Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Avslutande Av Arbetsavtal

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uppsägning av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker

 

Arbetsavtalslagen stadgar om uppsägningsförfarande då en arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

Tillämpande av lagen om samarbete i företag

Ett företag som sysselsätter vanligen minst 20 arbetstagare skall behandla uppsägningsärendena i samarbetsförhandlingar

Uppsägningsgrunden

Före uppsägningsförfarandet är det skäl att kontrollera att grunden föreligger: Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren säga upp ett arbetsavtal om det till buds stående arbetet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet har minskat väsentligt och varaktigt. Arbetsavtalet får dock inte sägas upp, om arbetstagaren kan placeras i eller omskolas för andra uppgifter. Grund för uppsägning anses åtminstone inte föreligga, om

1) arbetsgivaren antingen före eller efter uppsägningen har anställt en ny arbetstagare för liknande uppgifter trots att inga förändringar i arbetsgivarens verksamhetsbetingelser inträffat under samma tid, eller om

2) omorganiseringen av arbetsuppgifterna inte har orsakat någon verklig minskning av arbetet.

 

Förhandsutredning

Före arbetsgivaren säger upp ett arbetsavtal av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker skall arbetsgivaren klargöra får arbetstagaren grunderna för och alternativen till en uppsägning i så god tid som möjligt. Samtidigt skall man utreda den arbetskraftsservice som arbetskraftsbyrån erbjuder. Denna utredning måste inte ges skriftligt, men det kan ibland vara nyttigt med beaktande av bevisföringen om både uppsägningsgrunden och skyldigheten att utreda arbets- och näringsbyråns tjänster.

Om uppsägningen gäller flera arbetstagare kan man ge förhandsutredningen till arbetstagarnas representant eller, om ingen sådan har valts, till arbetstagarna gemensamt.

Det finns ingen tidsgräns för hur lång tid som skall gå från givandet av förhandsinformationen till det att meddelandet om uppsägning kan ges; förhandsinformationen skall ges i så god tid som möjligt.

 

Meddelandet om uppsägning

Meddelandet om uppsägning skall delges arbetstagaren personligen. Om detta inte är möjligt kan meddelandet skickas per brev eller elektroniskt. Då anses meddelandet ha kommit fram senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Om arbetstagaren dock är på semester eller på en minst två veckor lång arbetstidsutjämningsledighet, anses ett elektroniskt eller per brev skickat meddelande ha kommit fram tidigast följande dag efter semesterns eller ledighetens slut.

I meddelandet om uppsägningen är det skäl att beskriva grunden för uppsägningen detaljerat. Arbetstagaren skall om han så önskar skriftligen meddelas datumet då anställningsförhållandet upphör samt grunderna för uppsägningen av arbetsavtalet. Grunderna för uppsägningen kan beskrivas kort, som t.ex. försämringen av företagets ekonomiska situation, minskning av efterfrågan eller omorganisering av arbetet.

Det är skäl att gå igenom alternativen till uppsägning redan före uppsägningen verkställs. I praktiken har småföretag få möjligheter; alternativen är vanligen erbjudande av annat arbete, omskolning till nya uppgifter eller ombildande av arbetsförhållandet till deltid.

Meddelandet om uppsägningen skall uppgöras i två exemplar, varav arbetstagaren kvitterar den ena. Arbetstagaren har ingen skyldighet att underskriva meddelandet, men å andra sidan accepterar inte arbetstagaren med sin underskrift uppsägningen. Om arbetstagaren inte vill skriva under meddelandet om uppsägning är det skäl att begära två ojäviga vittnen att komma och bevittna det att meddelandet om uppsägning har getts. Själva uppsägningen är giltig också utan vittnens eller arbetstagarens underteckning, men bevisandet av det kan vara problematiskt.

 

Arbetsgivarens informationsplikt gentemot arbetstagaren

Arbetsgivaren skall informera de arbetstagare som sägs upp av ekonomiska eller av produktionsorsaker om att denne kan ha rätt till sysselsättningsplan och tillägg för den – arbetsgivaren måste dock inte själv utreda om arbetstagaren har denna rätt enligt lagen.

 

Arbetsgivarens meddelande till arbetskraftsbyrån

Arbetsgivaren skall meddela arbetskraftsbyrån om personer som sägs upp av ekonomiska eller produktionsorsaker som har sammanlagt minst tre års arbetshistoria. Samma skyldighet finns då arbetstagaren när anställningsförhållandet upphör har stått i anställningsförhållande för viss tid utan avbrott i minst tre år eller i anställningsförhållanden för viss tid i sammanlagt minst 36 månader under de senaste 42 månaderna. Fastän arbetsgivaren inte skulle känna till arbetshistorians längd kan man det oaktat meddela arbetskraftsbyrån om uppsägningen. Om arbetstagaren ger sitt samtycke kan man till meddelandet foga tillgängliga uppgifter om arbetstagarens utbildning, arbetsuppgifter och arbetserfarenhet.

- Uppdaterad 21.4.2009