Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Samarbetslagen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lagens tillämpningsområde

I samband med totalreformen av samarbetslagen utvidgades lagens tillämpningsområde till företag, som regelbundet sysselsätter minst 20 personer. Hittills har lagen tillämpats på företag med minst 30 regelbundet
sysselsatta personer.

I personalstyrkan inkluderas antalet heltidsanställda, som står i arbetsförhållande till företaget, likaså antalet
deltidsanställda oberoende av hur många timmar de arbetar. Likaså om företaget fortlöpande har visstidsanställda, inkluderas de i antalet. Om någon person är frånvarande p g a ledighet, t ex familjeledighet, står personen fortfarande i arbetsförhållande och ingår i personalstyrkan – även om ingen vikarie anställts för frånvarotiden. I de fall vikarie anställts, inkluderas denna inte i personalstyrkan.

När det gäller de visstidsanställda får man lämna obeaktade endast dem som anställts för att sköta extraordinära eller tillfälliga arbetsuppgifter samt arbetstagare i kortare säsongbetonat arbete. Därför noteras t ex inte hyrd arbetskraft. Samma sak gäller även för av underleverantör anställd arbetskraft, som arbetar i företagets utrymmen. Det centrala är alltså vem som är de ifrågavarande arbetstagarnas arbetsgivare. Företagaren inkluderas inte i personalstyrkan. Det har ingen betydelse om personen är FöPL- eller ArPL-försäkrad. Aktiebolags verkställande direktör står inte i arbetsförhållande och ingår inte i personalstyrkan.

Kan ett företag undvika att samarbetslagen tillämpas?

Samarbetslagen måste efter att den trätt i kraft tillämpas inom företag som regelbundet sysselsätter minst 20 personer. Ett dylikt företag kan inte undvika tillämpningen av lagen om inte dess personalstyrka sjunker regelbundet under denna gräns. Tekniskt kan man hålla sig utanför lagens tillämpningsområde speciellt i tillväxtskedet med några metoder, men vid användandet av dessa medel skall man också beakta en hel del andra faktorer, som t.ex. åtgärdernas effekt på t.ex. beskattningen, företagets administrativa kostnader, kunder och marknadsföring. Minst skadliga är effekter torde uppkomma genom användandet av hyrd arbetskraft då när personalstyrkan håller på att närma sig 20.

Tekniska metoder för att undvika tillämpandet av samarbetslagen är bl.a..:

Minst 20 personer företag:

  • Uppdelandet av företagets verksamhet till två eller flera företag så att man spjälker företaget till två eller flera företag eller så att man grundar ett nytt företag dit man överför en del av funktionerna och personalen.
  • Man outsourcar arbete som för närvarande sköts inom företaget som eget arbete genom att man skaffar tillräckligt många produkter/tjänster från underleverantörer eller som uthyrt arbete och minskar på så sätt personalen till under 20 personer.

Under 20 personers företag som utvidgar sin verksamhet:

  • Företagets verksamhet utvidgas utan att personalstyrkan ökas:
  • Behövliga nya arbetsinsatser skaffas som underleverans av ett annat företag.
  • Man grundar nytt företag/nya företag för de utvidgade funktionerna utan att personalstyrkan i ett enda företag stiger över 20 personer.
  • Man skaffar den behövliga arbetskraften som hyrd arbetskraft.

 

-       Uppdaterad 19.2.2009