Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Jämställdhetsplan

Skyldighet att uppgöra jämställdhetsplan 

Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, skall arbetsgivaren genomföra åtgärderna för främjande av jämställdheten i enlighet med en jämställdhetsplan som görs upp årligen och som särskilt gäller lön och andra villkor i anställningsförhållandet. Planen kan inkluderas i personal- och utbildningsplanen eller i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.

Jämställdhetsplanen skall utarbetas i samarbete med representanter för personalen och den skall innehålla

1) en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter (lönekartläggning),

2) åtgärder som är nödvändiga för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet och som enligt planerna skall inledas eller genomföras, och

3) en utvärdering av hur tidigare åtgärder som ingått i jämställdhetsplanen har genomförts och av deras resultat.

Istället för en årlig granskning kan man lokalt komma överens om att redogörelsen för jämställdhetsläget och lönekartläggningen genomförs minst vart tredje år.

Jämställdhetsplanen skall utarbetas i samarbete med representanter för personalen (förtroendeman eller –ombud), men arbetsgivaren måste ändå inte avtala om innehållet i planen med representanterna för personalen.

Om planen inkluderas i personal- och utbildningsplanen eller i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet, skal man tillämpa samarbetslagen på uppgörandet.

Om skyldigheten att uppgöra planen har försummats på arbetsplatsen kan jämställdhetsombudsmannen sätta ut en skälig tid inom vilken skyldigheten skall fullgöras. Om planen inte heller efter detta har uppgjorts kan jämställdhetsnämnden, vid behov vid vite, förplikta en arbetsgivare att inom utsatt tid göra upp en jämställdhetsplan.

Jämställdhetsplanens innehåll

Jämställdhetsplanen skall innehålla följande uppgifter:

  • en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter (lönekartläggning)

I jämställdhetsplanen skall inkluderas en kartläggning av arbetsplatsens jämställdhetssituation. Den kan basera sig på statistiskt material, förfrågningar eller andra uppgifter om arbetsplatsen. Jämställdhetssituationen kan kartläggas bl.a. genom att man undersöker rekryteringspraxis, priciperna för antagning och statistik om t.ex. pensioner, utbildningsdagar, familjeledigheter, arbetsplatsolycksfall och sjukfrånvaro. I kartläggningen kan man undersöka arbetsmiljöns lämplighet för de båda könen t.ex. gällande arbetsredskap och pausutrymmen.


Jämställdhetssituationen kan också utredas direkt av arbetstagarna t.ex. genom en förfrågan om arbetsmiljöklimat. Med förfrågan kan man också kartlägga t.ex. attityderna till jämställdhet, existensen av sexuella trakasserier och problem i sammanjämkandet av arbete och familjeliv på arbetsplatsen.

På basen av kartläggningen beslutar arbetsgivaren och representanterna för personalen i samarbete vilka åtgärder behövs för utvecklandet av jämställdheten och hur de förverkligas. Det är dock viktigt att märka att arbetsgivaren är ansvarig för att jämställdhetsplaneringen motsvarar kraven i jämställdhetslagen och att kartläggningen också innehåller en s specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt lönekartläggning.

I planen skall en lönekartläggning inkluderas. Lönekartläggningen förutsätter inte att man utreder hur krävande olika uppgifter är, men arbetsgivaren kan om han så vill förverkliga en utvärdering av detta tillsammans med representanter för personalen.

Lönekartläggningen skall täcka alla arbetsgivarens anställda, inklusive olika personalgrupper och också deltids- och viss tidsanställda.

Klassificeringen av män och kvinnor kan göras antingen utgående från arbetsgivarens kvalifikation av arbetsuppgifternas krav eller genom användandet av något annat system för gruppering av uppgifter inom arbetsplatsen. 

Lönekartläggningen skall genomföras så, att enskilda anställdas uppgifter inte framgår ur kartläggningen. Om det på basen av kartläggningen konstateras lönediskriminering, är det arbetsgivarens skyldighet att granska och korrigera bristerna.

  • åtgärder som är nödvändiga för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet och som enligt planerna skall inledas eller genomföras

Jämställdhetsplanen skall innehålla sådana åtgärder som skall inledas eller genomföras under nästa period som är nödvändiga för att främja jämställdheten. Åtgärderna är inte skilt definierade. Syftet med åtgärderna är att främja samma karriärmöjligheter för kvinnor och män, att förverkliga jämställdhet i arbetsplatsskolningen, arbetsmiljön, lönesättningen och det jämlika bruket av familjeledigheter. Man kan också sträva efter att med åtgärderna påverka t.ex. attityderna till jämställdhet mellan könen och trakasserier. Förutom åtgärder skall man också komma överens om åtgärderna syfte och medel, samt tidtabell.

Fast jämställdhetsplanen skall uppgöras årligen, kan den innehålla både långsiktiga och kortsiktiga mål. Planeringsperioden kan således variera enligt vad man kommer överens om. Som långsiktigt mål kan man t.ex. ha ökandet av kvinnor i ledningsuppgifter eller utraderandet av ogrundade löneskillnader och som kortsiktigt mål förbättrandet av arbetsmiljön.

  • en utvärdering av hur tidigare åtgärder som ingått i jämställdhetsplanen har genomförts och av deras resultat

Jämställdhetsplanen skall innehålla en utvärdering av hur åtgärder som ingått i föregående års jämställdhetsplan har genomförts och av deras resultat. Utvärderingen är en grund för följande års jämställdhetsplan och den används för att följa upp planens förverkligande.

Uppdaterad 19.5.2009