Etusivu > Foretagens Abc > Foretagarens Abc > Avtalsjuridik

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Konsumentavtal

 

Syftet med avtalsvillkoren är att skapa spelregler för handeln och att förhindra uppkomsten av meningsskiljaktigheter. När ett företag och en konsument ingår avtal, binder avtalet bägge parter. Bägge måste fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. Företagaren skall komma ihåg, att avtalsvillkoren kan innehålla punkter, som strider mot konsumentskyddslagstiftningen, eftersom dylika villkor är ogiltiga. Å andra sidan har inte konsumenten enligt lagstiftningen rätt att exempelvis returnera felfri vara, om det inte är frågan om distans- eller hemförsäljning. 

Man kan inte underskrida konsumentskyddslagstiftningens krav 

Konsumentskyddslagstiftningen tillämpas alltid då försäljaren är ett företag, köparen är konsument och varan som står till försäljning är en konsumtionsnyttighet. Lagen utgör till stora delar tvingande lagstiftning och konsumenten är inte bunden av ett villkor som står i strid med den tvingande lagstiftningen. Minimiskyddet definieras i lagen, och den kan således inte underskridas.

Också stadgandena i många andra lagar, t.ex. ränte- och indrivningslagen kan vara tvingande då man idkar handel med en konsument. I sådana fall får man inte heller till konsumentens nackdel komma överens annorlunda.

Det är skäl att formulera avtalsvillkoren möjligast entydigt. Detta är även företagets intresse eftersom eventuella meningsskiljaktigheter kan minimeras. Enligt avtalsrättens allmänna principer och också enligt konsumentskyddslagen tolkas villkoren till nackdel för den som uppgjort dem, dvs. till konsumentens fördel. Förändringar av avtalsvillkoren skall göras skriftligt.

Prisuppgifter och betalningsvillkor 

Prisuppgifterna är en del av marknadsföringen och också vanligen en väsentlig del av avtalsvillkoren.

Det slutliga försäljningspriset skall alltid uppges, då enskild produkt marknadsförs. Priset skall enligt huvudregeln vara s.k. helhetspris, som innehåller alla kostnader, skatter och övriga avgifter. Priset får inte spjälkas i delar (förordningen om prisutmärkningar). Ändå är det möjligt i t.ex. distansförsäljning, där postkostnaderna vanligen uppbärs enligt tyngd, att meddela kostnaderna skilt för sig.

Priset på individualiserade tjänster skall också uppges i marknadsföring och kostnadstabellen skall finnas i företaget till påseende (förordningen om prisutmärkningar). I många tjänster, som t.ex. reparationstjänster, kan man inte meddela det slutliga priset innan man avtalar om tjänsten. Om man har gett en kostnadskalkyl, får det slutliga priset överstiga kalkylen med högst 15 procent. Beställaren och serviceproducenten kan dock skilt avtala om hur mycket kostnadskalkylen får överskridas.

Dröjsmålsräntan som uppbärs av konsumenter får inte vara större än vad räntelagen stipulerar. Den vanliga räntan som uppbärs av konsumenter får vara högst 7 procentenheter högre än grundräntan vid varje given tidpunkt.

Fel i tjänst eller vara 

Då felet bedöms är utgångspunkten avtalet mellan parterna. Det föreligger fel i vara enligt konsumentskyddslagen, om den inte till slag, mängd, kvalitet, övriga egenskaper eller förpackning motsvarar det som kan anses avtalat.

Försäljaren svarar för fel som fanns då varan överlämnades, fastän felets kulle uppdagas senare. Konsumenten måste kunna bevisa, att varan hade ett fel redan vid tidpunkten för överlämnandet. Om felet uppdagas inom 6 månader från överlämnandet, anses den dock ha varit felaktig redan vid tidpunkten för överlämnandet och ansvaret hör till försäljaren. Om varans normala förbrukningstid är under 6 månader, tillämpas inte ovannämnda presumtion.

Köparen kan som primärt korrigerande av felet kräva antingen att varan repareras inom skälig tid eller att den byts ut mot en felfri eller sekundärt prisnedsättning eller hävning av köpet. Konsumenten har rätt till ersättning för direkt skada som han åsamkats av fel i varan. Direkta kostnader är t.ex. telefon- och resekostnader, som uppkommit då saken utretts. Om felet eller skadan beror på försäljarens vårdslöshet har konsumenten rätt till ersättning också för indirekt skada som t.ex. utebliven inkomst.

Konsumenten måste meddela försäljaren om felet inom skälig tid från det att han upptäckte felet eller att han borde ha upptäckt det. Konsumenten har dock alltid rätt att reklamera om fel inom två månader från dess upptäckande.

Det är skäl att notera att bestämmelserna faktiskt enbart gäller en situation där det finns fel i varan eller tjänsten. Konsumenten saknar således rätt att återhämta felfri vara, om det inte gäller distans- eller hemförsäljning. Således är exempelvis en möbel man köpt felfri om den enligt konsumenten inte passar i dekorationen eller ryms i det planerade stället (förutsatt att måtten angivits rätt).

Om garanti

Garanti är en av försäljaren frivilligt given tilläggsförpliktelse om att varan fungerar en viss tid. Köparen behöver inte bevisa att felet fanns i varan redan vid tidpunkten för överlämnande. Försäljaren måste däremot, för att fria sig från ansvar bevisa att felet beror på en orsak som härrör sig till köparen, som t.ex. olycksfall eller felaktig behandling av varan.

Utgången av garantitiden innebär inte automatiskt att försäljarens lagstadgade skyldighet för fel i varan upphör samtidigt. Det finns ingen tidsbegränsning av det lagstadgade ansvaret för fel i vara. Konsumenten kan således även utan garanti åberopa fel i vara, om produktens användningstid i normalt bruk blir väsentligt kortare än vad konsumenten med allmän måttstock kan förvänta sig.

Janne Makkula

VH, juridisk ombudsman

Se alltså till att du kan bevisa din sak och eftersträva enkelhet och entydighet i de avtal du uppgör. Använd vid behov en specialist. Kom ihåg att alltid läsa avtalsvillkoren noggrant! Rådgivningsservicen inom Företagarna i Finland står också till tjänst i avtalsärenden.

Janne Makkula

VH, chef för juridiska frågor