Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Permittering

Med permittering avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts genom arbetsgivarens beslut eller med stöd av ett avtal som ingås på initiativ av arbetsgivaren, medan anställningsförhållandet i övrigt består. Arbetsgivaren får under lagstadgade förutsättningar (se nedan) permittera en arbetstagare antingen för viss tid eller tills vidare genom att helt avbryta utförandet av arbete eller genom att förkorta arbetstagarens lag- eller avtalsenliga ordinarie arbetstid i den mån det är nödvändigt med tanke på grunden för permitteringen.

Om arbetsgivaren har minst 20 anställda skall arbetsgivaren föra samarbetsförhandlingar enligt lagen om samarbete i företag före permitteringsanmälan ges.
 

Grunderna för permittering

Arbetsgivaren får permittera arbetstagaren om

 
1)      han har en ekonomiskt-produktionsmässig grund för uppsägning av arbetsavtal eller
 
2)      arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren skäligen inte kan ordna annat lämpligt arbete för arbetstagaren eller sådan utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov; arbetet eller förutsättningarna för erbjudande av arbete anses ha minskat tillfälligt som grund för permittering, om de enligt uppskattning varar högst 90 dagar.
 

Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd arbetstagare endast om arbetstagaren är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren om han eller hon vore i arbete.

Permittering av en förtroendeman, förtroendeombud eller arbetarskyddsfullmäktig är enligt lag möjligt enbart då det arbete han utför har upphört helt, och annat för honom lämpligt arbete inte kan ordnas.
 

Förhandsinformation och hörande av arbetstagare

Arbetsgivaren skall på basis av till buds stående uppgifter ge arbetstagaren förhandsinformation om grunderna för permitteringen samt om dess beräknade omfattning, det sätt på vilket den genomförs, begynnelsetidpunkten och dess längd. Om permitteringen gäller flera arbetstagare, kan informationen ges en representant för arbetstagarna eller arbetstagarna gemensamt. Informationen skall ges utan dröjsmål efter det att arbetsgivaren fått kännedom om behovet av permittering.

Sedan informationen givits och innan meddelande om permittering lämnas skall arbetsgivaren ge arbetstagarna eller deras representant tillfälle att bli hörda om informationen.

Förhandsinformation behöver inte ges, om arbetsgivaren med stöd av någon annan lag, ett avtal eller någon annan bestämmelse som arbetsgivaren är bunden av skall ge motsvarande information eller förhandla om permittering med arbetstagarna eller deras representant.
 

Meddelande om permittering

Arbetsgivaren skall ge arbetstagaren personligen meddelande om permittering senast 14 dagar innan permitteringen börjar. Om meddelandet inte kan ges personligen, får det skickas per brev eller i elektronisk form med iakttagande av samma tidsgräns. I meddelandet skall nämnas grunden för permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens längd eller uppskattade längd.

En anmälan som skickats per post eller elektroniskt skall vara framme senast 14 dagar före permitteringens inledande. Om brevet har skickats som rekommenderat brev anses den vara framme vid den sjunde dagen efter avsändandet. Huvudregeln är dock att anmälan ges personligen.
 
Meddelande behöver inte ges, om arbetsgivaren inte för hela permitteringstiden är skyldig att betala lön till arbetstagaren till följd av annan frånvaro från arbetet.
Meddelandet skall delges en representant för de arbetstagare som permitteras. Om permitteringen gäller minst tio arbetstagare, skall arbetsgivaren underrätta även arbetskraftsmyndigheterna om saken, utom om arbetsgivaren har motsvarande skyldighet enligt någon annan lag.

Många kollektivavtal innehåller särskilda bestämmelser om när redan anmäld permittering kan förflyttas eller avbrytas för temporärt utförande av arbete.
 

Intyg över permitteringen

Arbetsgivaren skall på begäran av arbetstagaren ge ett skriftligt intyg om permittering, av vilket framgår åtminstone orsaken till permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens längd eller uppskattade längd.
 
 
Återupptagande av arbete efter permitteringe

Om en arbetstagare är permitterad tills vidare, skall arbetsgivaren minst sju dagar innan arbetet återupptas meddela detta, om inte något annat har avtalats.

En arbetstagare som för tiden för permitteringen har ingått ett arbetsavtal med en annan arbetsgivare har oberoende av avtalstiden rätt att säga upp avtalet med iakttagande av fem dagars uppsägningstid.
 

Avslutandet av ett anställningsförhållande under permittering

En arbetstagare får medan permitteringen varar säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid. Om arbetstagaren känner till när permitteringen kommer att upphöra, finns inte denna rätt under de sju föregående dagarna innan permitteringen upphör.

Om arbetsgivaren vill avsluta en permitterad arbetstagares arbetsavtal så att det upphör medan permitteringen varar, har arbetstagaren rätt till sin lön för uppsägningstiden. Från lönen för uppsägningstiden får arbetsgivaren dra av 14 dagars lön, om arbetstagaren har permitterats med iakttagande av mer än 14 dagars lag- eller avtalsenlig tid för meddelande om permittering. I praktiken kan lönen för 14 dagar endast dras av om meddelandetiden på över 14 dagar i det tillämpliga kollektivavtalet har iakttagits.

Då en permittering som är i kraft tillsvidare har räckt minst 200 kalenderdagar i sträck, har arbetstagaren rätt att säga upp sitt arbetsavtal att upphöra omedelbart och få sin lön för uppsägningstiden som om arbetsgivaren hade sagt upp anställningsförhållandet. Arbetstagaren är inte skyldig att arbeta under uppsägningstiden då han eller hon avslutar sitt anställningsförhållande på denna grunden.

Då ovannämnda 200 dagar beräknas, påverkar till exempel semestern eller kortvarigt arbetet som erbjudits för att kringgå bestämmelsen på det att permitteringen anses ha fortsatt utan avbrott. Man kan inte avvika från bestämmelsen om 200 kalenderdagar genom kollektivavtal eller ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

I sitt avgörande 2015:43 har högsta domstolen tagit ställning till beräknandet av 200 dagar i situationer där permitteringen har genomförts genom att förkorta arbetstiden (s.k. partiell permittering). Enligt högsta domstolen är det vid partiell permittering i regel inte frågan om en permittering utan avbrott. Om arbetet under permitteringen dock bildar bara en mycket liten andel av den anställdas regelmässiga arbetstid, anses permitteringen ha varat utan avbrott.

Om permitteringen har genomförts genom att förkorta arbetstiden, löper ovannämnda 200 dagar bara i sådana situationer då den anställda under permitteringen bara har arbetat en mycket liten andel av sin regelmässiga arbetstid.
 

Tillämpandet av lagen om samarbete i företag på permitteringar

Ett företag, som har regelbundet över 20 anställda, skall behandla frågorna om permittering enligt lageno m samarbete i företag.

Tilläggsinformation i guiden över samarbetsförfarandet (pdf) i delen som är ämnad för medlemmar av Företagarna i finland.

Arbetsavtalslagen och förändringarna i den finner du på Finlex