Etusivu > Foretagens Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Offentliga upphandlingar

Offentlig upphandling – upphandling med offentliga medel 

Upphandlingslagen har förnyats 1.6.2007.

EU:s upphandlingsdirektiv har förändrats. Detta har lett till att Finlands upphandlingslagstiftning har ändrats så att den motsvarar de nya direktiven. Samtidigt har nya nationella regler införts. I den nya upphandlingslagen har den tidigare upphandlingslagen och förordningen kombinerats.

De största reformerna av upphandlingslagstiftningen är att anmälningsplikten av upphandlingar har utökats samtidigt som lagens tillämpningsområde har begränsats. Enligt den nya lagen skall alla offentliga upphandlingar inom lagens tillämpningsområde anmälas till det offentliga HILMA-systemet. Om upphandlingen överstiger EU:s tröskelvärden skall man anmäla om den inom hela EU såsom tidigare. Den nya anmälningsplatsen är www.simap.europa.eu.

Lagens tillämpningsområde begränsades genom att man införde nationella gränsvärden. Underskrider upphandlingen dessa så tillämpas inte lagen. Detta innebär att man inte behöver meddela om dem offentligt och att de inte kan överklagas på basis av upphandlingslagen hos marknadsdomstolen. De nationella gränsvärdena är för varor och tjänster 50 000 euro, för social- och hälsovårdstjänster och arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 100 000 euro och för byggnadsentreprenader 150 000 euro.

I den nya lagen uppställdes ett minimiinnehåll för anbudsförfrågan. Upphandlingsenheten skall i fortsättningen meddela i anbudsförfrågan urvalsgrunderna för anbud i prioritetsordning och om det gäller upphandlingar som överskrider EU:s gränsvärden också deras relativa viktning.

Begreppet offentlig upphandling

Med offentlig upphandling avses alla upphandlingar som det offentliga samfundet gör utanför den egna organisationen. Upphandlingen kan gälla t.ex. anskaffandet av varor och tjänster, hyrande eller utförande av entreprenad. Begreppet har presenterats i upphandlingslagen. Kravet på konkurrensutsättande enligt upphandlingslagen kan också gälla annan än offentlig myndighet, om det får offentligt stöd till upphandlingen, och stödet utgör över hälften av värdet på upphandlingen.

Konkurrensutsättande – huvudregel 

Huvudregeln är att alla offentliga upphandlingar skall konkurrensutsättas enligt lagen. Syftet med lagen är att öka effektivisera användningen av allmänna medel, främja upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling. I lagen har definierats vilka upphandlingar som blir utanför lagens tillämpningsområde. Dylika upphandlingar är t.ex. sådana, vars förhandsprissättning inte är möjligt och vilkas karaktär är sådan att en offentlig konkurrensutsättning inte leder till bästa resultat. Grunderna i upphandlingslagen och listan över undantag från offentlig upphandling är uttömmande , och kan inte utökas genom tolkning.

Huvudprinciperna för konkurrensutsättande 

Huvudprinciperna för konkurrensutsättande är att deltagarna i upphandlingsförfarandet behandlas på ett likvärdigt sätt och icke-diskriminerande samt att förfarandet är öppet och beaktar proportionalitetskraven. Genom att granska om dessa principer har följts kan man undersöka alla skeden av processen och konstatera huruvida lagens mening har uppfyllts.

De vanligaste förfarandena i konkurrensutsättning är öppet förfarande och selektivt förfarande. Bägge förfaranden börjar med att en upphandlingsannons publiceras. I öppet förfarande kan alla som är villiga lämna anbud. I selektivt förfarande skall den upphandlande enheten i sin annons definiera på vilka grunder och hur många anbud som väljs. Av deltagarna förutsätts beredskap att verkställa upphandlingen och när deltagarna har valts, begärs anbud enbart av dem.

I upphandlingslagen intogs nya upphandlingsförfaranden för komplicerade upphandlingar. Den konkurrenspräglade dialogen kan tillämpas vid särskilt komplicerade upphandlingar. Ramavtal kunde tillämpas speciellt vid upphandling av varor och tjänster för flera år. Det är inte ett självständigt förfarande, utan förverkligas genom ett öppet eller selektivt förfarande. Dessutom finns vissa elektroniska förfaranden, som ännu kommer att utvecklas före ibruktagandet.

