Etusivu > Foretagens Abc > Foretagaren Som Person > Artiklar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Avbrott i företagsverksamheten

Antalet förfrågningar beträffande företagarens arbetslöshetsskydd har ökat i och med att den ekonomiska situationen försämrats. En av de frågor, som förorsakar mest oklarheter är när företagsverksamheten kan anses som avslutad eller avbruten så, att rätt till arbetslöshetsskydd föreligger. En förutsättning för arbetslöshetsskyddet är att företagsverksamheten bevisligen antingen avslutas eller avbryts för minst 4 månader.

Avslutande av företagsverksamhet
Företagsverksamheten anses som avslutad då företaget försätts i konkurs eller den tidigare sysselsatta personens arbetsförmåga i väsentlig grad försämrats eller det i övrigt är uppenbart att verksamheten inte kommer att fortsätta. En förutsättning för att avsluta verksamheten är att det föreligger tillförlitlig utredning över varför man avstått från omsättnings- och anläggningstillgångarna eller överlåtit försäljningsvinstkalkyleringen åt den som betalar arbetslöshetsförmånen.

Förutsättningarna för avslutandet definieras närmare enligt följande:
Konkurs och likvidationstillstånd anses, oberoende av bolagsform, som tillräcklig orsak för att avsluta verksamheten. Om bolaget fortfarande finns antecknat i handelsregistret, kan verksamheten inte anses som avslutad – endast som avbruten då övriga förutsättningar föreligger. De facto innebär en avregistrering ur handelregistret att det även sker en avregistrering ur mervärdesskatteregistret samt att försäkringarna, som anknyter till företagsverksamheten, upphör att gälla. Även företagets avtalsförhållanden (t ex för verksamhetsutrymmens del) skall avslutas, trots att detta inte särskilt nämnts som en förutsättning för att få arbetslöshetsskydd i situationer då verksamheten avslutas. För yrkesutövarens del kan företagsverksamheten anses ha upphört när han avstått från sin FöPL- eller LFöPL-försäkring samt andra till företagsverksamhet anknutna försäkringar, verksamhetsutrymmen samt anmälningar gjorts till förskottsuppbörds- och mervärdeskatteregistret och övriga berörda myndigheter. Dessutom förutsätts uppgörande av en försäljningsvinstkalkyl eller utredning beträffande avyttringen av omsättnings- och anläggningstillgångarna.

Praxis för lösningen har även förutsatt att anmälan om att firmanamnet skall avföras skickats till handelsregistret. Rätten till arbetslöshetsförmånen kan uppstå även genom att personen inte längre uppfyller den i arbetslöshetsskyddslagen stipulerade definitionen på en företagare. T ex genom att avstå från sin ägarandel i företaget kan en person förlora sin företagarstatus och bli berättigad till arbetslöshetsförmånen. För familjemedlems del kan en flyttning från det med företagaren gemensamma hushållet komma i fråga. Företagaren kan inlemmas i arbetslöshetsförmånskretsen även då företagsverksamheten förändrats till en bisyssla. Företagsverksamheten anses som bisyssla om personen i fråga minst 10 månader arbetat på heltid utan koppling till den eller i övrigt kan fastslås, att den arbetsinsats, som företagarverksamheten kräver, är så obetydlig att den inte utgör ett hinder för att motta ett heldagsarbete. De åtgärder, som krävs för att avsluta en företagarverksamhet, är mycket krävande och oftast uppfyller ändringarna i företagsverksamheten först förutsättningarna för ett avbrott.

Avbrott i företagsverksamheten
Företagsverksamheten är bevisligen avbruten i och med avtalet om företagets likvidationstillstånd eller bolagets upplösning eller på basis av yrkesutövarens anmälan och åtgärder, och det kan konstateras att den produktiva och ekonomiska verksamheten har avbrutits.

Företagsverksamhet skall fortlöpande vara avbruten under minst fyra månader. Verksamhetens bevisliga avbrott för fyra månaders tid förutsätts dock inte då det gäller säsongbetonad företagsverksamhet, skall personen betraktas som företagare jämställd med löntagare eller är det fråga om sysselsättning som tillfällig huvudsyssla inom företagsverksamhet. Dessa förutsättningar behandlas nedan mera detaljerat. Förutsättningarna för avbrott har definierats närmare enligt följande:

Det är fråga om avbrott när avtal om bolagets likviditetstillstånd eller avtal om upplösning av företaget, på basis av myndighetens intyg eller yrkesutövarens meddelande – man kan då dra slutsatsen att den produktiva och ekonomiska verksamheten har avbrutits. Avbrottet förutsätter inte att företaget avförs från handelsregistret, inte heller att man avstår från omsättnings- och anläggningstillgångarna eller från att göra en kalkyl över försäljningsvinsten. Däremot förutsätter avbrottet att företaget avförs från Skatteförvaltningens register (bl a förhandsinnehållningsregistret och registret över mervärdesskattskyldiga), avslutar företagarpensionsförsäkringen samt avstår från verksamhetsutrymmena.

Avbrottet av företagsverksamheten eller det egna arbetet anses börja från den tidpunkt då den sista aktionen sätter punkt för avbrottet. Avbrottet skall fortlöpa under fyra månader. Om det under denna tid förekommer även ett enda uppdrag eller det arbetas en enda dag, är det inte fråga om ett fortlöpande avbrott och den fyra månader fortlöpande avbrottstiden börjar om på nytt. Avbrottets kontinuitet och varaktighet kan konstateras t ex på basis av ett intyg av bokföraren.

Avslutning av företagsverksamheten eller minst fyra månaders avbrott förutsätts inte, om:
1) personen skall anses vara en med löntagare jämförbar företagare, som själv deltar i arbetet och står i huvudsak i ett bestående uppdragsförhållande till en uppdragsgivare, under vars direkta ledning och övervakning han är. Dessutom förutses att han inte under det senast förflutna året, efter att han anmält sig som arbetssökande, haft mer än en utomstående arbetstagare per gång i sin tjänst.
Eller
2) företagsverksamheten p g a de naturliga förhållandena måste anses som säsongbetonad. Som säsongbetonad anses företagsverksamhet, som det i genomsnitt är möjligt att idka högst sex månader om året. Dessutom förutsätts, att den inkomst, som verksamheten ger, inte tryggar eller är avsedd att trygga en utkomst under ett helt år. För företagarens familjemedlems del krävs inte att företagsverksamheten avslutas helt eller för en minst fyra månaders tid, om:
1) personens huvudsakliga sysselsättning har varit tillfällig, vilket innebär att han har sysselsatts i företaget under max sex månader
2) personens arbete har upphört p g a att produktionsinriktningen avslutats eller av motsvarande orsak. Som annan motsvarande orsak har företagets försvagade ekonomiska ställning inte, t ex beroende på en försvagad marknadssituation, ansetts.

Ovannämnda punkter berör endast sådan företagares familjemedlem, som inte själv har bestämmanderätt i företaget. Då det gäller praktiska lösningar har det ansetts att dessa personer inte kan äga ens den minsta del av företaget och inte kunnat ha en administrativ ställning i företaget.

Uppdaterad 26.10.2009