Etusivu > Foretagens Abc > Foretagaren Som Person

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

FöPL-försäkringen

 

Försäkringen enligt lagen om pension för företagare (FöPL) ger trygghet i olika livssituationer. Den tyrggar utkomsten, när företagarverksamheten upphör p.g.a. arbetsoförmåga eller hög ålder. Företagarens anhöriga kan få familjepension efter företagaren. Företagaren kan också gå i deltidspension.

Försäkringen baserar sig på den FöPL-arbetsinkomst som fastställs för företagaren. Arbetsinkomsten ska motsvara företagarens arbetsinsats (arbetsinsatsens ekonomiska värde). Pensionsbeloppet och avgiften beräknas utgående från FöPL-arbetsinkomsten. När arbetsinsatsens värde ändras kan arbetsinkomsten justeras för framtiden. Arbetsinkomsten påverkar också andra sociala förmåner som företagaren kan ha rätt till, bl.a. sjukdagpenningen. Företagarförsäkringen är en del av produktionskostnaderna. Avgiften är helt avdragsgill vid beskattningen.

FöPL-avgiften är flexibel. Företagaren kan bättra på sitt pensionsskydd genom att betala tillskottsavgifter under goda år utan att FöPL-arbetsinkomsten behöver höjas permanent. Under sämre tider kan företagaren betala lägre avgifter, vilket innebär att också arbetsinkomsten sänks på motsvarande sätt.

Närmare upplysningar ges av pensionsanstalterna och på www.arbetspension.fi.

Försäkringen ska tecknas inom sex månader

En försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) är obligatorisk, när företagaren uppfyller villkoren för att omfattas av pensionslagarna. Företagaren kan teckna sin pensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa om det finns en sådan inom den bransch där företagaren verkar. Försäkringen ska tecknas inom sex månader från den tidpunkt då företagsverksamheten börjar.

Bolagens och kassornas kontaktuppgifter finns på www.arbetspension.fi

Som företagare betraktas en person som förvärvsarbetar och som inte utför sitt arbete i ett anställnings- eller tjänsteförhållanden. De övriga villkoren för att omfattas av lagen är att

  • företagaren är 18-68 år gammal
  • verksamheten har fortgått minst fyra månader och
  • den uppskattade arbetsinkomsten är minst 6 896,69 euro/år (2011).

Som företagare enligt lagen om pension för företagare (FöPL) betraktas delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag eller annat samfund och ensam innehar över 30 procent av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför. Bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag är företagare. Närmare uppgifter om försäkring i olika bolagsformer finns i Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av företagares arbetsinkomst .

Nya företagare får  25 % rabatt på avgifterna under de första 48 månaderna. Rabatten är inte beroende av företagarens ålder. Om den företagarverksamheten avbryts innan 48 månader har gått, kan företagaren få rabatt för den återstående tiden under en andra företagarperiod.

Obetalda avgifter minskar pensionen

Företagaren tjänar in pension enligt de FöPL-avgifter som han eller hon betalar. Om företagaren har försummat betalningen och avgifterna har preskriberats, blir FöPL-pensionen mindre. Om en del av FöPL-avgifter under något år har förblivit obetalda, minskas arbetsinkomsten under det året i proportion till de obetalda avgifterna. Om alla avgifter under något år är obetalda, betraktas arbetsinkomsten för det året som 0 euro när pensionen räknas ut.

Pensionsskyddscentralen övervakar försäkringsskyldigheten. Om företagaren inte har tagit en försäkring, uppmanar Pensionsskyddscentralen honom eller henne att inom en rimlig tid rätta till försummelsen. Om företagaren inte följer uppmaningen han fått, tecknar Pensionsskyddscentralen en försäkring för företagarens räkning och på företagarens bekostnad. Avgiften kan stiga till det dubbla för den tid då företagaren försummat sin försäkringsskyldighet.

PSC kan teckna försäkringen retroaktivt för det innevarande året och de tre föregående åren.

© Eläketurvakeskus

Läs mer om FöPL-försäkringen och pensioner på hemsidorna för: