Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Samarbetslagen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Samarbetsförhandlingar vid överlåtelse av rörelse

Samarbetslagens 7 avsnitt behandlar samarbetsproceduren i samband med överlåtelse av rörelse. Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av företag, rörelse, samfund eller stiftelse eller den operativa delen av dessa till annan arbetsgivare.

Vid överlåtelse av rörelse avslutas de anställdas arbetsförhållande inte, dessa övergår som gamla arbetstagare i den nya arbetsgivarens tjänst utan att villkoren i deras arbetsförhållande förändras. Mottagaren av överlåtelsen får inte säga upp den anställdas arbetsavtal endast p g a överlåtelsen. Däremot får arbetstagaren säga upp arbetsavtalet från överlåtelsedagen, då information om överlåtelsen getts senast en månad före överlåtelsedagen.

Om informationen getts senare, kan arbetstagaren säga upp sitt arbetsförhållande antingen från överlåtelsedagen eller senast inom en månad räknat från överlåtelsen. 

Trots att avsnittets rubrik endast berör överlåtelse av rörelse, skall samma stadganden tillämpas även på fusionering och uppspjälkning av företag. De anställdas arbetsförhållanden påverkas inte av fusioner eller uppspjälkningar.

 

Informationen till företrädarna för personalgrupperna

Enligt § 41 i samarbetslagen skall både överlåtaren och mottagaren av rörelsen klargöra för företrädarna för de persongrupper, som överlåtelsen berör:

  1. tidpunkten för överlåtelsen eller den planerade tidpunkten
  2. orsakerna till överlåtelsen
  3. de rättsliga, ekonomiska och sociala följderna, som överlåtelsen förorsakar arbetstagarna
  4. de planerade åtgärderna, som berörarbetstagarna

Överlåtaren skall, med referens till ovanstående punkter, i god tid före överlåtelsen sker informera företrädarna förpersonalgrupperna. Informationen skall ges de företrädare för personalgrupperna som berörs av överlåtelsen. Mottagaren av överlåtelsen skall i sin tur informera företrädarna för personalgrupperna i god tid och senast en vecka före överlåtelsen verkställs. Om överlåtelsen, fusioneringen eller uppspjälkningen av rörelsen innebär andra i samarbetsla en nämnda effekter på personalen – som t ex uppsägningar – skall dessa förändringar behandlas separat under samarbetsförhandlingar. Informationen eliminerar alltså inte förhandlingsskyldigheten i situationer då arbetet minskar.

 

Överlåtelsemottagarens skyldighet att föra en dialog

Överlåtelsemottagaren skall, efter att ha delgett företrädarna för personalgrupperna ovannämnda information, reservera tid för dessa att ställa mera preciserade frågor samt ge svar på frågorna. Om företrädarna för personalgrupperna så önskar skall arbetsgivaren delge företagets hela personal uppgifterna.

 

Följderna av försumnmelse

Om arbetsgivaren försummar att uppfylla sin informationsskyldighet enligt § 41 i samarbetslagen, kan arbetsgivaren dömas att betala böter p g a brott mot samarbetsförpliktelsen.

 

- Uppdaterat 19.2.2009