Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Avslutande Av Arbetsavtal

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetsintyg

Då arbetsförhållandet avslutas har den anställda rätt att be om ett skriftligt intyg (ett s k kortfattat
arbetsintyg).

På den anställdas uttryckliga begäran skall i intyget dessutom nämnas orsaken till att arbetsavtalet avslutats sam en uppskattning av den anställdas arbetsskicklighet och uppförande (omfattande arbetsintyg). I de fall den anställda inte önskar att det av intyget framgår orsaken till att arbetsförhållandet upphört och inte heller att arbetsskickligheten uppskattas, får detta inte heller antecknas i intyget.

Uppgifterna i arbetsintyget skall vara relevanta, men en allmän regel enligt vilken endast positiva uppskattningar av den anställdas person är tillåtna, existerar inte. Om den anställda alltså ber om en utvärdering av sin arbetsskicklighet och sitt uppförande kan arbetsgivaren anteckna sin ärliga uppfattning.
Det är dock skäl för arbetsgivaren att komma ihåg att det finns gränser för ett s k gott uppträdande – ofta räcker det med att uppskatta arbetsskickligheten och uppförandet genom att använda skalan – berömligt – gott – tillfredsställande – nöjaktigt.

Av arbetsintyget får det inte framgå annat än vad dess ordalydelse ger möjlighet till.

Arbetsgivaren är skyldig att ge den anställda ett arbetsintyg, om så önskas inom 10 år räknat från när arbetsförhållandet avslutades. Om över 10 år förflutit skall intyg över arbetsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art ges endast i de fall det inte förorsakar arbetsgivaren oskäligt mycket besvär. Samma förutsättningar gäller då arbetsgivaren skall prestera ett nytt intyg i stället för ett försvunnet eller förstört arbetsintyg.

Lagen stadgar ingenting om ett s k interimistiskt arbetsintyg under den tid arbetsförhållandet pågår. Ett sådant intyg kan dock på den anställdas begäran ges med en anteckning i intyget om att inställningsförhållandet inte är avslutat.