Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Lonebetalning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Anställningsförhållanden och lönebetalning under strejken

Arbetsgivaren saknar naturligtvis lönebetalningsskyldighet till arbetstagare som är i strejk.
Om arbetstagarna ur strejkens synvinkel är utomstående, men strejken påverkar företagets verksamhetsförutsättningar, fortsätter arbetet i en strejksituation så långt som det är ekonomiskt rationellt ur företagets synvinkel. Arbetsgivaren kan också ordna arbetstagarna annat arbete. Om arbetet upphör på grund av strejken är det skäl att gå igenom saken med varje enskild arbetstagare. Arbetet kan också upphöra vid olika tidpunkter för olika arbetstagargrupper.

I en sådan situation när arbetet i företaget upphör på grund av extern strejk fortsätter arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet enligt arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 § 2 momentet för den arbetstid som ryms inom tidsrymden från arbetets upphörande till sju kalenderdagar. Man kan inte avtala annorlunda om denna lönebetalningsskyldighet. Vanligen använder man begreppet "paus i lönebetalningen".

Arbetstagarens lön för denna period om sju dagar bestäms enligt normala regler för uträknandet av lön. Om man använder tidslön, dvs. månadslön eller fast timlön, utgör det grunden för lönebetalning. Arbetsgivaren har rött att dra av från lönen olika konkreta tillägg för arbetets utförand som t.ex. miljö- och skiftestillägg, söndags- och helgersättningar. Arbetsgivaren får också dra av från arbetstagarens lön under hindret att arbeta vad arbetstagaren har sparat in då arbetsprestationen har uteblivit eller vad han under den tiden förtjänat i annat arbete eller låtit bli att förtjäna. Om arbetstagaren vägrar att utföra arbete som arbetsgivaren erbjuder har arbetsgivaren rätt att dra av motsvarande lönedel från lönen under dessa sju dagar. Då man gör avdrag skall man dock minnas arbetsavtalslagens begränsningar av kvittningsrätten.

Också permittering under extern strejk är möjlig, men det är sällan lönsamt, eftersom man då måste betala lön för den normala permitteringsanmälningstiden, två veckor. Det kan också vara svårt att bestämma från vilken tidpunkt denna tid räknas eftersom arbetets upphörande inte beror på företagets åtgärder varvid bestämmandet av tidpunkten blir diffus. Permittering kräver dessutom förhandlingar enligt samarbetslagen i företag med över 20 anställda. Om de arbetstagare som är förhindrade att arbeta på grund av strejken skulle genom strejken få direkt eller indirekt förmåner, kan arbetsgivaren avbryta lönebetalningen till dem omed omedelbar verkan. En sådan situation kan uppstå t.ex. då en arbetstagare som ör förhindrad att arbeta hör till tillämpningsområdet av det kollektivavtal vars innehåll arbetstagarsidan försöker påverka genom strejk.

Enligt rättspraxis har arbetstagaren rätt att i vissa situatione få lön för sjuktid under strejken, om sjukdomen har börjat innan arbetsstridsåtgärden inleddes. Läs mer om detta i t.ex. FöretagarInfo 6/2009 (för medlemmar)

Utomstående arbetstagare har rätt till arbetslöshetsskydd direkt efter det att arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet upphört.

Tilläggsinformation ges av Företagarna i Finlands rådgivning, tel. (09) 229 221. Var beredd at ge ditt medlemsnummer.