Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Avslutande av arbetsavtal

Ett arbetsavtal som gäller tills vidare eller som annars gäller tills vidare upphör genom att man tillställer motparten en uppsägning.

Uppsägningstiden kan avtalas till högst sex månader. Om man har avtalat om en längre uppsägningstid, skall i dess ställe tillämpas en sex månaders uppsägningstid. Man kan avtala om att arbetsgivarens uppsägningstid är längre än arbetstagarens. Om man har avtalat att arbetsgivarens uppsägningstid är kortare än arbetstagarens, får arbetstagaren tillämpa den kortare uppsägningstiden som gäller arbetsgivaren.

Om arbetsavtalet får sägas upp utan uppsägningstid upphör anställningsförhållandet i slutet av den arbetsdag eller arbetstur under vilken uppsägningsanmälan har tillställts motparten.

Om arbetsgivaren ämnar säga upp eller permittera arbetstagare av ekomomiskt-produktionsmäsiga orsaker och arbetsgivaren regelbundet sysselsätter minst 20 arbetstagare skall arbetsgivaren föra samarbetsförhandlingar enligt lagen om samarbete i företag före anmälningen om permittering eller uppsägning ges.

Uppsägningstiderna

Om man inte avtalat annorlunda, skall arbetsgivaren följa de i arbetsavtalslagen stadgade uppsägningstiderna: 

  • 14 dagar, om anställningsförhållandet räckt högst ett år;

  • en månad, om anställningsförhållandet räckt ett år men högst fyra år;

  • två månader, om anställningsförhållandet räckt över fyra år men högst åtta år;

  • fyra månader, om anställningsförhållandet räckt över åtta år men högst 12 år;

  • sex månader, om anställningsförhållandet räckt över 12 år.

Om man inte avtalat annorlunda, skall arbetstagaren följa de i arbetsavtalslagen stadgade uppsägningstiderna: 

  • 14 dagar, om anställningsförhållandet räckt högst fem år;

  • en månad, om anställningsförhållandet räckt i över fem år.

En arbetsgivare som har sagt upp ett arbetsavtal utan att tillämpa uppsägningstiderna skall betala arbetstagaren som ersättning full lön för uppsägningstiden. En arbetstagare som har sagt upp ett arbetsavtal utan att tillämpa uppsägningstiderna skall som helhetsersättning betala arbetsgivaren en summa som motsvarar lönen för uppsägningstiden. Om uppsägningstiden beaktats bara delvis begränsas ersättningsskyldigheten till motsvarande summa som den resterande lönen för uppsägningstiden.

>> Avslutande av arbetsavtal (sammandrag)!

I avdelningen om avslutande av arbetsavtal får du mer information bl.a. om:

 

Uppsägningsgrunder som har samband med arbetstagarens person

Ett arbetsavtal kan bara sägas upp av vägande sakskäl. Lagen stadgar om de allmänna grunderna då arbetstagaren kan sägas upp på grunder som har samband med arbetstagarens person.  

 

Uppsägning av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker

Arbetsavtalslagen stadgar om uppsägningsförfarandet då en arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Detta förfarande kallas i vardagsspråk för småföretags uppsägningsförfarande till skillnad från samarbetsförhandlingar.

 

Omställningsskydd

Till omställningsskydd hör den uppsagdas rätt att få avlönad ledighet för sökande av nytt arbete, arbetsgivarens informationsskyldighet, uppgörande av verksamhetsplan tillsammans med personalen och sysselsättningsprogram som uppgörs tillsammans med arbets- och näringsbyråerna. Till modellen hör också förhöjd arbetslöshetsersättning då en arbetstagare deltar i åtgärder som ingår i sysselsättningsprogrammet. 

 

Arbetsgivarens stöd för återanställning

Upprätthållande och utfyllnadsskolning som arbetsgivaren bekostar är avdragsgillt för arbetsgivaren och en skattefri förmån för arbetstagaren. Det har förekommit oklarheter om skattefriheten av utbildning för uppsagda eller under uppsägningshot varande arbetstagare. För att klargöra situationen har skatteförvaltningen gett ett meddelande om ”Arbetsgivarens stöd för återanställning”.

 

Hävning av arbetsavtalet

Hävning av arbetsavtalet kan ske på tre olika grunder: pövotid, synnerligen vägande skäl eller arbetstagarens olovliga frånvaro.

 

Arbetsintyg

Då anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren om anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art.  

 

Givandet av varning åt arbetstagaren

En arbetstagare som har misskött sina arbetsavtalsenliga förpliktelser får inte sägas upp innan han har genom en varning fått en möjlighet att korrigera sitt förfarande.