Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Avslutande Av Arbetsavtal

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omställningsskydd

I verksamhetsmodellen ingår ledighet med lön för den uppsagda i syfte att söka nytt arbete, effektiverad information från arbetsgivarens sida, en handlingsplan som uppgörs i samarbete med personalen och sysselsättningsplaner som uppgörs i samarbete med arbets- och näringsbyråer.

I modellen ingår också förhöjd arbetslöshetsersättning då en person deltar i avtalade åtgärder enligt sysselsättningsplanen.

 

Sysselsättningsledighet

Arbetsgivaren har skyldighet att ge de arbetstagare som han har sagt upp på ekonomiska eller produktionsrelaterade grunder ledigt under uppsägningstiden. Längden på denna sysselsättningsledighet fastslås enligt uppsägningstidens längd. Arbetsgivaren har skyldighet att under sysselsättningsledigheten betala lön till arbetstagaren. Denna lön fastställs enligt samma grunder som lön under sjukledighet.

Sysselsättningsledighetens sammanlagda längd högst

Uppsägningstiden

Arbetsförhållandets längd

5 arbetsdagar

 1 månad

under 4 år

10 arbetsdagar

2 - 4 månader

4 - 12 år

20 arbetsdagar

över 4 månader

över 12 år

Uppsägningstiderna i tabellen baserar sig på stadgandena i arbetsavtalslagen . Om uppsägningstiderna har man också kunnat avtala i arbetsavtal och kollektivavtal. I sådana fall kan uppsägningstiden för arbetstagaren avvika från den tid som anges i tabellen.

Sysselsättningsledigheten får inte förorsaka arbetsgivaren betydande olägenhet. Arbetsgivaren har rätt att få information om grunderna till sysselsättningsledigheten i god tid före ledigheten tas ut. Dessutom skall en tillförlitlig utredning om grunderna för sysselsättningsledigheten ges till arbetsgivaren om han begär det.

Sysselsättningsledighet kan också tas ut som delar av en arbetsdag.

Arbetsgivarens och arbetstagarens möjligheter att avtala om sysselsättningsledigheten är begränsade. Först efter uppsägningen kan arbetstagaren på ett bindande sätt avstå från sin rätt till sysselsättningsledighet.

Sysselsättningsledighet kan användas till att söka arbete (jobbsökning på eget initiativ, arbetsintervjuer, ärenden hos arbets- och näringsbyrån, deltagande i jobbsökargrupper vid arbets- och näringsbyrån och deltagande i uppgörandet av en sysselsättningsplan).

Sysselsättningsledighet kan också användas till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, arbetspraktik eller omplaceringsträning, ifall detta har överenskommits i sysselsättningsplanen för den uppsagda. Sysselsättningsledighet kan inte utnyttjas till andra ändamål. Arbetstagaren skall meddela på förhand om användandet av ledighet och dess grund till arbetsgivaren. Arbetstagaren skall efter begäran ge arbetsgivaren en tillförlitlig utredning om grunden för ledigheten.

Utnyttjandet av ledigheten får inte åsamka arbetsgivaren betydande men. Som utgångspunkt då detta utvärderas är att förnekandet av rätten till ledighet är speciellt och förutsätter större olägenhet än vad som orsakas av enskild arbetstagares kortvariga frånvaro p.g.a. t.e.x. sjukdom. Användandet av ledigheten kan förorsaka arbetsgivaren betydande olägenhet om t.ex. arbetstagaren meddelar om det mycket nära den tänkta tidpunkten eller om flera arbetstagare tänker använda ledigheten samtidigt och detta orsakar betydande svårigheter för organiserandet av arbetet också med beaktande av företagets storlek. I små företag och i projektarbeten kan betydande olägenhet också uppkomma om arbetskraften är anpassad så att den räcker till slutet av projektet och det inte är möjligt att låta någon annan utföra arbetet.

Arbetsgivarens skyldighet att informera om sysselsättningsplan och tillägg för sysselsättningsplan

 

Arbetsgivaren skall informera arbetstagare som sägs upp av ekonomiska eller av produktionsorsaker om att denne kan ha rätt till tillägg för sysselsättningsplan – arbetsgivaren måste dock inte skilt utreda om arbetstagaren har denna rätt enligt lagen. Dessutom skall arbetsgivaren meddela arbets- och näringsbyrån om sådana personer som sägs upp av ekonomiska eller av produktionsorsaker som har minst tre års arbetshistoria. Samma skyldighet finns då arbetstagaren har varit i arbetsavtal för viss tid som har minst 36 månaders arbetshistoria hos den samma arbetsgivaren under de senaste 42 månaderna. Om arbetstagaren ger sitt samtycke skall till anmälan bifogas den information som arbetsgivaren har om arbetstagarens utbildning, arbetsuppgifter och arbetserfarenhet. Arbetsgivaren skall också utreda den arbetskraftsservice som arbets- och näringsbyråerna ger så tidigt som möjligt. För att beakta arbetsgivarens informationsskyldighet har Företagarna i Finland uppdaterat sina blanketter vad gäller uppsägning av ekonomiska eller av produktionsorsaker. I anställningsblanketterna LINKKI SY:n sivuille finner som är avsedda för medlemmar finner du mer information därom. För att kunna läsa blanketterna måste du skriva in dig med ditt medlemsnummer.

 

Tillämpningen av lagen om samarbete i företag

 

Ett företag som normalt har minst 20 anställda, skall tillämpa lagen om samarbete i företag då personalen skall minskas. Se mer information i guiden om samarbetslagen som finns på avdelningen för medlemmar inom Företagarna i Finland här LINKKI YT-osioon SY:n sivuilla.

 

Arbets- och näringsbyrån uppgör sysselsättningsplan

 

Arbets- och näringsbyrån uppgör tillsammans med en arbetstagare som berör av omställningsskyddet en individuell sysselsättningsplan. Arbetsgivaren kan delta i uppgörandet av planen om han vill och om den arbetssökande ger sitt samtycke därtill. I sysselsättningsplanen avtalar man om egenhändig arbetssökning och dess stödande samt om den offentliga arbetskraftsservice som bäst stöder den arbetssökandes snabba och hållbara sysselsättning i en ny arbetsplats. I sysselsättningsplanen kan man också avtala om avgiftsbelagda tjänster som arbetsgivaren bekostar.

 

Förhöjd arbetslöshetsersättning för person inom omställningsskydd

 

Till omställningsskyddet hör förhöjd arbetslöshetsersättning dvs. tillägg för sysselsättningsplan. Stadgandena om detta finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. En arbetssökande för vilken man har uppgjort en sysselsättningsplan är berättigad till tillägg för sysselsättningsplan. Dessutom förutsätts att den uppsagda har minst tre år eller om det gäller en arbetstagare med ett eller flera arbetsavtal för viss tid minst 36 månaders arbetshistoria hos samma arbetsgivare under den senaste 42 månaderna. Dessutom skall den sökande fylla de övriga kriterierna för rätt till arbetslöshetsunderstöd.

 

- Uppdaterad 21.4.2009