Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Avslutande Av Arbetsavtal

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hävning av arbetsavtalet

 

 

 

En hävning av arbetsavtalet kan ske på tre grunder: prövotid, synnerligen vägande skäl eller om arbetsgaren varit över 7 dygn olovligt frånvarande.

 

Prövotid (Arbetsavtalslagen 1 kap 4 §)

 

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid, som börjar när arbetet inleds och varar vanligen högst fyra månader. Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas av vardera parten.

Syftet med prövotiden är att både arbetsgivaren och arbetstagaren har en möjlighet att utvärdera exempelvis om anställningsförhållandet tillfredställer dem, är arbetsgemenskapen lämplig för arbetstagaren och klarar han av sina arbetsuppgifter. Också arbetstagaren kan häva arbetsavtalet under prövotiden.

Prövotidshävningen kan genomföras med ett personligt meddelande eller, om det inte är möjligt eftersom arbetstagaren är borta under de sista dagarna av prövotiden, genom att man skickar ett rekommenderat brev eller ett elektroniskt meddelande före prövotiden upphör. Arbetstagaren anses ha fått ta del av saken 7 dagar från avsändandet. Det är viktigt att brevet eller meddelandet har skickats före prövotiden har upphört. I praktiken lönar det sig att göra prövotidshävningen i god tid, om man misstänker att den behöver göras.

Synnerligen vägande skäl (Arbetsavtalslagen 8 kap 1 §)

Ett synnerligen vägande skäl att häva arbetsavtalet uppkommer då arbetstagaren gör sig skyldig till ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar.

Arbetstagaren kan t.ex. försumma att följa arbetstiderna, arbetarskyddsföreskrifterna, förbudet mot konkurrerande verksamhet eller allmänt att sköta sina arbetsuppgifter. Skälen är samma som också kan leda till uppsägning av arbetsavtalet. En hävningsgrund skall dock vara avsevärt allvarligare än en uppsägningsgrund. I oklara fall är det bättre att istället för hävning välja att säga upp arbetsavtalet.

Före hävningen av arbetsavtalet är det skäl att ge arbetstagaren en skriftlig varning eller eljest bevisligen varna honom om försummelsen och ge honom en möjlighet att korrigera sitt förfarande.

Om försummelsen eller brottet mot skyldigheterna dock är mycket allvarligt kan hävningsgrunden uppkomma redan på basis av en händelse. Det lönar sig dock att gå igenom grunden med en specialist före man häver arbetsavtalet. Enligt lagen skall man häva arbetsavtalet inom två veckor från det att man fick vetskap om grunden.

 

 

 

Olovlig frånvaro i över sju dagar (Arbetsavtalslagen 8 kap 3 §)

Arbetsavtalet kan hävas retroaktivt då när arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet minst sju dagar utan att under denna tid till arbetsgivaren ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro. Man kan åberopa denna frånvaro så länge tills arbetstagaren meddelar om grunden för sin frånvaro, som kan vara t.ex. sjukdom.

Om det finns ett godtagbart skäl för frånvaron kan situationen ändå leda till varning för försummelse att meddela om frånvaron. Om det inte finns godtagbart skäl för frånvaron skall meddelandet om hävningen ges arbetstagaren senast då han tar kontakt med arbetsgivaren. Meddelandet kan också skickas som rekommenderat brev till arbetstagaren under frånvaron. 

Hörande och tillkännagivande av meddelandet om hävningen

Arbetstagaren skall bli hörd före meddelandet om hävningen ges, när det gäller prövotiden eller synnerligen vägande skäl. Han skall beredas möjligheten att ta med ett ombud till hörandet.

Om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet minst sju dagar behöver han inte höras, men då han har fått meddelandet om hävningen har han en möjlighet att berätta om den lagliga orsaken till frånvaron och då kan hävningen av arbetsavtalet återgå. Meddelandet om hävning skall delges personligen alltid då det är möjligt. Endast när arbetstagaren inte anträffas kan man skicka meddelandet elektroniskt eller som rekommenderat brev till arbetstagarens hemadress. Meddelandet anses då han kommit till arbetstagarens kännedom senast den sjunde dagen från avsändandet.

- Uppdaterat 21.4.2009