Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Samarbetslagen

Lagen om samarbete inom företag eller samarbetslagens tillämpningsområde utökades att gälla också företag som sysselsätter 20 personer fr.o.m. 1.1.2008.

Samarbetslagen gäller också mycket annat än enbart uppsägningar. Lagen innehåller betydande förpliktelser för arbetsgivaren vad gäller informations- och planeringsskyldighet. Lagen stadgar också om det så kallade vardagliga samarbetsförfarandet, d.v.s. de förhandlingar som gäller förändringar av företagsverksamheten och dessas effekter för de anställda.

Samarbetet gäller främst sådana frågor som arbetsgivaren har rätt att fatta beslut om. Samarbetslagen möjliggör inte att man avtalar avvikande från lagstiftningen, fastän syftet är att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om de ärenden som man förhandlar om. Arbetsgivaren skall förhandla med arbetstagarna med syfte att nå samförstånd, men det är arbetsgivaren som i sista hand fattar beslut i saken om man inte når samförstånd.

» Lag om samarbete inom företag

Avdelningen om samarbetslagen innehåller information bl.a. om följande ämnen:

Lagens tillämpningsområde

I samband med helhetsförnyelsen av samarbetslagen har lagens tillämpningsområde utvidgats att gälla också företag som regelbundet sysselsätter minst 20 anställda. Lagen hade tidigare tillämpats endast i företag som sysselsatte regelbundet minst 30 anställda.

Allmänna bestämmelser om samarbetsförfarandet

Samarbetslagen innehåller egna bestämmelser om bl.a. förhandlingsparterna, protokollföring vid samarbetsförhandlingarna, bruket av experter, ersättandet av tiden för samarbetsförhandlingar och sekretesskyldigheten för personalrepresentanten.

Informationsskyldighet

Informationsskyldigheten betyder arbetsgivarens skyldighet att ge information om företaget till personalrepresentanterna.

Samarbetsförhandlingar om företagets allmänna planer, principer och målsättningar

Läs om allmänna planer, principer, program, målsättningar och regler som förutsätter samarbetsförhandlingar. Skyldigheterna är i huvudsak förenliga med den tidigare lagen.

Ärendena som man kommer överens om i samarbetsförhandlingarna

Vad allt skall man avtala om i samarbetsförhandlingar?

Samarbetsförhandlingar då företagsverksamheten förändras

Vilka är arbetsgivarens skyldighet att föra samarbetsförhandlingar i en situation då förändringarna i företagsverksamheten förorsakar i lagen nämnda personaleffekter?

Samarbetsförhandlingar vid överlåtelse av rörelse

Läs mer om samarbetsförhandlingar i samband med överlåtelse av rörelse. Med överlåtelse av rörelse förstås överlåtelse av ett företag, affärsställe, samfund eller stiftelse eller en funktionell helhet inom dessa till en annan arbetsgivare.

Samarbetsförhandlingar då man gör personalminskningar

Läs mer om samarbetsförhandlingar som gäller personalminskningar. Bestämmelserna tillämpas då arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till uppsägning, permittering eller ombildandet av arbetsavtalet till deltidsarbete av en eller flera anställda av ekonomiska eller av produktionsorsaker.

Guide om samarbetslagen

Alla företagare som bör tillämpa samarbetslagen bör läsa in sig på lagen och överväga vilka åtgärder som skall vidtas p.g.a. det. På sidorna finner du en guide om samarbetslagen som skrevs i samband med utvidgandet av lagens tillämpningsområde för att underlätta det att man sätter in sig i lagen och dess praktiska tillämpning.