Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetsrattsliga Fragor

Etsi

Emergency banner

Förfarande vid uppsägning av arbetsavtalet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker

Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare endast av vägande sakskäl. Som sådan anses en situation där det till buds stående arbetet av ekonomiska eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet har minskat väsentligt och varaktigt. Arbetsavtalet får dock inte säga upp om arbetstagaren kan placeras i eller omskolas för andra uppgifter. Lagen stadgar dessutom att grund för uppsägning inte åtminstone anses föreligga om arbetsgivaren antingen före eller efter uppsägningen har anställt en ny arbetstagare för liknande uppgifter trots att inga förändringar i arbetsgivarens verksamhetsmöjligheter har inträffat under samma tid, eller om omorganiseringen av arbetsuppgifterna inte har orsakat någon verklig minskning av arbetet.

I det nästa behandlas förfarandet vid uppsägning av arbetsavtalet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker i fall där samarbetslagen inte är tillämplig (det arbetar varaktigt under 20 arbetstagare i företaget). Också frågor i anslutning till det s.k. förändringsskyddet lämnas utanför granskningen.
 
Arbetsgivarens upplysningsplikt enligt arbetsavtalslagen
 
Arbetsgivaren skall, enligt arbetsavtalslagen, informera den arbetstagare som blir uppsagd om grunderna för uppsägningen och om alternativen samt om den arbetskraftsservice som arbetskraftsbyrån erbjuder. Detta innebär att då dylika grunder för uppsägning har kommit till arbetsgivarens kännedom skall han omedelbart vidta åtgärder.
 
En möjlig uppsägning föregås av skyldigheten att höra arbetstagaren. Detta innebär att man går igenom informationen om grunderna för uppsägningen och om alternativen med arbetstagaren. Det är skäl att göra upplysningen skriftligt. Någon egentlig förhandlingsskyldighet är det dock inte frågan om.
 
Om uppsägningen gäller flera arbetstagare, kan informationen lämnas till arbetstagarnas representant eller, om ingen sådan valts, till arbetstagarna gemensamt. Informationen om uppsägningen av en arbetstagare kan ges direkt till arbetstagaren själv.
 
Uppsägningen kan genomföras med ett personligt meddelande eller, om det inte är möjligt, genom att man skickar ett rekommenderat brev eller ett elektroniskt meddelande före prövotiden upphör. Arbetstagaren anses ha fått ta del av saken 7 dagar från avsändandet. Om arbetstagaren är på semester eller har en minst två veckor lång utjämningsledighet anses dock uppsägningen ha meddelats dagen efter att semestern eller ledigheten har upphört. 
 
Anställningsförhållandet upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningstidens längd baserar sig på arbetsavtalslagen, om inte annat föranleds av kollektivavtal. Arbetsgivaren kan förutsätta att arbetstagaren fullgör sitt arbete normalt under uppsägningstiden. Om parterna så vill kan de avtala om att arbetstagaren befrias från arbetsplikten antingen för hela eller en del av uppsägningstiden, varvid arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet minskar i motsvarande grad. Semestrar kan hållas normalt om de har meddelats. Arbetstagaren ges semester vid den tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer. Innan tidpunkten för semestern bestäms skall arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att framföra sin åsikt om semesterns tidpunkt. När arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för semestern skall arbetsgivaren meddela arbetstagaren semesterns tidpunkt senast en månad innan semestern börjar. Om detta inte är möjligt, får tidpunkten för semestern meddelas senare, dock senast två veckor innan semestern börjar, om inte man (helst skriftligt) avtalar annorlunda. Semesterperioden är 2.5-30.9 och vintersemesterperioden är 1.10-30.4. Om man vill att arbetstagaren använder sina innevarande semesterdagar under uppsägningstiden är det alltid skäl att uppgöra ett skriftligt avtal om det.
 
Om arbetstagaren begär att arbetsgivaren meddelar grunderna för uppsägningen skall arbetsgivaren utan dröjsmål skriftligen meddela den dag då arbetsavtalet upphör och de grunderna för uppsägningen (t.ex. att telefonväxeln utlokaliseras, enhetens verksamhet läggs ned eller företagets dåliga ekonomiska situation).
 
Blanketterna för uppsägning av arbetsavtal finner du på hemsidorna för Företagarna i Finland i avdelningen ”Arbetsgivarens ABC”. Användandet av blanketterna kräver att man skriver in sig med medlemsnumret på hemsidorna.
 
Max Lindholm, svenskspråkig ombudsman, juris kandidat