Etusivu > Foretagens Abc > Foretagaren Som Person > Artiklar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vem är företagare när det gäller arbetslöshetsskyddet?

Antalet förfrågningar om arbetslöshetsskyddet har ökat i takt med att den ekonomiska situationen försvagats. En för arbetslöshetsskyddet viktig synvinkel är att definiera personens ställning – är det fråga om en företagare eller löntagare.

Begreppet företagare är omfattande när det gäller arbetslöshetsskyddet. Även företagarens familjemedlem, som varken äger en minsta del av företaget och eller innehar någon administrativ ställning, anses ofta som företagare när det gäller arbetslöshetsskyddet. Speciellt för delägare är det viktigt att definiera om de är löntagare eller företagare för att veta till vilken arbetslöshetskassa de skall ansluta sig. Person, som anses vara företagare inom ramen för arbetslöshetsskyddet, kan få arbetslöshetsskydd via löntagarkassan endast under den så kallade efterskyddstiden – dvs om företagsverksamheten upphör mycket snart efter att den börjat. Ett fortlöpande arbetslöshetsskydd kan endast garanteras genom att flytta över medlemskapet från löntagarkassan till företagarkassan en månad efter att företagarverksamheten inletts. Som företagare anses enligt lagen om arbetslöshetsskydd FöPL- eller LFöPL-försäkrad person. Som företagare anses även delägare i företag. Som delägare anses enligt lagen om arbetslöshetsskydd person

  • som arbetar i ledande ställning i aktiebolag, där han själv innehar minst 15 procent eller hans familjemedlemmar eller han tillsammans med sina familjemedlemmar har minst 30 procent av aktiekapitalet eller på grund av det röstetal aktierna ger eller i övrigt motsvarande bestämmanderätt; eller
  • som arbetar i aktiebolag, där han själv eller hans familjemedlemmar tillsammans har minst hälften av aktiekapitalet eller på grund av det röstetal aktierna ger eller i övrigt motsvarande bestämmanderätt; eller
  • som på ovan avsett sätt arbetar i annat företag eller samfund, i vilket som han eller hans familjemedlemmar eller han tillsammans med sina familjemedlemmar anses ha i nämnda punkter motsvarande bestämmanderätt.

Vid beräkningen av äganderätten beaktas även indirekt ägande genom andra företag och samfund, om personen eller hans familjemedlem eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av ifrågavarande samfund eller de har motsvarande bestämmanderätt. Personen anses ha en ledande ställning i företaget, om han är aktiebolagets verkställande direktör eller styrelsemedlem eller om han har en liknande ställning i aktiebolaget eller annat företag eller samfund. Som familjemedlem anses äkta hälft och person, som är släkt i direkt upp- eller nedstigande led med personen som arbetar i företaget och bor i samma hushåll.

I små företag och samfund, där ägandet är jämnt fördelat, kan den ledande ställningen vara baserad enbart på den bestämmanderätt, som följer med ägandet. Om det t ex gäller ett andelslag, som har sex medlemmar, skall alla betraktas som företagare då var och en har en över 15 procents andel. Rättspraxis har visat att i små aktiebolag, där tre aktionärer ägde lika stora andelar, var och en av dem var i ledande ställning oberoende av deras formella ställning. Alltså, även en under 50 procents ägarandel kan leda till företagarstatus, trots att personen i fråga inte formellt sett har någon ledande ställning i företaget.

Uppdaterad 26.10.2009