Etusivu > Foretagens Abc > Miljoinformation

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Beaktandet av miljöärenden i företagsverksamheten

1. Kartläggning av företagets verksamhet

2. Vilka miljöverkningar har verksamheten?

3. Vilken lagstiftning gäller miljöverkningarna av företagets verksamhet?

4. Hur kan man påverka miljöverkningarna? Kan man genom mer miljövänliga lösningar få inbesparingar eller konkurrensfördelar?

5. Trovärdig marknadsföring om miljöverksamheten kan öka på kunderna och förbättra företagets rykte gentemot konkurrenterna.

Miljöärenden som man kan beakta i företagsverksamheten

Logistik

 • Avskaffande av onödig transportering och mellanförvaring
 • Planering av körsträckorna
 • Gynnandet av trafikmedel som avger mindre utsläpp
 • Samarbete med företag inom närområdet angående transporter
 • Lastens maximering per transportlass
 • Efterföljning av bränseförbrukningen av företagets fordon samt av körkilometrarna
 • Beaktandet av bränsleförbrukningen och utsläppen då fordon anskaffas
 • Ekonomiskt körsätt

Upphandling

 • Gynnandet av miljömärkta eller annars miljövänliga produkter och råvaror
 • Gynnande av närprodukter och råvaror
 • Kartläggning av de mest skadliga miljöverkningarna och förbättrandet av dem

Bruk av energi och vatten

 • Efterföljning årligen av el- och energiförbrukningen
 • Kartläggning av de största energiförbrukarna (maskiner och funktioner)
 • Sparplan för energianvändningen
 • Motiva Ab:s energitillsyn (på finska), som man kan få understöd till
 • Rätt inställning av ventileringen och uppbevarandet av värmen inom ventileringen
 • Förbättrande av energieffektiviteten av produktionsprocessen: t.ex. läckage inom pneumatiska rör, minskandet av spill värme/eliminering av densamma
 • Släckande av belysningen när den inte behövs. Led-ljus.
 • Reparation av läckande kranar m.m.
 • Undvikande av onödig vattenförbrukning
 • Gynnande av förnyelsebar energi i elavtalet

Avfallstransporter och sortering

 • Minskande av uppkomsten av avfall
 • Utnyttjande av avfall/återanvändning i det egna eller annat företags verksamhet
 • Avfallss0ortering och därmed anknutna klara regler
 • Efterföljande av årliga avfallsmängder och kostnader
 • Tömmande av avfallscontainers då de är fulla
 • Fullgörandet av förpliktelserna i lagstiftningen angående problemavfall: förvaring av problemavfall enligt lagen skilt från annat avfall i en uppsamlingsplats eller hos uppsamlare som har rätt att samla på problemavfall, bokföring om problemavfall. Samarbete med lokala företag och enskilda individer kring avfallshanteringen.

De egna produkternas miljöverkningar under livscykeln

 • Förbättrandet av produkternas hållbarhet, mångsidiga användningsmöjligheter, återanvändbarhet, reparationsmöjligheter och av service- och reservdelstjänst.
 • Mottagandet av varor tillbaka från kunderna och utnyttjandet i den egna verksamheten
 • Ersättandet av produktens skadliga ämnen med mindre skadliga ämnen
 • Förminskandet av förpackningsavfall och förbättrandet av återvinningen
 • Sökande av miljömärke för den egna produkten
 • Uthyrning av produkten istället för försäljning till kunden
 • Ersättandet av produkten med service

Service

 • De produkter som används inom service, t.ex. transport, energi, vatten m.m.
 • Förminskning av bruket av kemikalier och skadliga ämnen
 • Hållbarheten av arbetsredskap och miljöverkningarna

Resande 

 • Videokonferenser istället för resor
 • Användandet av trafikmedel som avger lite utsläpp
 • Gynnande av kollektivtrafik

Kontorsarbete

 • Elektronisk beställning och e-räkningar både i anskaffningar och försäljning
 • Sparandet av papper och annat material, dubbelsidig utskrift av papper
 • Sortering av kontorets avfall
 • Handpappersrullssystem i toalettutrymmena istället för handpapper

Kommunikation

 • Gynnande av elektronisk kommunikation
 • Tidningsannonser istället för egen annonsering

Personal

 • Belönandet av personalen med service och immateriella nyttigheter istället för varor
 • Gynnande av kollektivtrafik t.ex. genom arbetsresebiljett
 • Handledning av arbetstagarna i beaktandet av miljöärenden, t.ex. trygg hantering av kemikalier, avfallssortering, energiinbesparing, ekonomiskt körsätt m.m.
 • Kommunikation av miljöärenden till personalen och samarbetspartners
 • Regler för händelse av miljöskada

Mat

 • Gynnande av ekologiskt och lokalt producerad mat samt växter