Etusivu > Foretagens Abc > Utvecklande Av Verksamheten

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mentoring

 

Vad är mentoring?

Ordet mentor betydde ursprungligen rådgivare och en förtrodd, vis människa. Vi är vana i Finland att betrakta mentoring som en stödform som riktas till studerande, där mentorn är äldre och redan verksam i arbetslivet, som ger råd och stöder studerandens karriärplanering.

I USA har mentoring redan lanserats till företagsvärlden, där intjäningsmöjligheterna givetvis är bättre. Det är inte frågan om en ny revolutionerande idé i sig utan snaras om ett tänkesätt och dess lansering i företagsvärlden. Det finns säkert även i Finland konsultbyråer som är specialiserade på att främja personalens kompetensutveckling, som skulle vilja differentiera sig med nya metoder.

Syftet med mentoring i affärsvärlden är att utveckla de anställdas kunskaper och färdigheter. En relation som gor utöver ett vanligt kundförhållande borde uppstå mellan mentorn och protegén. Meningen är att mentorn och protegén skall diskutera om arbetet och frågor som hänför sig till arbetslivet på ett naturligt och oformellt sätt. I det följande presenteras ett sätt att utveckla personalens kunskaper och färdigheter speciellt med bruk av mentorprogram.

Mentorprogram 

Det är frågan om ett mentor- eller sparringsprogram som marknadsförs till företag. Syftet är at finna mentorer inom kundföretaget. I praktiken fungerar äldre anställda och företagets ledning som mentorer. I ifrågavarande mentorprogram finns fyra viktiga punkter, ”steg” till framgång i mentorverksamheten:

Steg 1: Tänk ut noga vad ditt företag behöver av mentor- eller sparringsprogrammet och planera programmets målsättning noggrant.

Steg 2: Besluta dig för vad du vill ha och vad du förväntar dig av mentorerna och protegéerna och gör det klar även för dem.

Steg 3: Koppla ihop rätt mentorer till rätt typs protegéer (personkemi).

Steg 4: Led mentorrelationerna omsorgsfullt.

Med mentorprogram kan du fö bl.a. följande resultat:

  •  arbetstagarna stannas i sina arbeten
  •  ledarskapskunskapen ökar
  •  nya ledare identifieras
  •  de anställdas karriäravancemang befrämjas
  •  organisationens effektivitet ökar

Läs mer artiklar på adressen www.uranus.fi/se