämmelserna om anställningsskyddet för de inkallade i hög grad rättigheterna vid familjeledighet.

Den nya lagen ersätter lag om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande. 

Den nya lagen förbättrar möjligheterna till information för unga som inkallats i tjänst, eftersom det om lagets innehåll bör informeras redan vid uppbådet. Också personer i tjänstgöring bör före avslutad tjänstgöring informeras om lagens innehåll. I synnerhet rättas situationen till för civiltjänstgörare, eftersom man enligt nuvarande praxis informerar dem om lagens innehåll i tjänstgöringens avslutningsskede. I och med den nya lagen blir också bestämmelserna om återgående till arbetet klarare. Om den tjänstgörande inte meddelar om sitt återvändande till arbetet, har arbetsgivaren rätt att häva anställningsförhållandet inom en månad efter att tjänstgöringen upphört eller avbrutits. 

Källa: Arbets- och näringsbyrån 

Med sommarpraktik kan du tjäna 300 euro

Skolelever och gymnasiestuderande har möjlighet att tjäna 300 euro genom att bekanta sig med arbetslivet inom hotell- och restaurangbranschen, handelsbranschen och apotek.

Praktiktidens längd är antingen två veckor eller 10 dagar mellan 1.6-31.8.2009. Syftet med praktiken är att skolelever, som saknar tidigare erfarenhet av arbetslivet, skulle få en möjligast täckande bild av branschens arbete, erfarenhet av arbetslivet och olika arbetsuppgifter under professionell uppsyn. Syftet ät ändå inte att ersätta fastanställdas arbete eller att minska möjligheterna för studerande inom branschen att få sommarjobb. Som lön betalas 300 euro, och den innehåller semesterersättningen för perioden.

Källa: Arbets- och näringsbyrån  

Unga arbetstagare

Under 18-år fyllda arbetstagare får inte utföra precis samma arbeten som vuxna och inte heller på samma villkor. Specialstadgandena om skyddet av unga arbetstagare finns i lagen om unga arbetstagare. Lagen tillämpas på arbete som en under 18-årig utför i arbets- eller tjänsteförhållande. Lagens bestämmelser om arbetssäkerhet och –hälsa tillämpas också på under 18-åringars arbetspraktik eller på övningsuppgifter som utförs i skolan.

Lagens syfte är att skydda de unga från för stor påfrestning som stör individens utveckling. De unga får endast utföra sådant arbete som inte är skadligt för deras kroppsliga eller själsliga utveckling. Arbetet får inte heller kräva större ansträngningar eller ansvar än vad som är skäligt med beaktande av den ungas ålder och krafter.

Lagen innehåller bestämmelser om bl.a.

  • förutsättningarna för att unga får arbeta
  • unga arbetstagares ordinarie arbetstid
  • unga arbetstagares maximiarbetstid  
  • arbetstidens placering
  • vilotiderna för de unga och arbetssäkerheten
  • arbetsplatshandledarens skyldighet att leda arbetet och lära ut kunskaper
  • specialskyldigheterna angående särskilda skyddsåtgärder och
  • ordnandet av hälsogranskningar

 

Arbetet kan indelas i förbjudna, farliga och sådana arbete om vilka specialstadganden inte finns, samt om lätt arbete som passar unga. Det finns också en förordning om skydd av unga arbetstagare, en förordning av Social- och hälsovårdsministeriet om exempellistan på farliga arbeten för unga arbetstagare och Arbets- och näringsministeriets beslut om lätta arbete som är lämpliga för unga.

I de unga arbetstagarnas anställningsförhållande tillämpas den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen, om inte den ovan nämnda speciallagstiftningen eller besluten uttryckligen innehåller en undantagsregel. På de unga som arbetar på finska fartyg tillämpas sjömanslagen och sjöarbetstidslagens bestämmelser om unga arbetstagare.

Bestämmelserna om de unga arbetstagarnas arbetstid enligt lageno m unga arbetstagare.

 

13 - 14 åringar

15 - 17 åringar

 

 

 

 

Ordinarie arbetstid

Högst 7 h/dygn
Högst 35 h/vecka

Högst 9 h/dygn
Högst 48 h/vecka

 

Övertid per dygn och vecka

Förbjudet

Högst 80 h/kalenderår och 40 h med undantagslov

 

Placeringen av arbetstiden

Kl. 8.00-20.00
Kl. 6.00-20.00 7.3 §
(vägande skäl)

Kl. 6.00-22.00
Kl. 6.00-24.00

i tvåskiftesarbete

 

Dagliga vilopausen/matpausen

30 min, om arbetstid över 4 h 30 min/dygn

30 min, om arbetstid över 4 h 30 min/dygn

 

Dygnsvilan

14 h

12 h

 

Veckoledigheten

38 h

38 h

 
* * *

Källa: Arbets- och näringsbyrån

Läs också om läroavtalsutbildning