Anbudsgivarna skall i varje fas av konkurrensutsättningen behandlas på et likvärdigt sätt och alla anbudsgivare skall ges samma information om anbudsförfrågan samtidigt och möjligen senare givna specificerande tilläggsinformation. Diskriminering av anbudsgivare är inte tillåten under något skede av förfarandet. Detta innebär bl.a. att då val av anbudsgivare görs får inte kriterierna utformas på ett sätt att de utgör andra än sådana som godkänns i upphandlingslagen och förordningarna. Speciellt har konstaterats att en lokal leverantör eller en leverantör som tidigare levererat inte skall gynnas i anbudstävlingen.

Val av leverantör 

Valet av leverantör skall motiveras och i den skall inkluderas jämförelse av de använda valkriterierna. Beslutet skall ges till kännedom till alla anbudsgivare. I beslutet skall intas en besvärsanvisning, där det meddelas hur en missnöjd part kan söka ändring i beslutet,.

Ändringssökande 

Ändringssökandet sker hos marknadsdomstolen med en skriftlig ansökan. Marknadsdomstolen behandlar som enda instans besvärsansökningar om brott mot upphandlingslagen. Förfarandet är vanligen skriftligt och består av besvärsskriften och svaromålen. Den upphandlande enheten kan ta upp en upphandlingsrättelse till behandling på eget initiativ eller på yrkande av en part. Part ska framställa yrkande inom 14 dagar efter det att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten kan själv åta sig att rätta upphandlingsbeslutet eller avgörandet inom 60 dagar efter det att det beslut eller avgörande har fattats som är föremål för upphandlingsrättelsen. Överklagande till marknadsdomstolen hindrar inte att en upphandlingsrättelse görs eller behandlas. Endast i fall där den högre förvaltningsmyndighetens beslut avviker från det ursprungliga upphandlingsbeslutet, kan den förlorade parten besvära sig över beslutet till marknadsdomstolen.

Den överklagandes ansvar för rättegångskostnaderna har utvidgats i den nya lagen. Den förlorande parten kan åläggas att ersätta den upphandlande enhetens rättegångskostnader helt eller delvis.

Marknadsdomstolen kan avbryta verkställigheten av upphandlingsbeslutet och överföra ärendet till den upphandlande enheten för ny behandling. Den rättar inte vanligtvis själva upphandlingsbeslutet utan meddelar i beslutet om överförande av ärendet på vilket sätt beslutet varit felaktigt. Om upphandlingsbeslutet redan har gjorts, kan marknadsdomstolen ålägga den upphandlande enheten att betala skadestånd till den anbudsgivare, som i ett felfritt förfarande skulle ha vunnit den offentliga upphandlingen.

Ändring i marknadsdomstolens beslut kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Avtal om förverkligandet av offentlig upphandling 

Avtal om offentlig upphandling görs på basis av den information som funnits i anbudsförfrågan och anbudet. Om besvär anförs över beslutet kan avtalet göras med nullifierande klausul under tiden för ärendets behandling. I offentliga upphandlingar som Överskrider EU:s gränsvärde får man dock inte göra upp avtal förrän 21 dagar har gått från det att beslutet tillkännagavs anbudsgivarna.

Guide över offentliga upphandlingar för medlemmar (på finska) (man skriver in sig med sitt medlemsnummer)

Sidor som innehåller information om offentliga upphandlingar

Kommunförbundets och Arbets- och Näringsministeriets sidor om offentlig upphandling,

- www.upphandling.fi

Informationskanaler om offentlig upphandling

- www.hankintailmoitukset.fi/sv

Städernas och kommunernas www-sidor

- www.simap.europa.eu

Upphandlingsinformation inom hela EU

- www.ted.europa.eu

Beslut i besvärsärenden

- www.finlex.fi/fi/oikeus/mao/

- www.finlex.fi/oikeus/index.html

Kommunförbundet: www.kommunerna.net

  • beskrivning av upphandlingsprocessen
  • länkar till kommunernas www-sidor

Arbets- och Näringsministeriet: http://www.tem.fi/?l=sv

  • lagstiftning, rättspraxis
  • länkar till hemsidan för EU:s offentliga upphandlingar

- Nordiska anbudsförfrågningar

- Hanketori (på finska)

- Miljöinformation (på finska)

- Ny upphandlingslag -broschyr